Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2

Strona 1 z 136
L 251/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DRUGI PROTOKÓŁ DODATKOWY

26.9.2007

do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

KRÓLESTWO BELGII, REPUBLIKA BUŁGARII, REPUBLIKA CZESKA, KRÓLESTWO DANII, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, REPUBLIKA ESTOŃSKA, IRLANDIA, REPUBLIKA GRECKA, KRÓLESTWO HISZPANII, REPUBLIKA FRANCUSKA, REPUBLIKA WŁOSKA, REPUBLIKA CYPRYJSKA, REPUBLIKA ŁOTEWSKA, REPUBLIKA LITEWSKA, WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA, REPUBLIKA WĘGIERSKA, MALTA, KRÓLESTWO NIDERLANDÓW, REPUBLIKA AUSTRII, RZECZPOSPOLITA POLSKA, REPUBLIKA PORTUGALSKA, RUMUNIA, REPUBLIKA SŁOWENII, REPUBLIKA SŁOWACKA, REPUBLIKA FINLANDII, KRÓLESTWO SZWECJI, ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ, zwane dalej „państwami członkowskimi”,

26.9.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 251/3

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, zwana dalej „Wspólnotą”, i REPUBLIKA CHILE, zwana dalej „Chile”, UWZGLĘDNIAJĄC, że Układ ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotą i jej państwami członkowskimi,

z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, zwany dalej „Układem”, został podpisany w Brukseli w dniu 18 listopada 2002 r. i wszedł w życie z dniem 1 marca 2005 r.,

UWZGLĘDNIAJĄC, że Traktat dotyczący przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii (zwanych dalej „nowymi

państwami członkowskimi”) do Unii Europejskiej (zwany dalej „Traktatem o przystąpieniu”) został podpisany w Luksemburgu w dniu 25 kwietnia 2005 r. i wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.,

UWZGLĘDNIAJĄC, że (pierwszy) protokół dodatkowy do Układu uwzględnia przystąpienie Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej, UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

SEKCJA I UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY

SEKCJA III HANDEL USŁUGAMI I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Artykuł 1 Republika Bułgarii i Rumunia niniejszym stają się Umawiającymi się Stronami Układu ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2007 r.

SEKCJA II REGUŁY POCHODZENIA

Artykuł 5 Część A załącznika VII do Układu zastępuje się postanowieniami załącznika III do niniejszego protokołu.

Artykuł 6 Część A załącznika VIII do Układu zastępuje się postanowieniami załącznika IV do niniejszego protokołu.

Artykuł 2 Artykuł 17 ust. 4 i art. 18 ust. 2 załącznika III do Układu zostają niniejszym zmienione zgodnie z postanowieniami załącznika I do niniejszego protokołu. Artykuł 3 Artykuł 8 Dodatek IV załącznika III do Układu zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku II do niniejszego protokołu. Artykuł 4 1. Postanowienia Układu stosuje się do towarów, spełniających wymagania określone w załączniku III do Układu, wywożonych albo z Chile do jednego z nowych państw członkowskich, albo z jednego z nowych państw członkowskich do Chile, oraz do tych towarów, które w dniu przystąpienia były albo w drodze, albo składowane czasowo w magazynie celnym, albo znajdowały się w strefie wolnocłowej w Chile lub w takim nowym państwie członkowskim. 2. W takich wypadkach przyznaje się preferencyjne traktowanie pod warunkiem przedłożenia organom celnym kraju przywozu, w ciągu czterech miesięcy od daty przystąpienia, dowodu pochodzenia wystawionego z mocą wsteczną przez organy celne lub właściwe organy państwowe kraju wywozu.

SEKCJA IV ZAMÓWIENIA RZĄDOWE

Artykuł 7 Część A załącznika IX do Układu zastępuje się informacjami znajdującymi się w załączniku V do niniejszego protokołu.

Część A załącznika X do Układu zastępuje się postanowieniami załącznika VI do niniejszego protokołu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.