Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 253 POZ 40

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 31 sierpnia 2007 r. powołująca Grupę Wysokiego Szczebla Niezależnych Partnerów ds. Obciążeń Administracyjnych

Data ogłoszenia:2007-09-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 253 POZ 40

Strona 1 z 2
L 253/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.9.2007

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 31 sierpnia 2007 r. powołująca Grupę Wysokiego Szczebla Niezależnych Partnerów ds. Obciążeń Administracyjnych (2007/623/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Zadaniem grupy będzie doradztwo Komisji związane z programem działań, w szczególności odnośnie do środków redukujących obciążenia administracyjne, zaproponowanych przez konsultantów, w drodze konsultacji internetowych oraz w lokalnych grupach roboczych w państwach członkowskich.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6)

(1)

Dnia 24 stycznia Komisja przyjęła komunikat zatytułowany „Program działań na rzecz zmniejszenia obciążeń administracyjnych w Unii Europejskiej” (1), w którym wyraziła zamiar jego realizacji na zasadach przejrzystości, poprzez włączenie partnerów z całej Unii Europejskiej oraz ciągłe korzystanie z ich pomocy.

Grupa powinna składać się z niezależnych partnerów wysokiego szczebla, wybranych na podstawie ich kompetencji w dziedzinie poprawy prawodawstwa i/lub obszarów polityki objętych zakresem programu działań. Komisja zapewnia, że interesy małych i średnich przedsiębiorstw, partnerów społecznych, organizacji konsumenckich i organizacji działających na rzecz ochrony środowiska, łącznie z organizacjami pozarządowymi, są odpowiednio reprezentowane.

(7) (2)

Powyższy program działania został zatwierdzony przez Radę Europejską obradującą wiosną 2007 r., która podkreśliła cel, jakim jest redukcja obciążeń administracyjnych o 25 % do 2012 r.

Bez uszczerbku dla przepisów Komisji dotyczących bezpieczeństwa, znajdujących się w załączniku do decyzji Komisji 2001/844/WE, EWWiS, Euratom, należy określić zasady dotyczące ujawniania informacji przez członków grupy (2).

(3)

Obecnie Komisja przeprowadza konsultacje i współpracuje ze specjalistami z państw członkowskich za pośrednictwem Grupy Wysokiego Szczebla Krajowych Ekspertów w Dziedzinie Regulacji Prawnych ds. Lepszego Prawodawstwa, mając na celu zapewnienie równej, efektywnej komunikacji z innymi partnerami, których wkład jest niezbędny dla osiągnięcia ambitnego celu redukcji; zgodnie z ww. komunikatem Komisja może w razie potrzeby zwrócić się do specjalistów w organach doradczych.

(8)

Dane osobowe członków grupy powinny być przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (3).

(9) (4)

W związku z powyższym konieczne jest ustanowienie grupy specjalistów w dziedzinie redukcji obciążeń administracyjnych oraz zdefiniowanie jej zadań i struktury.

Należy ustalić okres stosowania niniejszej decyzji. W odpowiednim czasie Komisja rozważy celowość przedłużenia tego okresu,

(1) COM(2007) 23 wersja ostateczna z dnia 24 stycznia 2007 r.

(2) Dz.U. L 317 z 3.12.2001, str. 1. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2006/548/WE, Euratom (Dz.U. L 215 z 5.8.2006, str. 38). (3) Dz.U. L 8 z 12.1.2001, str. 1.

28.9.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 253/41

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 4 Skład i powoływanie Artykuł 1 1. W skład grupy wchodzi nie więcej niż 15 członków.

Grupa Wysokiego Szczebla Niezależnych Partnerów ds. Obciążeń Administracyjnych Niniejszym powołuje się Grupę Wysokiego Szczebla Niezależnych Partnerów ds. Obciążeń Administracyjnych, zwaną dalej „grupą”, ze skutkiem od dnia 31 sierpnia 2007 r.

2. Komisja powołuje przewodniczącego grupy. Członkowie grupy są następnie wyznaczani przez Komisję w porozumieniu z przewodniczącym spośród wysokiego szczebla partnerów posiadających kompetencje w dziedzinie określonej w art. 2 i art. 3 ust. 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 253 POZ 40 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L253 - 44 z 200728.9.2007

  Decyzja Komisji z dnia 27 września 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/802/WE celem przedłużenia stosowania planów zwalczania klasycznego pomoru świń u dzików i szczepień interwencyjnych dzików oraz świń hodowlanych przeciwko tej chorobie w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4458)

 • Dz. U. L253 - 43 z 200728.9.2007

  Decyzja Komisji z dnia 27 września 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/800/WE celem przedłużenia stosowania planów zwalczania klasycznego pomoru świń u dzików i szczepień interwencyjnych dzików przeciwko tej chorobie w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4457)

 • Dz. U. L253 - 39 z 200728.9.2007

  Decyzja Rady z dnia 26 września 2007 r. dotycząca mianowania członka Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego z Włoch i zmieniająca decyzje 2006/524/WE, Euratom i 2006/651/WE, Euratom

 • Dz. U. L253 - 38 z 200728.9.2007

  Decyzja Rady z dnia 26 września 2007 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Danii

 • Dz. U. L253 - 37 z 200728.9.2007

  Decyzja Rady z dnia 26 września 2007 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Łotwy

 • Dz. U. L253 - 34 z 200728.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1123/2007 z dnia 27 września 2007 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu wrzesień 2007 r.

 • Dz. U. L253 - 32 z 200728.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1122/2007 z dnia 27 września 2007 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L253 - 28 z 200728.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1121/2007 z dnia 27 września 2007 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L253 - 25 z 200728.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1120/2007 z dnia 27 września 2007 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L253 - 23 z 200728.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1119/2007 z dnia 27 września 2007 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 581/2004 otwierającego stały przetarg na refundacje wywozowe dotyczące określonych rodzajów masła oraz od rozporządzenia (WE) nr 582/2004 otwierającego stały przetarg na refundacje wywozowe dotyczące odtłuszczonego mleka w proszku

 • Dz. U. L253 - 21 z 200728.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1118/2007 z dnia 27 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1555/96 odnośnie do wartości progowych dodatkowych należności na pomidory

 • Dz. U. L253 - 20 z 200728.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1117/2007 z dnia 27 września 2007 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

 • Dz. U. L253 - 18 z 200728.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1116/2007 z dnia 27 września 2007 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

 • Dz. U. L253 - 15 z 200728.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1115/2007 z dnia 27 września 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L253 - 14 z 200728.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1114/2007 z dnia 27 września 2007 r. stanowiące o nieudzielaniu zamówienia na cukier biały w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 38/2007

 • Dz. U. L253 - 13 z 200728.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1113/2007 z dnia 27 września 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L253 - 11 z 200728.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1112/2007 z dnia 27 września 2007 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L253 - 9 z 200728.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1111/2007 z dnia 27 września 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L253 - 7 z 200728.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1110/2007 z dnia 27 września 2007 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 1 października 2007 r.

 • Dz. U. L253 - 5 z 200728.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1109/2007 z dnia 27 września 2007 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L253 - 3 z 200728.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1108/2007 z dnia 27 września 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L253 - 1 z 200728.9.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1107/2007 z dnia 26 września 2007 r. wprowadzające, w odniesieniu do odłogowania w 2008 r., odstępstwo od rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej oraz ustanawiającego systemy wsparcia dla rolników

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.