Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 255 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1124/2007 z dnia 28 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 367/2006 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii

Data ogłoszenia:2007-09-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 255 POZ 1

Strona 1 z 14
29.9.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 255/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1124/2007 z dnia 28 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 367/2006 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

Pierwotne dochodzenie objęło okres od dnia 1 października 1997 r. do dnia 30 września 1998 r.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(2)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2026/97 z dnia 6 października 1997 r. w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), a w szczególności jego art. 19,

W wyniku przeglądu wygaśnięcia przeprowadzonego na mocy art. 18 rozporządzenia podstawowego, rozporządzeniem (WE) nr 367/2006 (4) Rada utrzymała ostateczne cło wyrównawcze nałożone rozporządzeniem (WE) nr 2597/1999 na przywóz folii PET pochodzącej z Indii. Dochodzenie przeglądowe objęło okres od dnia 1 października 2003 r. do dnia 30 września 2004 r.

uwzględniając wniosek przedstawiony przez Komisję po konsultacji z Komitetem Doradczym,

(3)

a także mając na uwadze, co następuje:

W wyniku przeglądu okresowego dotyczącego subsydiowania innego indyjskiego producenta folii PET, przedsiębiorstwa Garware Polyester Limited (Garware), rozporządzeniem (WE) nr 1288/2006 Rada dokonała zmiany ostatecznego cła wyrównawczego nałożonego na Garware rozporządzeniem (WE) nr 367/2006.

A. PROCEDURA

I. Poprzednie dochodzenie i obowiązujące środki

(1)

II. Wszczęcie z okresowego

(4)

urzędu

częściowego

przeglądu

Rozporządzeniem (WE) nr 2597/1999 (2) Rada nałożyła ostateczne cło wyrównawcze na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) objętej kodami CN ex 3920 62 19 i ex 3920 62 90, pochodzącej z Indii („produkt objęty postępowaniem”). Dochodzenie, które doprowadziło do przyjęcia tego rozporządzenia, zwane jest dalej „dochodzeniem pierwotnym”. Środki przyjęły formę cła ad valorem na poziomie od 3,8 % do 19,1 %, nałożonego na przywóz pochodzący od indywidualnie wymienionych eksporterów, ze stawką cła rezydualnego w wysokości 19,1 %, nałożoną na przywóz produktu objętego postępowaniem, pochodzący od wszystkich innych przedsiębiorstw. Stawka cła wyrównawczego, jakie nałożono na folię PET wytwarzaną i wywożoną przez Jindal Poly Films Limited, dawniej Jindal Polyester Ltd (3) („Jindal” lub „przedsiębiorstwo”), wynosiła 7 %.

Komisja dysponowała dowodami prima facie potwierdzającymi, że Jindal korzystało z subsydiowania na poziomie wyższym niż ustalony w dochodzeniu pierwotnym, a zmiana tego poziomu miała charakter trwały.

III. Dochodzenie

(5)

(1) Dz.U. L 288 z 21.10.1997, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 12). (2) Dz.U. L 316 z 10.12.1999, str. 1. (3) Dz.U. C 297 z 2.12.2004, str. 2.

W związku z powyższym Komisja, po konsultacji z Komitetem Doradczym, postanowiła wszcząć z urzędu częściowy przegląd okresowy zgodnie z art. 19 rozporządzenia podstawowego, ograniczony do zbadania poziomu subsydiowania Jindal, w celu oceny potrzeby utrzymania, zniesienia lub zmiany obowiązujących środków wyrównawczych. W dniu 2 sierpnia 2006 r. Komisja ogłosiła wszczęcie przeglądu, publikując w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (5) zawiadomienie o jego wszczęciu.

(4) Dz.U. L 68 z 8.3.2006, str. 15. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1288/2006 (Dz.U. L 236 z 31.8.2006, str. 1). (5) Dz.U. C 180 z 2.8.2006, str. 90.

L 255/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.9.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 255 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L255 - 46 z 200729.9.2007

  Decyzja Komisji z dnia 28 września 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4480) (1)

 • Dz. U. L255 - 45 z 200729.9.2007

  Decyzja Komisji z dnia 27 września 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/805/WE w odniesieniu do przedłużenia jej okresu stosowania (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4460) (1)

 • Dz. U. L255 - 44 z 200729.9.2007

  Decyzja Komisji z dnia 27 września 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/779/WE w odniesieniu do okresu stosowania tej decyzji (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4459) (1)

 • Dz. U. L255 - 42 z 200729.9.2007

  Decyzja Komisji z dnia 20 września 2007 r. dotycząca niewłączenia trifluraliny do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4282) (1)

 • Dz. U. L255 - 40 z 200729.9.2007

  Decyzja Komisji z dnia 19 września 2007 r. dotycząca niewłączenia metomylu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4258) (1)

 • Dz. U. L255 - 38 z 200729.9.2007

  Decyzja Rady z dnia 28 września 2007 r. wypowiadająca w imieniu Wspólnoty protokół nr 3 w sprawie cukru AKP występującego w konwencji AKP-EWG z Lomé oraz odpowiednie deklaracje załączone do konwencji, zawarte w protokole nr 3 załączonym do załącznika V do umowy o partnerstwie AKP-WE, w odniesieniu do Barbadosu, Belize, Republiki Konga, Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej, Republiki Wysp Fidżi, Republiki Gujany, Jamajki, Republiki Kenii, Republiki Madagaskaru, Republiki Malawi, Republiki Mauritiusu, Republiki Mozambiku, Federacji Saint Kitts i Nevis, Republiki Surinamu, Królestwa Suazi, Zjednoczonej Republiki Tanzanii, Republiki Trynidadu i Tobago, Republiki Ugandy, Republiki Zambii i Republiki Zimbabwe

 • Dz. U. L255 - 37 z 200729.9.2007

  Decyzja Rady z dnia 28 września 2007 r. wypowiadająca w imieniu Wspólnoty Umowę między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Indii w sprawie cukru trzcinowego

 • Dz. U. L255 - 35 z 200729.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1133/2007 z dnia 28 września 2007 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L255 - 33 z 200729.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1132/2007 z dnia 28 września 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L255 - 31 z 200729.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1131/2007 z dnia 28 września 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L255 - 29 z 200729.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1130/2007 z dnia 28 września 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L255 - 27 z 200729.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1129/2007 z dnia 28 września 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L255 - 24 z 200729.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1128/2007 z dnia 28 września 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 października 2007 r.

 • Dz. U. L255 - 18 z 200729.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1127/2007 z dnia 28 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3149/92 ustanawiające szczegółowe zasady dostaw żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie

 • Dz. U. L255 - 14 z 200729.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2007 z dnia 28 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych w odniesieniu do toksyn Fusarium w kukurydzy i produktach z kukurydzy (1)

 • Dz. U. L255 - 12 z 200729.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1125/2007 z dnia 28 września 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.