Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 255 POZ 14

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2007 z dnia 28 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych w odniesieniu do toksyn Fusarium w kukurydzy i produktach z kukurydzy (1)

Data ogłoszenia:2007-09-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 255 POZ 14

Strona 1 z 3
L 255/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.9.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1126/2007 z dnia 28 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych w odniesieniu do toksyn Fusarium w kukurydzy i produktach z kukurydzy

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 315/93 z dnia 8 lutego 1993 r. ustanawiające procedury Wspólnoty w odniesieniu do substancji skażających w żywności (1), w szczególności jego art. 2 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

W 2005 r. określono najwyższe dopuszczalne poziomy dla toksyn Fusarium w zbożach i produktach zbożowych, w tym w kukurydzy i w produktach z kukurydzy. W przypadku kukurydzy nie wszystkie czynniki mające wpływ na powstawanie toksyn Fusarium, w szczególności zearalenonu i fumonizyn B1 i B2, były wówczas dokładnie znane. Dla kukurydzy i produktów z kukurydzy przewidziano zatem stosowanie najwyższych dopuszczalnych poziomów dopiero od dnia 1 lipca 2007 r. dla deoksyniwalenolu i zearalenonu oraz od dnia 1 października 2007 r. dla fumonizyn B1 i B2, o ile wcześniej nie zostaną ustalone inne najwyższe dopuszczalne poziomy na podstawie nowych informacji dotyczących występowania i powstawania. W okresie tym przedsiębiorcy branży spożywczej zajmujący się kukurydzą mogli przeprowadzić badania w zakresie źródeł powstawania tych mikotoksyn oraz określić środki zwalczania zapobiegające w jak największym stopniu ich występowaniu.

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych (2) określa najwyższe dopuszczalne poziomy toksyn Fusarium w niektórych środkach spożywczych.

(5)

Biorąc pod uwagę nowe informacje uzyskane po 2005 r., konieczna wydaje się zmiana najwyższych dopuszczalnych poziomów dla kukurydzy i produktów z kukurydzy, jak również zmiana daty stosowania tych poziomów.

(2)

Najwyższe dopuszczalne poziomy należy określić na bezpiecznym poziomie, którego osiągnięcie jest możliwe dzięki korzystaniu z dobrych praktyk w rolnictwie i produkcji, oraz biorąc pod uwagę ryzyko związane ze spożyciem żywności.

(6)

(3)

Warunki pogodowe w czasie wzrostu, a zwłaszcza kwitnienia roślin, mają duży wpływ na zawartość toksyny Fusarium. Jednakże korzystanie z dobrych praktyk w rolnictwie, dzięki którym współczynniki ryzyka ogranicza się do minimum, może w pewnym stopniu zapobiec zanieczyszczeniu grzybami Fusarium. Zalecenie Komisji 2006/583/WE z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie zapobiegania występowaniu i ograniczania występowania toksyn Fusarium w zbożach i produktach zbożowych (3), obejmujące swoim zakresem kukurydzę i produkty z kukurydzy, zawiera ogólne zasady zapobiegania zanieczyszczeniu toksyną Fusarium i ograniczenia tego zanieczyszczenia (zearalenon, fumonizyny i trichoteceny) w zbożach, które to zasady wdraża się przez opracowanie krajowych kodeksów porad praktycznych opartych na tych zasadach.

Z ostatnich informacji wynika, że w zbiorach z lat 2005 i 2006 zaobserwowano wyższe poziomy zwłaszcza zearalenonu i fumonizyn i w mniejszym stopniu deoksyniwalenolu w porównaniu z latami 2003 i 2004, w związku z warunkami pogodowymi. Przewidziane poziomy zearalenonu i fumonizyn są zatem w pewnych warunkach pogodowych nieosiągalne dla kukurydzy, nawet w przypadku stosowania wszelkich możliwych środków zapobiegawczych. Należy zatem zmienić wysokość najwyższych dopuszczalnych poziomów, aby uniknąć zakłóceń na rynku, utrzymując przy tym równocześnie wysoki poziom ochrony zdrowia publicznego, dzięki temu, że narażenie ludzi pozostanie nadal na poziomie znacznie niższym od orientacyjnej wartości bezpieczeństwa dla zdrowia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 255 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L255 - 46 z 200729.9.2007

  Decyzja Komisji z dnia 28 września 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4480) (1)

 • Dz. U. L255 - 45 z 200729.9.2007

  Decyzja Komisji z dnia 27 września 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/805/WE w odniesieniu do przedłużenia jej okresu stosowania (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4460) (1)

 • Dz. U. L255 - 44 z 200729.9.2007

  Decyzja Komisji z dnia 27 września 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/779/WE w odniesieniu do okresu stosowania tej decyzji (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4459) (1)

 • Dz. U. L255 - 42 z 200729.9.2007

  Decyzja Komisji z dnia 20 września 2007 r. dotycząca niewłączenia trifluraliny do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4282) (1)

 • Dz. U. L255 - 40 z 200729.9.2007

  Decyzja Komisji z dnia 19 września 2007 r. dotycząca niewłączenia metomylu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4258) (1)

 • Dz. U. L255 - 38 z 200729.9.2007

  Decyzja Rady z dnia 28 września 2007 r. wypowiadająca w imieniu Wspólnoty protokół nr 3 w sprawie cukru AKP występującego w konwencji AKP-EWG z Lomé oraz odpowiednie deklaracje załączone do konwencji, zawarte w protokole nr 3 załączonym do załącznika V do umowy o partnerstwie AKP-WE, w odniesieniu do Barbadosu, Belize, Republiki Konga, Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej, Republiki Wysp Fidżi, Republiki Gujany, Jamajki, Republiki Kenii, Republiki Madagaskaru, Republiki Malawi, Republiki Mauritiusu, Republiki Mozambiku, Federacji Saint Kitts i Nevis, Republiki Surinamu, Królestwa Suazi, Zjednoczonej Republiki Tanzanii, Republiki Trynidadu i Tobago, Republiki Ugandy, Republiki Zambii i Republiki Zimbabwe

 • Dz. U. L255 - 37 z 200729.9.2007

  Decyzja Rady z dnia 28 września 2007 r. wypowiadająca w imieniu Wspólnoty Umowę między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Indii w sprawie cukru trzcinowego

 • Dz. U. L255 - 35 z 200729.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1133/2007 z dnia 28 września 2007 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L255 - 33 z 200729.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1132/2007 z dnia 28 września 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L255 - 31 z 200729.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1131/2007 z dnia 28 września 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L255 - 29 z 200729.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1130/2007 z dnia 28 września 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L255 - 27 z 200729.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1129/2007 z dnia 28 września 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L255 - 24 z 200729.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1128/2007 z dnia 28 września 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 października 2007 r.

 • Dz. U. L255 - 18 z 200729.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1127/2007 z dnia 28 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3149/92 ustanawiające szczegółowe zasady dostaw żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie

 • Dz. U. L255 - 12 z 200729.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1125/2007 z dnia 28 września 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L255 - 1 z 200729.9.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1124/2007 z dnia 28 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 367/2006 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.