Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 255 POZ 18

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1127/2007 z dnia 28 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3149/92 ustanawiające szczegółowe zasady dostaw żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie

Data ogłoszenia:2007-09-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 255 POZ 18

Strona 1 z 6
L 255/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.9.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1127/2007 z dnia 28 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3149/92 ustanawiające szczegółowe zasady dostaw żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

usługę dostawy. Ponieważ niektóre wersje językowe zawierają dwuznaczność w kwestii wydarzenia, jakie rozpoczyna bieg wymienionego okresu, należy precyzyjniej sformułować ten przepis. Rozporządzenie (EWG) nr 3149/92 nie ustanawia terminu przeprowadzenia działań związanych z pozyskiwaniem produktów na rynku w zastosowaniu jego art. 2 ust. 3 lit. c) i d). Działania te mogą być zatem realizowane do końca okresu wykonania planu. Należy ustalić termin przeprowadzania tych działań, który pozwoli na zachowanie spójności z rokiem budżetowym. W ramach wymienionych działań należy również ustanowić przepisy dotyczące zabezpieczeń, aby zapewnić właściwe wykonanie umowy na dostawę. Biorąc pod uwagę, że art. 4 ust. 2 lit. a) akapit drugi tiret trzecie rozporządzenia (EWG) nr 3149/92 ustanawia możliwość pozyskiwania przetworzonych produktów rolnych lub środków spożywczych dostępnych na rynku przez dostarczenie, jako zapłaty, produktów pochodzących z zapasów interwencyjnych należy sprecyzować, że możliwość ta mieści się w ramach normalnego wykonania planu. W świetle znacznego zmniejszenia się ilości produktów dostępnych z zapasów interwencyjnych, należy ustanowić, że wystarczy, aby otrzymana żywność zawierała jeden składnik należący do tej samej grupy produktów co produkt z zapasów interwencyjnych. By skuteczniej odpowiadać na potrzeby organizacji charytatywnych i rozszerzyć zakres dostarczanych środków spożywczych, ustanowiono, że produkty z zapasów interwencyjnych mogą być włączone do innych produktów do celów produkcji żywności. W świetle znacznego zmniejszenia się różnorodności produktów dostępnych z zapasów interwencyjnych należy uchylić obowiązek przestrzegania minimalnej zawartości produktu z zapasów interwencyjnych w produkcie końcowym. Artykuł 4 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (EWG) nr 3149/92 ustanawia możliwość pozyskiwania na rynku produktu należącego do tej samej grupy produktów co produkt czasowo niedostępny w ramach zapasów interwencyjnych. Artykuł 4 ust. 2 lit. a) akapit drugi tiret trzecie wymienionego rozporządzenia pozwala na pozyskanie na rynku przetworzonych produktów rolnych lub środków spożywczych przez dostarczenie, jako zapłaty, produktów pochodzących z zapasów interwencyjnych, należących do tej samej grupy produktów. Należy uwzględnić te możliwości w przepisach dotyczących przetwarzania produktu z zapasów interwencyjnych, ustanowionych w art. 4 ust. 2a wymienionego rozporządzenia. Przy tej okazji oraz celem zachowania przejrzystości należy zmienić strukturę art. 4 ust. 1.

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3730/87 z dnia 10 grudnia 1987 r. ustanawiające ogólne zasady dostaw żywności z zapasów interwencyjnych do wyznaczonych organizacji celem rozdysponowania jej pomiędzy osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie (1), w szczególności jego art. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W ostatnich latach bezpłatna dystrybucja żywności w zastosowaniu rozporządzenia (EWG) nr 3730/87 okazała się dużym sukcesem i ma ogromną wartość dla jej beneficjentów w stale rosnącej liczbie uczestniczących w niej państw członkowskich. Przeprowadzone kontrole wykazały jednak potrzebę wprowadzenia pewnych zmian redakcyjnych w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3149/92 (2). Zmieniła się ponadto sytuacja na rynkach rolnych, która wymaga pewnego dostosowania zasad wykonywania planu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 255 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L255 - 46 z 200729.9.2007

  Decyzja Komisji z dnia 28 września 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4480) (1)

 • Dz. U. L255 - 45 z 200729.9.2007

  Decyzja Komisji z dnia 27 września 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/805/WE w odniesieniu do przedłużenia jej okresu stosowania (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4460) (1)

 • Dz. U. L255 - 44 z 200729.9.2007

  Decyzja Komisji z dnia 27 września 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/779/WE w odniesieniu do okresu stosowania tej decyzji (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4459) (1)

 • Dz. U. L255 - 42 z 200729.9.2007

  Decyzja Komisji z dnia 20 września 2007 r. dotycząca niewłączenia trifluraliny do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4282) (1)

 • Dz. U. L255 - 40 z 200729.9.2007

  Decyzja Komisji z dnia 19 września 2007 r. dotycząca niewłączenia metomylu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4258) (1)

 • Dz. U. L255 - 38 z 200729.9.2007

  Decyzja Rady z dnia 28 września 2007 r. wypowiadająca w imieniu Wspólnoty protokół nr 3 w sprawie cukru AKP występującego w konwencji AKP-EWG z Lomé oraz odpowiednie deklaracje załączone do konwencji, zawarte w protokole nr 3 załączonym do załącznika V do umowy o partnerstwie AKP-WE, w odniesieniu do Barbadosu, Belize, Republiki Konga, Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej, Republiki Wysp Fidżi, Republiki Gujany, Jamajki, Republiki Kenii, Republiki Madagaskaru, Republiki Malawi, Republiki Mauritiusu, Republiki Mozambiku, Federacji Saint Kitts i Nevis, Republiki Surinamu, Królestwa Suazi, Zjednoczonej Republiki Tanzanii, Republiki Trynidadu i Tobago, Republiki Ugandy, Republiki Zambii i Republiki Zimbabwe

 • Dz. U. L255 - 37 z 200729.9.2007

  Decyzja Rady z dnia 28 września 2007 r. wypowiadająca w imieniu Wspólnoty Umowę między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Indii w sprawie cukru trzcinowego

 • Dz. U. L255 - 35 z 200729.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1133/2007 z dnia 28 września 2007 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L255 - 33 z 200729.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1132/2007 z dnia 28 września 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L255 - 31 z 200729.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1131/2007 z dnia 28 września 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L255 - 29 z 200729.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1130/2007 z dnia 28 września 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L255 - 27 z 200729.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1129/2007 z dnia 28 września 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L255 - 24 z 200729.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1128/2007 z dnia 28 września 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 października 2007 r.

 • Dz. U. L255 - 14 z 200729.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2007 z dnia 28 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych w odniesieniu do toksyn Fusarium w kukurydzy i produktach z kukurydzy (1)

 • Dz. U. L255 - 12 z 200729.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1125/2007 z dnia 28 września 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L255 - 1 z 200729.9.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1124/2007 z dnia 28 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 367/2006 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.