Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 255 POZ 38

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 28 września 2007 r. wypowiadająca w imieniu Wspólnoty protokół nr 3 w sprawie cukru AKP występującego w konwencji AKP-EWG z Lomé oraz odpowiednie deklaracje załączone do konwencji, zawarte w protokole nr 3 załączonym do załącznika V do umowy o partnerstwie AKP-WE, w odniesieniu do Barbadosu, Belize, Republiki Konga, Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej, Republiki Wysp Fidżi, Republiki Gujany, Jamajki, Republiki Kenii, Republiki Madagaskaru, Republiki Malawi, Republiki Mauritiusu, Republiki Mozambiku, Federacji Saint Kitts i Nevis, Republiki Surinamu, Królestwa Suazi, Zjednoczonej Republiki Tanzanii, Republiki Trynidadu i Tobago, Republiki Ugandy, Republiki Zambii i Republiki Zimbabwe

Data ogłoszenia:2007-09-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 255 POZ 38

Strona 1 z 2
L 255/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.9.2007

DECYZJA RADY z dnia 28 września 2007 r. wypowiadająca w imieniu Wspólnoty protokół nr 3 w sprawie cukru AKP występującego w konwencji AKP-EWG z Lomé oraz odpowiednie deklaracje załączone do konwencji, zawarte w protokole nr 3 załączonym do załącznika V do umowy o partnerstwie AKP-WE, w odniesieniu do Barbadosu, Belize, Republiki Konga, Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej, Republiki Wysp Fidżi, Republiki Gujany, Jamajki, Republiki Kenii, Republiki Madagaskaru, Republiki Malawi, Republiki Mauritiusu, Republiki Mozambiku, Federacji Saint Kitts i Nevis, Republiki Surinamu, Królestwa Suazi, Zjednoczonej Republiki Tanzanii, Republiki Trynidadu i Tobago, Republiki Ugandy, Republiki Zambii i Republiki Zimbabwe (2007/627/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133 w powiązaniu z jego art. 300 ust. 2 zdanie pierwsze akapitu pierwszego,

w ramach artykułu I porozumienia GATT w zakresie preferencji handlowych dla krajów AKP na podstawie umowy o partnerstwie AKP-WE, przyznane przez konferencję ministerialną WTO, która odbyła się w Doha dnia 14 listopada 2001 r., także wygasa dnia 31 grudnia 2007 r.

uwzględniając wniosek Komisji,

(3)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy protokołu nr 3 w sprawie cukru AKP występującego w konwencji AKP-EWG z Lomé podpisanej dnia 28 lutego 1975 r., wraz z odpowiednimi deklaracjami załączonymi do konwencji („protokół w sprawie cukru”), zawartymi w protokole nr 3 załączonym do załącznika V do Umowy o partnerstwie pomiędzy członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisanej w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r. („umowa o partnerstwie AKP-WE”) (1), Wspólnota zobowiązuje się do zakupu i przywozu, po gwarantowanych cenach, określonych ilości cukru trzcinowego, surowego lub białego, pochodzącego z państw sygnatariuszy AKP, a państwa te zobowiązują się do jego dostarczenia do Wspólnoty. Protokół w sprawie cukru przewiduje możliwość wypowiedzenia protokołu przez Wspólnotę w odniesieniu do każdego państwa AKP i przez każde państwo AKP w odniesieniu do Wspólnoty, z zachowaniem dwuletniego okresu wypowiedzenia.

W celu uwzględnienia systemu przywozu cukru w systemie przywozu przewidzianym w umowach EPA, wskazane jest podjęcie wszelkich niezbędnych działań dla wypowiedzenia protokołu w sprawie cukru i wszelkich zobowiązań w nim zawartych na odpowiednio wczesnym etapie, ze względu na wymóg dwuletniego okresu wypowiedzenia określony w protokole w sprawie cukru.

(4)

Ustalenia zawarte w protokole w sprawie cukru służyły zarówno interesom AKP, jak i Wspólnoty, gdyż gwarantowały eksporterom z państw AKP zbyt na dochodowym rynku oraz zapewniały regularne dostawy rafineriom Wspólnoty przetwarzającym cukier trzcinowy. Ustalenia zawarte w protokole w sprawie cukru AKP nie mogą jednak zostać utrzymane. W kontekście reformy sektora cukru we Wspólnocie Wspólnota nie będzie już gwarantować cen europejskim producentom cukru w związku ze stopniowym odchodzeniem od stosowanego wcześniej mechanizmu interwencyjnego.

(2)

Obecne przepisy dotyczące handlu stosowane w odniesieniu do krajów AKP, zawarte w załączniku V do umowy o partnerstwie AKP-WE, wygasają w dniu 31 grudnia 2007 r. Zgodnie z art. 36 umowy o partnerstwie AKP-WE umowy o partnerstwie gospodarczym („umowy EPA”) określą nowe ramy prawne handlu z państwami AKP i zastąpią system handlu określony w umowie o partnerstwie AKP-WE. Artykuł 36 ust. 4 umowy o partnerstwie AKP-WE wymaga od stron przeglądu protokołu w sprawie cukru w ramach negocjacji umów EPA. Zwolnienie z zobowiązań Wspólnoty Europejskiej

(5)

(1) Dz.U. L 317 z 15.12.2000, str. 3, poprawiona w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r. (Dz.U. L 287 z 28.10.2005, str. 4).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 255 POZ 38 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L255 - 46 z 200729.9.2007

  Decyzja Komisji z dnia 28 września 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4480) (1)

 • Dz. U. L255 - 45 z 200729.9.2007

  Decyzja Komisji z dnia 27 września 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/805/WE w odniesieniu do przedłużenia jej okresu stosowania (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4460) (1)

 • Dz. U. L255 - 44 z 200729.9.2007

  Decyzja Komisji z dnia 27 września 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/779/WE w odniesieniu do okresu stosowania tej decyzji (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4459) (1)

 • Dz. U. L255 - 42 z 200729.9.2007

  Decyzja Komisji z dnia 20 września 2007 r. dotycząca niewłączenia trifluraliny do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4282) (1)

 • Dz. U. L255 - 40 z 200729.9.2007

  Decyzja Komisji z dnia 19 września 2007 r. dotycząca niewłączenia metomylu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4258) (1)

 • Dz. U. L255 - 37 z 200729.9.2007

  Decyzja Rady z dnia 28 września 2007 r. wypowiadająca w imieniu Wspólnoty Umowę między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Indii w sprawie cukru trzcinowego

 • Dz. U. L255 - 35 z 200729.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1133/2007 z dnia 28 września 2007 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L255 - 33 z 200729.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1132/2007 z dnia 28 września 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L255 - 31 z 200729.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1131/2007 z dnia 28 września 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L255 - 29 z 200729.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1130/2007 z dnia 28 września 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L255 - 27 z 200729.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1129/2007 z dnia 28 września 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L255 - 24 z 200729.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1128/2007 z dnia 28 września 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 października 2007 r.

 • Dz. U. L255 - 18 z 200729.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1127/2007 z dnia 28 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3149/92 ustanawiające szczegółowe zasady dostaw żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie

 • Dz. U. L255 - 14 z 200729.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2007 z dnia 28 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych w odniesieniu do toksyn Fusarium w kukurydzy i produktach z kukurydzy (1)

 • Dz. U. L255 - 12 z 200729.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1125/2007 z dnia 28 września 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L255 - 1 z 200729.9.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1124/2007 z dnia 28 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 367/2006 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.