Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 256 POZ 28

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2007/634/WPZiB z dnia 1 października 2007 r. zmieniające wspólne działanie 2007/113/WPZiB zmieniające i przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Azji Środkowej

Data ogłoszenia:2007-10-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 256 POZ 28

L 256/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.10.2007

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2007/634/WPZiB z dnia 1 października 2007 r. zmieniające wspólne działanie 2007/113/WPZiB zmieniające i przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Azji Środkowej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14, art. 18 ust. 5 i art. 23 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

a) działanie na rzecz ogólnej koordynacji politycznej Unii Europejskiej w Azji Środkowej oraz zapewnianie spójności działań zewnętrznych Unii Europejskiej w regionie bez uszczerbku dla kompetencji Wspólnoty;

W dniu 15 lutego 2007 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2007/113/WPZiB (1) zmieniające i przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Azji Środkowej. Na posiedzeniu w dniach 21–22 czerwca 2007 r. Rada Europejska przyjęła strategię UE dotyczącą nowego partnerstwa z Azją Środkową, w której Specjalnemu Przedstawicielowi UE wyznaczono rolę w monitorowaniu realizacji tej strategii; w związku z tym należy dostosować mandat SPUE. W dniu 27 lipca 2007 r. Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa na podstawie średniookresowego przeglądu wspólnego działania 2007/113/WPZiB zalecił dostosowanie mandatu SPUE, tak by obejmował on również inne aspekty. Wspólne działanie 2007/113/WPZiB powinno zatem zostać odpowiednio zmienione,

b) monitorowanie, w imieniu Wysokiego Przedstawiciela i zgodnie z jego mandatem, wraz z Komisją oraz prezydencją i bez uszczerbku dla kompetencji Wspólnoty, procesu realizacji strategii UE dotyczącej nowego partnerstwa z Azją Środkową, przedstawianie zaleceń i systematyczne składanie sprawozdań odpowiednim organom Rady;

(2)

c) pomoc Radzie w dalszym rozwijaniu kompleksowej polityki wobec Azji Środkowej;

(3)

d) uważne śledzenie wydarzeń politycznych w Azji Środkowej przez rozwijanie i utrzymywanie bliskich kontaktów z rządami, parlamentami, władzą sądowniczą, społeczeństwem obywatelskim i środkami masowego przekazu;

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

e) zachęcanie Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Tadżykistanu, Turkmenistanu i Uzbekistanu do współpracy w kwestiach regionalnych stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania;

Artykuł 1 Artykuł 3 ust. 1 wspólnego działania 2007/113/WPZiB otrzymuje następujące brzmienie: „1. Dla osiągnięcia wymienionych celów polityki mandat SPUE obejmuje:

(1) Dz.U. L 46 z 16.2.2007, str. 83.

f) rozwijanie odpowiednich kontaktów i współpracy z głównymi zainteresowanymi podmiotami w regionie, w tym ze wszystkimi znaczącymi organizacjami regionalnymi i międzynarodowymi, w szczególności z Szanghajską Organizacją Współpracy, EURASEC, CICA, CSTO, CAREC i CARICC;

2.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 256/29

g) przyczynienie się do realizacji polityki Unii Europejskiej w zakresie praw człowieka oraz wytycznych Unii Europejskiej w sprawie praw człowieka, zwłaszcza w odniesieniu do dzieci i kobiet na obszarach dotkniętych konfliktem, w szczególności poprzez monitorowanie rozwoju sytuacji w tym zakresie i reagowanie na tę sytuację; h) przyczynianie się, w ścisłej współpracy z OBWE, do zapobiegania konfliktom i ich rozwiązywania poprzez rozwijanie kontaktów z władzami i innymi podmiotami lokalnymi (organizacjami pozarządowymi, partiami politycznymi, mniejszościami, grupami religijnymi i ich przywódcami); i) dostarczanie wkładu w formułowanie aspektów WPZiB związanych z bezpieczeństwem energetycznym i zwalczaniem produkcji narkotyków i handlu nimi w odniesieniu do Azji Środkowej.”.

Artykuł 2 Niniejsze wspólne działanie wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia. Artykuł 3 Niniejsze wspólne działanie zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 1 października 2007 r.

W imieniu Rady

M. LINO

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 256 POZ 28 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L256 - 31 z 20072.10.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1890/2005 z dnia 14 listopada 2005 r. nakładającego ostateczne cło antydumpingowe i stanowiącego o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych elementów złącznych ze stali nierdzewnej oraz ich części pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, Indonezji, Tajwanu, Tajlandii i Wietnamu oraz kończące postępowanie dotyczące przywozu niektórych elementów złącznych ze stali nierdzewnej oraz ich części pochodzących z Malezji i Filipin (  Dz.U. L 302 z 19.11.2005)

 • Dz. U. L256 - 30 z 20072.10.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/635/WPZiB z dnia 1 października 2007 r. przedłużające wspólne stanowisko 2004/694/WPZiB w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L256 - 27 z 20072.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 18 września 2007 r. w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L256 - 26 z 20072.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1144/2007 z dnia 1 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1831/96 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi w ramach GATT na niektóre owoce i warzywa oraz przetwory owocowe i warzywne od 1996 r.

 • Dz. U. L256 - 23 z 20072.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1143/2007 z dnia 1 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 256/2002 w zakresie zezwolenia na stosowanie preparatu Bacillus cereus odm. toyoi jako dodatku paszowego należącego do grupy mikroorganizmów (1)

 • Dz. U. L256 - 20 z 20072.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1142/2007 z dnia 1 października 2007 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie 3-fitazy (Natuphos) jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L256 - 17 z 20072.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1141/2007 z dnia 1 października 2007 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie 3-fitazy (ROVABIO PHY AP i ROVABIO PHY LC) jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L256 - 14 z 20072.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1140/2007 z dnia 1 października 2007 r. dotyczące tymczasowego zezwolenia na nowe zastosowanie dodatku paszowego, posiadającego już zezwolenie na stosowanie w paszach (1)

 • Dz. U. L256 - 11 z 20072.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1139/2007 z dnia 1 października 2007 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie L-argininy jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L256 - 8 z 20072.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1138/2007 z dnia 1 października 2007 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie kwasu benzoesowego (VevoVitall) jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L256 - 5 z 20072.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1137/2007 z dnia 1 października 2007 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie Bacillus subtilis (O35) jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L256 - 3 z 20072.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1136/2007 z dnia 1 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L256 - 2 z 20072.10.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1135/2007 z dnia 10 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2866/98 w odniesieniu do kursu wymiany na euro dla Cypru

 • Dz. U. L256 - 1 z 20072.10.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1134/2007 z dnia 10 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2866/98 w odniesieniu do kursu wymiany na EUR dla Malty

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.