Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 257 POZ 13

Tytuł:

Dyrektywa 2007/51/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 września 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/769/EWG w odniesieniu do ograniczeń w zakresie wprowadzania do obrotu niektórych urządzeń pomiarowych zawierających rtęć (1)

Data ogłoszenia:2007-10-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 257 POZ 13

Strona 1 z 3
3.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 257/13

DYREKTYWY

DYREKTYWA 2007/51/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 25 września 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/769/EWG w odniesieniu do ograniczeń w zakresie wprowadzania do obrotu niektórych urządzeń pomiarowych zawierających rtęć

(Tekst mający znaczenie dla EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95,

(4)

niezwłocznie środki ograniczające powinny obejmować wyłącznie te urządzenia pomiarowe, które są przeznaczone do powszechnej sprzedaży, a w szczególności wszelkie termometry lekarskie.

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1),

Przywóz urządzeń pomiarowych zawierających rtęć i starszych niż pięćdziesiąt lat dotyczy albo zabytków, albo dóbr kultury w rozumieniu rozporządzenia Rady (EWG) nr 3911/92 z dnia 9 grudnia 1992 r. w sprawie wywozu dóbr kultury (3). Handel nimi ma niewielki zakres i wydaje się nie stanowić zagrożenia dla zdrowia ludzkiego ani dla środowiska, w związku z czym nie powinien być ograniczany.

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2),

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W komunikacie Komisji z dnia 28 stycznia 2005 r. dotyczącym wspólnotowej strategii w sprawie rtęci, w którym uwzględnione zostały wszystkie zastosowania rtęci, stwierdzono, że na szczeblu Wspólnoty należałoby ustanowić ograniczenia w zakresie wprowadzania do obrotu niektórych urządzeń pomiarowych i kontrolnych zawierających rtęć, które nie są urządzeniami elektrycznymi ani elektronicznymi, a które stanowią największą grupę produktów zawierających rtęć, w odniesieniu do której Wspólnota dotychczas nie podejmowała działań.

Obecnie barometry zawierające rtęć są wytwarzane tylko w niewielu małych specjalistycznych zakładach i do powszechnej sprzedaży trafiają głównie jako przedmioty dekoracyjne. Powinno się wprowadzić dodatkowy okres wycofywania takich barometrów z obrotu, tak, aby umożliwić producentom dostosowanie ich przedsiębiorstw do tego ograniczenia i przejście na produkcję barometrów niezawierających rtęci.

(6)

(2)

Ustanowienie ograniczeń w zakresie wprowadzania do obrotu urządzeń pomiarowych zawierających rtęć zapobiegałoby przedostawaniu się rtęci do obiegu odpadów i byłoby przez to korzystne dla środowiska, a w perspektywie długoterminowej również dla zdrowia ludzkiego.

Aby ograniczyć do minimum zrzuty rtęci do środowiska oraz zapewnić wycofywanie pozostałych urządzeń pomiarowych zawierających rtęć i mających zastosowania profesjonalne i przemysłowe, zwłaszcza sfigmomanometrów stosowanych w służbie zdrowia, Komisja powinna dokonać przeglądu dostępności niezawodnych, bezpieczniejszych odpowiedników wykonalnych z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia. W przypadku sfigmomanometrów stosowanych w służbie zdrowia należy zasięgnąć opinii specjalistów w dziedzinie medycyny, aby zapewnić właściwe spełnienie szczególnych warunków medycznych związanych z diagnozowaniem i leczeniem.

(3)

Uwzględniając wykonalność techniczną i ekonomiczną, dostępne dowody odnoszące się do urządzeń pomiarowych i kontrolnych wskazują na to, że podejmowane

(7)

(1) Dz.U. C 318 z 23.12.2006, str. 115. (2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 14 listopada 2006 r. (Dz.U. C 314 E z 21.12.2006, str. 111), wspólne stanowisko Rady z dnia 19 kwietnia 2007 r. (Dz.U. C 109 E z 15.5.2007, str. 1) oraz stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym).

Zgodnie z niniejszą dyrektywą ograniczeniom powinno podlegać jedynie wprowadzanie do obrotu nowych urządzeń pomiarowych. Ograniczenia tego nie powinno się zatem stosować do urządzeń, które już są w użyciu ani do znajdujących się w obrocie urządzeń używanych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 257 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L257 - 30 z 20073.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz badania dotyczącego występowania Salmonelli spp. w stadach świń hodowlanych prowadzonego w państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4434)

 • Dz. U. L257 - 23 z 20073.10.2007

  Decyzja nr 1150/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 września 2007 r. ustanawiająca na lata 2007–2013 program szczegółowy „Profilaktyka narkotykowa i informacja o narkotykach” jako część programu ogólnego „Prawa podstawowe i sprawiedliwość”

 • Dz. U. L257 - 16 z 20073.10.2007

  Decyzja nr 1149/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 września 2007 r. ustanawiająca na lata 2007–2013 program szczegółowy „Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych” jako część programu ogólnego „Prawa podstawowe i sprawiedliwość”

 • Dz. U. L257 - 11 z 20073.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1148/2007 z dnia 2 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów beryksowatych w obszarze ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII i XIV (wody Wspólnoty oraz wody nieznajdujące się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L257 - 9 z 20073.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1147/2007 z dnia 1 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów halibuta niebieskiego w obszarze NAFO 3 LMNO przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L257 - 3 z 20073.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1146/2007 z dnia 2 października 2007 r. przyjmujące plan podziału pomiędzy państwa członkowskie zasobów zapisanych w roku budżetowym 2008 na dostawy żywności pochodzącej z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie

 • Dz. U. L257 - 1 z 20073.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1145/2007 z dnia 2 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.