Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 258 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1151/2007 z dnia 26 września 2007 r. otwierające autonomiczne i przejściowe wspólnotowe kontyngenty taryfowe na przywóz niektórych produktów rolnych pochodzących ze Szwajcarii

Data ogłoszenia:2007-10-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 258 POZ 1

4.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 258/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1151/2007 z dnia 26 września 2007 r. otwierające autonomiczne i przejściowe wspólnotowe kontyngenty taryfowe na przywóz niektórych produktów rolnych pochodzących ze Szwajcarii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133,

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (2) określa zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi. Kontyngentami taryfowymi otwartymi niniejszym rozporządzeniem powinna zarządzać Komisja i państwa członkowskie zgodnie z tym systemem.

uwzględniając wniosek Komisji,

(4)

Należy stosować zasady pochodzenia przewidziane w art. 4 Umowy,

a także mając na uwadze, co następuje:

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: (1)

Po przystąpieniu Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej należy utrzymać obrót handlowy produktami rolnymi zgodnie z preferencjami przyznanymi poprzednio w ramach uzgodnień dwustronnych między tymi dwoma państwami członkowskimi i Szwajcarią. Wspólnota i Szwajcaria postanowiły dokonać dostosowań koncesji taryfowych w ramach Umowy między Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi (1) (zwaną dalej „Umową”), która weszła w życie w dniu 1 czerwca 2002 r. Dostosowanie wyżej wymienionych koncesji taryfowych powinno objąć ustanowienie bezcłowych wspólnotowych kontyngentów taryfowych na przywóz truskawek (kod CN 0810 10 00), buraków boćwiny (lub boćwiny szerokoogonowej) oraz karczochów hiszpańskich (kod CN 0709 90 20) pochodzących ze Szwajcarii.

Artykuł 1 1. Niniejszym otwiera się wspólnotowy bezcłowy kontyngent taryfowy na produkty objęte kodem CN 0810 10 00 pochodzące ze Szwajcarii, na zasadzie rocznej, autonomicznej i przejściowej, na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia.

Numer porządkowy kontyngentu to 09.0948. Roczna wielkość kontyngentu wynosi 200 ton netto.

(2)

Dwustronne procedury dostosowujące koncesje zawarte w załącznikach 1 i 2 do Umowy wymagają czasu. W celu zapewnienia korzystania z kontyngentu do czasu wejścia w życie tego dostosowania, właściwe jest otwarcie, na autonomicznych i przejściowych warunkach, niniejszych kontyngentów taryfowych.

2. Niniejszym otwiera się wspólnotowy bezcłowy kontyngent taryfowy na produkty objęte kodem CN 0709 90 20 pochodzące ze Szwajcarii, na zasadzie rocznej, autonomicznej i przejściowej, na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia.

Numer porządkowy kontyngentu to 09.0950. Roczna wielkość kontyngentu wynosi 300 ton netto.

(2) Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 214/2007 (Dz.U. L 62 z 1.3.2007, str. 6).

(1) Dz.U. L 114 z 30.4.2002, str. 132. Umowa ostatnio zmieniona decyzją nr 1/2007 Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa (Dz.U. L 173 z 3.7.2007, str. 31).

L 258/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.10.2007

3. W 2007 r. kontyngenty taryfowe określone w ust. 1 i 2 są otwarte na okres od dnia 1 września do dnia 31 grudnia, dla pełnych ilości rocznych określonych w ust. 1 i 2. 4. Kontyngenty taryfowe określone w ust. 1 i 2 wygasają w dniu 31 grudnia 2009 r. 5. Do produktów określonych w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu, stosuje się zasady pochodzenia określone w art. 4 Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi.

Artykuł 2 Kontyngentami taryfowymi określonymi w art. 1 zarządza Komisja zgodnie z art. 308a, 308b i 308c rozporządzenia (EWG) nr 2454/93. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 września 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 września 2007 r. W imieniu Rady

J. SILVA

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 258 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L258 - 44 z 20074.10.2007

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2007/54/WE z dnia 29 sierpnia 2007 r. zmieniającej dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załączników II i III do postępu technicznego (  Dz.U. L 226 z 30.8.2007)

 • Dz. U. L258 - 39 z 20074.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 2 października 2007 r. ustanawiająca wspólny formularz do przedstawiania danych i informacji na mocy rozporządzenia (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4409)

 • Dz. U. L258 - 31 z 20074.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 września 2007 r. w sprawie interwencyjnego szczepienia drobiu przeciwko nisko zjadliwej grypie ptaków we Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4393)

 • Dz. U. L258 - 29 z 20074.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 26 września 2007 r. w sprawie mianowania czterech członków i siedmiu zastępców członków z Hiszpanii do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L258 - 27 z 20074.10.2007

  Dyrektywa Rady 2007/61/WE z dnia 26 września 2007 r. zmieniająca dyrektywę 2001/114/WE odnoszącą się do niektórych rodzajów częściowo lub całkowicie odwodnionego mleka konserwowanego przeznaczonego do spożycia przez ludzi

 • Dz. U. L258 - 25 z 20074.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1162/2007 z dnia 3 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów pałasza czarnego w obszarze ICES V, VI, VII i XII (wody Wspólnoty oraz wody nieznajdujące się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L258 - 23 z 20074.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1161/2007 z dnia 3 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów gładzicy w Morzu Bałtyckim w obszarze ICES III b, c oraz d (wody WE) przez statki pływające pod banderą Finlandii

 • Dz. U. L258 - 21 z 20074.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1160/2007 z dnia 3 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicy w obszarze ICES VIII c, IX i X oraz w wodach WE obszaru CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L258 - 19 z 20074.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1159/2007 z dnia 2 października 2007 r. znoszące zakaz połowów soli zwyczajnej w obszarach ICES III a, III b, c, d (wody WE) przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L258 - 17 z 20074.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1158/2007 z dnia 2 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów karmazyna w obszarze NAFO 3M przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L258 - 15 z 20074.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1157/2007 z dnia 3 października 2007 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Sierra Mágina (CHNP))

 • Dz. U. L258 - 13 z 20074.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1156/2007 z dnia 3 października 2007 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Münchener Bier (ChOG))

 • Dz. U. L258 - 9 z 20074.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1155/2007 z dnia 3 października 2007 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń, o które złożono wnioski w okresie od dnia 24 do dnia 28 września 2007 r., na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L258 - 7 z 20074.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1154/2007 z dnia 3 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L258 - 6 z 20074.10.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1153/2007 z dnia 26 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2597/97 ustanawiające dodatkowe zasady w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych w odniesieniu do mleka spożywczego

 • Dz. U. L258 - 3 z 20074.10.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1152/2007 z dnia 26 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.