Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 258 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1152/2007 z dnia 26 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

Data ogłoszenia:2007-10-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 258 POZ 3

Strona 1 z 2
4.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 258/3

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1152/2007 z dnia 26 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

Zgodnie z art. 6 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 przyznawana jest, jako środek wsparcia rynkowego, pomoc na prywatne składowanie śmietany. Zgodnie z art. 7 ust. 3 tego rozporządzenia pomoc może być przyznawana także na prywatne składowanie odtłuszczonego mleka w proszku. Oba te środki wsparcia od dłuższego czasu nie były wykorzystywane w praktyce, nawet w sytuacji znacznego zachwiania równowagi na rynku tłuszczu mlecznego i białka mlecznego. W związku z czym można uznać, że wyszły z użycia i że powinny zostać zlikwidowane. Artykuł 13 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 przewiduje możliwość zakupu masła przez siły zbrojne po obniżonych cenach. Jednak przepis ten nie był stosowany od 1989 r. i w związku z tym taki system pomocy uznaje się za niepotrzebny. Artykuł 14 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 określa poziom pomocy w przypadku mleka dostarczanego uczniom w placówkach edukacyjnych oraz przewiduje dostosowanie poziomu pomocy w przypadku innych kwalifikujących się produktów. Aby uprościć system dostarczania mleka do szkół przy uwzględnieniu aktualnych tendencji zdrowotnych i żywieniowych, należy ustanowić ryczałtową stawkę pomocy obejmującą wszystkie kategorie mleka. Artykuł 26 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 przewiduje obowiązek stosowania zezwolenia na przywóz wszystkich produktów wymienionych w jego art. 1. Obecnie oprócz systemu zezwoleń dostępne są inne systemy kontroli dostarczające dokładniejszych, bardziej aktualnych i przejrzystych informacji. W odpowiednich przypadkach systemy te powinny być stosowane także do przywozu przetworów mlecznych. W związku z tym składanie wniosków o zezwolenie na przywóz nie powinno być obowiązkowe, ale Komisja powinna być uprawniona do tego, by w razie potrzeby wprowadzić system zezwoleń. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1255/1999,

Artykuł 7 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 (2) ustanawia na poziomie 35,6 % suchej masy beztłuszczowej minimalną zawartość białka w odtłuszczonym mleku w proszku, które jest skupowane w ramach interwencji. W związku z zezwoleniem we Wspólnocie na normalizację zawartości białka na poziomie 34 % w niektórych rodzajach odwodnionego mleka konserwowanego należy – dla właściwego zarządzania zapasami interwencyjnymi – ustalić jakość mleka skupowanego w ramach interwencji na tym właśnie poziomie. Cenę interwencyjną odtłuszczonego mleka w proszku określoną w art. 4 ust. 1 wyżej wymienionego rozporządzenia należy zmienić, tak by uwzględniała nową normę zawartości białka. Artykuł 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 przewiduje, że agencje interwencyjne będą dokonywały skupu masła w przypadku, gdy jego ceny rynkowe przez dwa kolejne tygodnie będą niższe niż 92 % ceny interwencyjnej. Stosowanie takiego systemu jest uciążliwe pod względem administracyjnym. W świetle najnowszych zmian w systemie interwencji oraz w celu uproszczenia tego systemu należy zlikwidować system progowy. Artykuł 6 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 przewiduje, że pomoc na prywatne składowanie masła można przyznać wyłącznie w przypadku masła sklasyfikowanego zgodnie z krajową klasyfikacją jakości. Stosowanie w państwach członkowskich różnych klasyfikacji jakości prowadzi do różnic w odniesieniu do przyznawania pomocy. Aby zapewnić równe traktowanie oraz uprościć zarządzanie pomocą przyznawaną na składowanie prywatne, należy zastąpić krajowe kryteria jakości kryteriami wspólnotowymi stosowanymi w innych rodzajach wsparcia rynkowego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 258 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L258 - 44 z 20074.10.2007

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2007/54/WE z dnia 29 sierpnia 2007 r. zmieniającej dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załączników II i III do postępu technicznego (  Dz.U. L 226 z 30.8.2007)

 • Dz. U. L258 - 39 z 20074.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 2 października 2007 r. ustanawiająca wspólny formularz do przedstawiania danych i informacji na mocy rozporządzenia (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4409)

 • Dz. U. L258 - 31 z 20074.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 września 2007 r. w sprawie interwencyjnego szczepienia drobiu przeciwko nisko zjadliwej grypie ptaków we Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4393)

 • Dz. U. L258 - 29 z 20074.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 26 września 2007 r. w sprawie mianowania czterech członków i siedmiu zastępców członków z Hiszpanii do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L258 - 27 z 20074.10.2007

  Dyrektywa Rady 2007/61/WE z dnia 26 września 2007 r. zmieniająca dyrektywę 2001/114/WE odnoszącą się do niektórych rodzajów częściowo lub całkowicie odwodnionego mleka konserwowanego przeznaczonego do spożycia przez ludzi

 • Dz. U. L258 - 25 z 20074.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1162/2007 z dnia 3 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów pałasza czarnego w obszarze ICES V, VI, VII i XII (wody Wspólnoty oraz wody nieznajdujące się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L258 - 23 z 20074.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1161/2007 z dnia 3 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów gładzicy w Morzu Bałtyckim w obszarze ICES III b, c oraz d (wody WE) przez statki pływające pod banderą Finlandii

 • Dz. U. L258 - 21 z 20074.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1160/2007 z dnia 3 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicy w obszarze ICES VIII c, IX i X oraz w wodach WE obszaru CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L258 - 19 z 20074.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1159/2007 z dnia 2 października 2007 r. znoszące zakaz połowów soli zwyczajnej w obszarach ICES III a, III b, c, d (wody WE) przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L258 - 17 z 20074.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1158/2007 z dnia 2 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów karmazyna w obszarze NAFO 3M przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L258 - 15 z 20074.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1157/2007 z dnia 3 października 2007 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Sierra Mágina (CHNP))

 • Dz. U. L258 - 13 z 20074.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1156/2007 z dnia 3 października 2007 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Münchener Bier (ChOG))

 • Dz. U. L258 - 9 z 20074.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1155/2007 z dnia 3 października 2007 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń, o które złożono wnioski w okresie od dnia 24 do dnia 28 września 2007 r., na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L258 - 7 z 20074.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1154/2007 z dnia 3 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L258 - 6 z 20074.10.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1153/2007 z dnia 26 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2597/97 ustanawiające dodatkowe zasady w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych w odniesieniu do mleka spożywczego

 • Dz. U. L258 - 1 z 20074.10.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1151/2007 z dnia 26 września 2007 r. otwierające autonomiczne i przejściowe wspólnotowe kontyngenty taryfowe na przywóz niektórych produktów rolnych pochodzących ze Szwajcarii

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.