Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 258 POZ 31

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 24 września 2007 r. w sprawie interwencyjnego szczepienia drobiu przeciwko nisko zjadliwej grypie ptaków we Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4393)

Data ogłoszenia:2007-10-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 258 POZ 31

Strona 1 z 4
4.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 258/31

DECYZJA KOMISJI z dnia 24 września 2007 r. w sprawie interwencyjnego szczepienia drobiu przeciwko nisko zjadliwej grypie ptaków we Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4393)

(Jedynie tekst w języku włoskim jest autentyczny)

(2007/638/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

W swoich opiniach naukowych w sprawie stosowania szczepionek w celu zwalczenia grypy ptaków, sporządzonych przez Europejski Urząd Bezpieczeństwa Żywności w 2005 r. (3) i 2007 r. (4) panel ds. zdrowia i dobrostanu zwierząt stwierdził, że szczepienia interwencyjne i zapobiegawcze przeciwko grypie ptaków są cennym narzędziem uzupełniającym środki zwalczania tej choroby.

uwzględniając dyrektywę Rady 2005/94/WE z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania grypy ptaków i uchylającą dyrektywę 92/40/EWG (1), w szczególności jej art. 54 ust. 2;

(6)

Ogniska nisko zjadliwej grypy ptaków we Włoszech dotyczą gęsto zaludnionych obszarów hodowli drobiu a sytuacja epidemiologiczna ciągle nie jest stabilna.

a także mając na uwadze, co następuje:

(7) (1)

Dyrektywa 2005/94/WE wyznacza minimalne środki zwalczania, jakie należy zastosować w przypadku wystąpienia ogniska ptasiej grypy wśród drobiu lub innych ptaków żyjących w niewoli.

Władze Włoch dokonały oceny ryzyka oraz stwierdziły szczególne niebezpieczeństwo dalszego rozprzestrzeniania się wirusa na tych obszarach. Dlatego w piśmie z dnia 7 września 2007 r. Włochy przekazały Komisji do zatwierdzenia plan szczepień interwencyjnych.

(8) (2)

Na mocy decyzji Komisji 2005/926/WE z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia środków dodatkowych w celu kontroli zakażeń nisko zjadliwą grypą ptaków we Włoszech oraz uchylającej decyzję 2004/666/WE (2), we Włoszech przeprowadzono szczepienia przeciwko nisko zjadliwej grypie ptaków do końca 2006 r.

Komisja przeanalizowała ten plan razem z władzami Włoch i jest wyraża zadowolenie, że jest on zgodny z odpowiednimi przepisami prawa wspólnotowego. Mając na uwadze rozwój sytuacji epidemiologicznej we Włoszech, należy przyjąć plan szczepień interwencyjnych przedstawiony przez Włochy w celu uzupełnienia środków zwalczania choroby, podjętych przez to państwo członkowskie oraz wprowadzenia pewnych ograniczeń dotyczących przemieszczania drobiu, jaj wylęgowych oraz piskląt jednodniowych i niektórych produktów pochodzenia drobiowego.

(3)

Od maja 2007 r. ogniska nisko zjadliwej grypie ptaków występowały w częściach Północnych Włoch; w celu kontroli rozprzestrzeniania się wirusa podjeto środki zgodnie z dyrektywą 2005/94/WE.

(9)

(4)

W lipcu i sierpniu 2007 r. zaobserwowano wzrost występowania ognisk nisko zjadliwej grypy ptaków, w szczególności podtypu H7 oraz stale odkrywane są dalsze ogniska tej choroby. Odnotowano małą liczbę ognisk nisko zjadliwej grypy ptaków podtypu H5.

Zgodnie z planem szczepień Włochy zamierzają przeprowadzić szczepienia pewnych kategorii drobiu zgodnie ze strategią odróżniania zwierzęcia zakażonego od szczepionego (pA), stosując zarówno szczepionki pojedyncze przeciwko wirusowi grypy ptaków podtypu H7 oraz szczepionki dwuwartościowe przeciwko podtypom H7 i H5.

(1) Dz.U. L 10 z 14.1.2006, str. 16. (2) Dz.U. L 337 z 22.12.2005, str. 60.

(3) Dziennik EFSA (2005) 266, str. 1–21; Grypa ptaków: zdrowie i dobrostan zwierząt. (4) Dziennik EFSA (2007) 489, Opinia naukowa w sprawie „Szczepień drobiu domowego i ptaków żyjących w niewoli przeciwko grypie ptaków podtypów H5 oraz H7”.

L 258/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.10.2007

(10)

Należy stosować wyłącznie szczepionki spełniające wymogi dyrektywy 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 258 POZ 31 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L258 - 44 z 20074.10.2007

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2007/54/WE z dnia 29 sierpnia 2007 r. zmieniającej dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załączników II i III do postępu technicznego (  Dz.U. L 226 z 30.8.2007)

 • Dz. U. L258 - 39 z 20074.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 2 października 2007 r. ustanawiająca wspólny formularz do przedstawiania danych i informacji na mocy rozporządzenia (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4409)

 • Dz. U. L258 - 29 z 20074.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 26 września 2007 r. w sprawie mianowania czterech członków i siedmiu zastępców członków z Hiszpanii do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L258 - 27 z 20074.10.2007

  Dyrektywa Rady 2007/61/WE z dnia 26 września 2007 r. zmieniająca dyrektywę 2001/114/WE odnoszącą się do niektórych rodzajów częściowo lub całkowicie odwodnionego mleka konserwowanego przeznaczonego do spożycia przez ludzi

 • Dz. U. L258 - 25 z 20074.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1162/2007 z dnia 3 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów pałasza czarnego w obszarze ICES V, VI, VII i XII (wody Wspólnoty oraz wody nieznajdujące się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L258 - 23 z 20074.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1161/2007 z dnia 3 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów gładzicy w Morzu Bałtyckim w obszarze ICES III b, c oraz d (wody WE) przez statki pływające pod banderą Finlandii

 • Dz. U. L258 - 21 z 20074.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1160/2007 z dnia 3 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicy w obszarze ICES VIII c, IX i X oraz w wodach WE obszaru CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L258 - 19 z 20074.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1159/2007 z dnia 2 października 2007 r. znoszące zakaz połowów soli zwyczajnej w obszarach ICES III a, III b, c, d (wody WE) przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L258 - 17 z 20074.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1158/2007 z dnia 2 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów karmazyna w obszarze NAFO 3M przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L258 - 15 z 20074.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1157/2007 z dnia 3 października 2007 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Sierra Mágina (CHNP))

 • Dz. U. L258 - 13 z 20074.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1156/2007 z dnia 3 października 2007 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Münchener Bier (ChOG))

 • Dz. U. L258 - 9 z 20074.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1155/2007 z dnia 3 października 2007 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń, o które złożono wnioski w okresie od dnia 24 do dnia 28 września 2007 r., na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L258 - 7 z 20074.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1154/2007 z dnia 3 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L258 - 6 z 20074.10.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1153/2007 z dnia 26 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2597/97 ustanawiające dodatkowe zasady w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych w odniesieniu do mleka spożywczego

 • Dz. U. L258 - 3 z 20074.10.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1152/2007 z dnia 26 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L258 - 1 z 20074.10.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1151/2007 z dnia 26 września 2007 r. otwierające autonomiczne i przejściowe wspólnotowe kontyngenty taryfowe na przywóz niektórych produktów rolnych pochodzących ze Szwajcarii

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.