Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 26 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 99/2007 z dnia 1 lutego 2007 r. ustalające w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o prawa do przywozu mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetworzenia, składane w styczniu 2007 r.

Data ogłoszenia:2007-02-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 26 POZ 3

2.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 26/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 99/2007 z dnia 1 lutego 2007 r. ustalające w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o prawa do przywozu mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetworzenia, składane w styczniu 2007 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1254/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny (1), uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 727/2006 z dnia 12 maja 2006 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na przywóz mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetworzenia (od 1 lipca 2006 r. do 30 czerwca 2007 r.) (2), w szczególności jego art. 5 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

o zapewnienie sprawiedliwego podziału dostępnych ilości, należy zmniejszyć proporcjonalnie wnioskowane ilości,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Każdy wniosek o prawa do przywozu, złożony zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 727/2006 w odniesieniu do okresu od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 r. uwzględnia się do następujących ilości mięsa z kością: a) 6,04342 % wnioskowanej ilości mięsa przeznaczonego na wyrób konserw, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 727/2006; b) 33,499412 % wnioskowanej ilości mięsa przeznaczonego na wyrób produktów, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 727/2006. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 lutego 2007 r.

Artykuł 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 727/2006 ustalił ilości mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetworzenia, jakie mogą zostać przywiezione na specjalnych warunkach w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 r. Artykuł 5 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 727/2006 przewiduje, że wnioskowane ilości mogą być zmniejszone. Wnioski, które zostały złożone, dotyczą ilości globalnej, przekraczającej dostępny limit. W tej sytuacji i w trosce

(2)

Niniejsze rozporządzenie obowiązuje w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 1 lutego 2007 r. W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 21. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1899/2004 (Dz.U. L 328 z 30.10.2004, str. 67). (2) Dz.U. L 126 z 13.5.2006, str. 9.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 26 POZ 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L26 - 5 z 20072.2.2007

    Decyzja Komisji z dnia 31 stycznia 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu na Węgrzech (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 325) (1)

  • Dz. U. L26 - 4 z 20072.2.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 100/2007 z dnia 1 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 877/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2200/96 w odniesieniu do powiadamiania o cenach na rynkach pewnych świeżych owoców i warzyw, ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

  • Dz. U. L26 - 1 z 20072.2.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 98/2007 z dnia 1 lutego 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.