Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 261 POZ 12

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1172/2007 z dnia 5 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1891/2004 ustalające przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1383/2003 dotyczącego działań organów celnych skierowanych przeciwko towarom podejrzanym o naruszenie niektórych praw własności intelektualnej oraz środków podejmowanych w odniesieniu do towarów, co do których stwierdzono, że naruszyły takie prawa

Data ogłoszenia:2007-10-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 261 POZ 12

L 261/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.10.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1172/2007 z dnia 5 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1891/2004 ustalające przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1383/2003 dotyczącego działań organów celnych skierowanych przeciwko towarom podejrzanym o naruszenie niektórych praw własności intelektualnej oraz środków podejmowanych w odniesieniu do towarów, co do których stwierdzono, że naruszyły takie prawa

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1383/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. dotyczące działań organów celnych skierowanych przeciwko towarom podejrzanym o naruszenie niektórych praw własności intelektualnej oraz środków podejmowanych w odniesieniu do towarów, co do których stwierdzono, że naruszyły takie prawa (1), w szczególności jego art. 20,

Formularz wspólnotowego wniosku o podjęcie działania powinien zostać ustalony przez rozporządzenie Komisji (WE) nr 1792/2006 z dnia 23 października 2006 r. dostosowujące niektóre rozporządzenia i decyzje w takich dziedzinach, jak swobodny przepływ towarów, swobodny przepływ osób, polityka konkurencji, rolnictwo (prawodawstwo weterynaryjne oraz fitosanitarne), rybołówstwo, polityka transportowa, podatki, statystyka, polityka społeczna i zatrudnienie, środowisko naturalne, unia celna i stosunki zewnętrzne, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii (3), które weszło w życie w momencie wejścia w życie Traktatu o przystąpieniu tych krajów. Dla zachowania spójności konieczne jest dostosowanie formularza wspólnotowego wniosku o podjęcie działania od daty przystąpienia Bułgarii i Rumunii. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1891/2004. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(6)

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1383/2003 przewiduje podjęcie przez organy celne działań skierowanych przeciwko towarom podejrzanym o naruszenie niektórych praw własności intelektualnej.

(7)

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1891/2004 (2) ustanowiło przepisy wykonawcze do rozporządzenia (WE) nr 1383/2003, w szczególności w zakresie formularzy wniosków o podjęcie działań. Załączniki I i II do tego rozporządzenia zawierają więc wzory takich formularzy.

(8)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(3)

Załączniki I-C i II-C do rozporządzenia (WE) nr 1891/2004 zawierają listę właściwych organów, do których należy złożyć krajowe i wspólnotowe wnioski o podjęcie działań Artykuł 8 wspomnianego rozporządzenia przewiduje opublikowanie przez Komisję listy jednostek w ramach organów celnych, o których mowa w art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1383/2003, opublikowanego w serii C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Biorąc pod uwagę, że listy zamieszczone w załącznikach I-C i II-C zawierają dane podlegające zmianom i wymagające regularnego dostosowywania, ich opublikowanie w serii C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej jest bardziej właściwe. Należy więc skreślić załączniki I-C i II-C do rozporządzenia (WE) nr 1891/2004.

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 1891/2004 wprowadza się następujące zmiany: 1) w załączniku I, w rubryce 2 formularza krajowego wniosku o podjęcie działania skreśla się zwrot „(patrz: załącznik I-C do niniejszego rozporządzenia w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji)”; 2) skreśla się załącznik I-C; 3) załącznik II zastępuje się tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia; 4) w załączniku II-A, w ostatnim zdaniu skreśla się zwrot „przewidziane w załączniku II-C”; 5) skreśla się załącznik II-C.

(3) Dz.U. L 362 z 20.12.2006, str. 1.

(4)

Dnia 1 stycznia 2007 r. Bułgaria i Rumunia przystąpiły do Unii Europejskiej. Należy zatem dostosować rozporządzenie (WE) nr 1891/2004 w celu uwzględnienia obu krajów w formularzu wspólnotowego wniosku o podjęcie działań, zawartym w rozporządzeniu.

Dz.U. L 196 z 2.8.2003, str. 7. (2) Dz.U. L 328 z 30.10.2004, str. 16.

(1)

6.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 261/13

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jednakże art. 1 ust. 3 stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 października 2007 r. W imieniu Komisji

László KOVÁCS

Członek Komisji

L 261/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.10.2007

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK

6.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 261/15

L 261/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.10.2007

6.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 261/17

L 261/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.10.2007

6.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 261/19

L 261/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.10.2007

6.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 261/21

L 261/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.10.2007

6.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 261/23

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 261 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L261 - 35 z 20076.10.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2254/2004 z dnia 27 grudnia 2004 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz odnośnego znakowania produktów rolnych i środków spożywczych (  Dz.U. L 385 z 29.12.2004)

 • Dz. U. L261 - 28 z 20076.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 3 października 2007 r. wyłączająca z finansowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4477)

 • Dz. U. L261 - 27 z 20076.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 1 października 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów jednego członka z Estonii oraz trzech zastępców członków z Estonii

 • Dz. U. L261 - 26 z 20076.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 1 października 2007 r. w sprawie mianowania członka i dwóch zastępców członków Komitetu Regionów z Malty

 • Dz. U. L261 - 25 z 20076.10.2007

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 18 września 2007 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy (UPiW) między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do UPiW

 • Dz. U. L261 - 24 z 20076.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1173/2007 z dnia 5 października 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory)

 • Dz. U. L261 - 11 z 20076.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1171/2007 z dnia 5 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2771/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do interwencji na rynku masła i śmietany

 • Dz. U. L261 - 9 z 20076.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1170/2007 z dnia 5 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów błękitka w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII oraz XIV przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L261 - 7 z 20076.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1169/2007 z dnia 5 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów gardłosza atlantyckiego w obszarze ICES I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII oraz XIV (wody Wspólnoty oraz wody nieznajdujące się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich) przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L261 - 5 z 20076.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1168/2007 z dnia 5 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w Morzu Bałtyckim w podrejonach 22–24 (wody WE) przez statki pływające pod banderą Finlandii

 • Dz. U. L261 - 3 z 20076.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1167/2007 z dnia 4 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów soli zwyczajnej w obszarze ICES VIII a oraz b przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L261 - 1 z 20076.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1166/2007 z dnia 5 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.