Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 262 POZ 30

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 1 października 2007 r. dotycząca mianowania członka Komitetu Doradczego Agencji Dostaw Euratomu

Data ogłoszenia:2007-10-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 262 POZ 30

L 262/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.10.2007

DECYZJA RADY z dnia 1 października 2007 r. dotycząca mianowania członka Komitetu Doradczego Agencji Dostaw Euratomu (2007/652/Euratom)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 54 akapity drugi i trzeci, uwzględniając art. X statutu Agencji Dostaw Euratomu (1), w wersji zmienionej ostatnio decyzją 95/1/WE, Euratom, EWWiS z dnia 1 stycznia 1995 r. (2), uwzględniając decyzję Rady 2007/514/Euratom z dnia 10 lipca 2007 r. dotyczącą mianowania członków Komitetu Doradczego Agencji Dostaw Euratomu (3), uwzględniając opinię Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Stanowisko członka wyżej wymienionego komitetu zwolniło się w związku z rezygnacją pana Jean-Luca SALANAVE’A, o czym Rada została powiadomiona w dniu 1 sierpnia 2007 r. Należy zatem obsadzić zwolnione stanowisko. Rząd Francji przedstawił kandydata w dniu 1 sierpnia 2007 r.,

(2) (3)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł Pan Jean-Michel GUIHEUX zostaje mianowany członkiem Komitetu Doradczego Agencji Dostaw Euratomu na okres do końca kadencji komitetu, tj. do dnia 28 marca 2009 r.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 1 października 2007 r. W imieniu Rady

M. LINO

Przewodniczący

(1) Dz.U. 27 z 6.12.1958, str. 534/58. (2) Dz.U. L 1 z 1.1.1995, str. 1. (3) Dz.U. L 190 z 21.7.2007, str. 15.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 262 POZ 30 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L262 - 31 z 20079.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 8 października 2007 r. ustalająca ostateczne przydziały finansowe dla państw członkowskich w odniesieniu do liczby hektarów przeznaczonych na restrukturyzację i konwersję winnic na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 na rok budżetowy 2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4524)

 • Dz. U. L262 - 29 z 20079.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 1 października 2007 r. w sprawie mianowania członka oraz dwóch zastępców członków z Niemiec do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L262 - 28 z 20079.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 1 października 2007 r. w sprawie mianowania członka z Austrii do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L262 - 27 z 20079.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 1 października 2007 r. w sprawie mianowania czterech członków i trzech zastępców członków Komitetu Regionów ze Szwecji

 • Dz. U. L262 - 26 z 20079.10.2007

  Deklaracja Wspólnoty Europejskiej zgodna z art. 36 ust. 3 umowy

 • Dz. U. L262 - 8 z 20079.10.2007

  Międzynarodowa umowa w sprawie drewna tropikalnego z 2006 r.

 • Dz. U. L262 - 6 z 20079.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 26 września 2007 r. o podpisaniu w imieniu Wspólnoty Europejskiej i tymczasowym stosowaniu Międzynarodowej umowy w sprawie drewna tropikalnego z 2006 r.

 • Dz. U. L262 - 4 z 20079.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1176/2007 z dnia 8 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów argentyny wielkiej w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru ICES I oraz II przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L262 - 3 z 20079.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1175/2007 z dnia 8 października 2007 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1623/2000 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do mechanizmów rynkowych

 • Dz. U. L262 - 1 z 20079.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1174/2007 z dnia 8 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.