Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 262 POZ 31

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 8 października 2007 r. ustalająca ostateczne przydziały finansowe dla państw członkowskich w odniesieniu do liczby hektarów przeznaczonych na restrukturyzację i konwersję winnic na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 na rok budżetowy 2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4524)

Data ogłoszenia:2007-10-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 262 POZ 31

Strona 1 z 2
9.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 262/31

DECYZJA KOMISJI z dnia 8 października 2007 r. ustalająca ostateczne przydziały finansowe dla państw członkowskich w odniesieniu do liczby hektarów przeznaczonych na restrukturyzację i konwersję winnic na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 na rok budżetowy 2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4524)

(Jedynie teksty w językach bułgarskim, czeskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, maltańskim, niemieckim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, węgierskim i włoskim są autentyczne)

(2007/653/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

W decyzji Komisji 2006/701/WE (3) Komisja określiła orientacyjne przydziały finansowe na rok gospodarczy 2006/2007, a w swojej decyzji Komisji 2007/381/WE (4) także przydziały dla Bułgarii i Rumunii.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina (1), w szczególności jego art. 14 ust. 2,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

Na mocy art. 17 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1227/2000 wydatki poniesione i zatwierdzone przez państwa członkowskie są ograniczone do kwoty ich przydziałów orientacyjnych. W odniesieniu do roku budżetowego 2007 limit ten ma zastosowanie do Włoch, których suma wydatków poniesionych i zatwierdzonych przekroczyła przydział wstępny.

(1)

Zasady dotyczące restrukturyzacji i konwersji winnic zostały ustalone w rozporządzeniu (WE) nr 1493/1999 i w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1227/2000 z dnia 31 maja 2000 r., ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina, w odniesieniu do potencjału produkcyjnego (2).

(6)

Zgodnie z art. 17 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1227/2000, w przypadku gdy faktycznie poniesione przez państwo członkowskie wydatki na hektar przekraczają wydatki przewidziane w przydziale wstępnym, stosuje się karę. W tym roku karę tę w wysokości 16 690 EUR stosuje się w odniesieniu do Malty.

(2)

Szczegółowe zasady dotyczące planowania finansowego i uczestniczenia w finansowaniu programu restrukturyzacji i konwersji, ustalone w rozporządzeniu (WE) nr 1227/2000 przewidują, że odesłania do danego roku budżetowego odnoszą się do płatności rzeczywiście dokonanych przez państwa członkowskie pomiędzy dniem 16 października a 15 października roku następnego.

(7)

(3)

Zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 Komisja co roku dokonuje wstępnych przydziałów dla państw członkowskich w oparciu o obiektywne kryteria, uwzględniając sytuacje i szczególne potrzeby, jak również starania, jakie należy podjąć, biorąc pod uwagę cel programu.

1. Rozporządzenie ostatnio zmienr 1791/2006 (Dz.U. L 363 1. Rozporządzenie ostatnio zmienr 1216/2005 (Dz.U. L 199

(1) Dz.U. L 179 z 14.7.1999, str. nione rozporządzeniem (WE) z 20.12.2006, str. 1). (2) Dz.U. L 143 z 16.6.2000, str. nione rozporządzeniem (WE) z 29.7.2005, str. 32).

Na mocy art. 16 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1227/2000 państwa członkowskie mogą składać wnioski o dalsze finansowanie w ramach bieżącego roku budżetowego. W tym roku jest tak w przypadku Republiki Czeskiej, Hiszpanii, Francji, Włoch, Węgier, Austrii oraz Portugalii. Na mocy art. 1 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 922/2007 z dnia 1 sierpnia 2007 r. wprowadzającego odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1227/2000 w odniesieniu do przejściowego ustalenia dotyczącego środków finansowych przyznanych Bułgarii i Rumunii na restrukturyzację i konwersję (5), Bułgaria i Rumunia mogą skierować do Komisji wniosek o dalsze finansowanie wydatków w roku budżetowym 2007, w kwocie wyższej niż kwota zgłoszona Komisji zgodnie z art. 16 ust. 1 lit. a) i b) wymienionego rozporządzenia i w granicach 90 % środków finansowych przyznanych im na mocy decyzji 2007/381/WE. Bułgaria rzeczywiście skierowała taki wniosek do Komisji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 262 POZ 31 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L262 - 30 z 20079.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 1 października 2007 r. dotycząca mianowania członka Komitetu Doradczego Agencji Dostaw Euratomu

 • Dz. U. L262 - 29 z 20079.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 1 października 2007 r. w sprawie mianowania członka oraz dwóch zastępców członków z Niemiec do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L262 - 28 z 20079.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 1 października 2007 r. w sprawie mianowania członka z Austrii do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L262 - 27 z 20079.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 1 października 2007 r. w sprawie mianowania czterech członków i trzech zastępców członków Komitetu Regionów ze Szwecji

 • Dz. U. L262 - 26 z 20079.10.2007

  Deklaracja Wspólnoty Europejskiej zgodna z art. 36 ust. 3 umowy

 • Dz. U. L262 - 8 z 20079.10.2007

  Międzynarodowa umowa w sprawie drewna tropikalnego z 2006 r.

 • Dz. U. L262 - 6 z 20079.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 26 września 2007 r. o podpisaniu w imieniu Wspólnoty Europejskiej i tymczasowym stosowaniu Międzynarodowej umowy w sprawie drewna tropikalnego z 2006 r.

 • Dz. U. L262 - 4 z 20079.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1176/2007 z dnia 8 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów argentyny wielkiej w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru ICES I oraz II przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L262 - 3 z 20079.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1175/2007 z dnia 8 października 2007 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1623/2000 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do mechanizmów rynkowych

 • Dz. U. L262 - 1 z 20079.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1174/2007 z dnia 8 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.