Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 262 POZ 6

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 26 września 2007 r. o podpisaniu w imieniu Wspólnoty Europejskiej i tymczasowym stosowaniu Międzynarodowej umowy w sprawie drewna tropikalnego z 2006 r.

Data ogłoszenia:2007-10-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 262 POZ 6

L 262/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.10.2007

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

DECYZJA RADY z dnia 26 września 2007 r. o podpisaniu w imieniu Wspólnoty Europejskiej i tymczasowym stosowaniu Międzynarodowej umowy w sprawie drewna tropikalnego z 2006 r. (2007/648/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (6)

Wszystkie państwa członkowskie wyraziły zamiar podpisania umowy z 2006 r. oraz odpowiedniego uczestnictwa w jej tymczasowym stosowaniu.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności art. 133 i 175 w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze,

(7)

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

Ponieważ obowiązkowe składki członków-odbiorców Międzynarodowej Organizacji ds. Drewna Tropikalnego (MODT) zależą głównie od wielkości przywozu drewna tropikalnego, po wejściu w życie umowy z 2006 r. Wspólnota Europejska będzie wnosić składki na konto administracyjne MODT, a państwa członkowskie, a także Wspólnota Europejska, będą mogły odprowadzać dobrowolne składki finansowe na zaplanowane działania na konta MODT przeznaczone na takie składki.

(1)

W dniu 27 stycznia 2006 r. podczas konferencji negocjacyjnej zwołanej pod auspicjami Konferencji ONZ ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD) zatwierdzono tekst Międzynarodowej umowy w sprawie drewna tropikalnego z 2006 r. („umowa z 2006 r.”).

(8)

Umowa z 2006 r. powinna zostać podpisana i tymczasowo stosowana, z zastrzeżeniem jej zawarcia w późniejszym terminie,

(2)

Umowa z 2006 r. została wynegocjowana, aby zastąpić przedłużoną Międzynarodową umowę w sprawie drewna tropikalnego z 1994 r., która będzie obowiązywać do czasu wejścia w życie umowy z 2006 r. Od dnia 3 kwietnia 2006 r. można podpisywać umowę z 2006 r. oraz składać dokumenty ratyfikacyjne, dokumenty przyjęcia lub zatwierdzenia, można to robić przez okres kończący się z upływem miesiąca od daty jej wejścia w życie. Cele umowy z 2006 r. wpisują się zarówno we wspólną politykę handlową, jak i w politykę w dziedzinie środowiska naturalnego.

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

(3)

W imieniu Wspólnoty Europejskiej zatwierdza się podpisanie Międzynarodowej umowy w sprawie drewna tropikalnego z 2006 r. („umowa z 2006 r.”), z zastrzeżeniem zawarcia tej umowy.

(4)

Tekst umowy z 2006 r. jest dołączony do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

(5)

Wspólnota Europejska jest stroną Międzynarodowej umowy w sprawie drewna tropikalnego z 1994 r. Ponieważ umowa z 2006 r. w dalszym ciągu będzie sprzyjać celom związanym ze zrównoważonym rozwojem Unii Europejskiej, zatwierdzenie umowy z 2006 r. leży w jej interesie.

Niniejszym upoważnia się przewodniczącego Rady do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do tego, by w imieniu Wspólnoty – zgodnie z art. 36 ust. 1 i art. 36 ust. 3 umowy z 2006 r. – podpisać umowę oraz złożyć Sekretarzowi Generalnemu ONZ deklarację kompetencji zamieszczoną w załączniku do niniejszej decyzji.

9.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 262/7

Artykuł 3 1. Z zastrzeżeniem wzajemności umowę z 2006 r. stosuje się tymczasowo do zakończenia procedur koniecznych do jej formalnego zawarcia (1). 2. Przewodniczący Rady powiadamia, w imieniu Wspólnoty, depozytariusza o tym, że po wejściu w życie umowy z 2006 r. Wspólnota będzie ją stosować tymczasowo.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 września 2007 r. W imieniu Rady

J. SILVA

Przewodniczący

(1) Data, od której rozpocznie się tymczasowe stosowanie umowy, zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 262 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L262 - 31 z 20079.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 8 października 2007 r. ustalająca ostateczne przydziały finansowe dla państw członkowskich w odniesieniu do liczby hektarów przeznaczonych na restrukturyzację i konwersję winnic na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 na rok budżetowy 2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4524)

 • Dz. U. L262 - 30 z 20079.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 1 października 2007 r. dotycząca mianowania członka Komitetu Doradczego Agencji Dostaw Euratomu

 • Dz. U. L262 - 29 z 20079.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 1 października 2007 r. w sprawie mianowania członka oraz dwóch zastępców członków z Niemiec do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L262 - 28 z 20079.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 1 października 2007 r. w sprawie mianowania członka z Austrii do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L262 - 27 z 20079.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 1 października 2007 r. w sprawie mianowania czterech członków i trzech zastępców członków Komitetu Regionów ze Szwecji

 • Dz. U. L262 - 26 z 20079.10.2007

  Deklaracja Wspólnoty Europejskiej zgodna z art. 36 ust. 3 umowy

 • Dz. U. L262 - 8 z 20079.10.2007

  Międzynarodowa umowa w sprawie drewna tropikalnego z 2006 r.

 • Dz. U. L262 - 4 z 20079.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1176/2007 z dnia 8 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów argentyny wielkiej w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru ICES I oraz II przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L262 - 3 z 20079.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1175/2007 z dnia 8 października 2007 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1623/2000 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do mechanizmów rynkowych

 • Dz. U. L262 - 1 z 20079.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1174/2007 z dnia 8 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.