Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 262 POZ 8

Tytuł:

Międzynarodowa umowa w sprawie drewna tropikalnego z 2006 r.

Data ogłoszenia:2007-10-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 262 POZ 8

Strona 1 z 17
L 262/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.10.2007

TŁUMACZENIE

MIĘDZYNARODOWA UMOWA W SPRAWIE DREWNA TROPIKALNEGO Z 2006 r.

PREAMBUŁA STRONY NINIEJSZEJ UMOWY, a) ODWOŁUJĄC się do deklaracji i programu działań w sprawie ustanowienia nowego międzynarodowego ładu ekonomicznego; do Zintegrowanego programu towarowego; do Nowego partnerstwa na rzecz rozwoju; do deklaracji pt. „Przekaz São Paulo” oraz planu pt. „Konsensus z São Paulo”, przyjętych podczas XI sesji konferencji UNCTAD; b) ODWOŁUJĄC SIĘ również do Międzynarodowej umowy w sprawie drewna tropikalnego z 1983 r. i do Międzynarodowej umowy w sprawie drewna tropikalnego z 1994 r. oraz doceniając prace Międzynarodowej Organizacji ds. Drewna Tropikalnego i jej osiągnięcia od momentu powstania, w tym strategię działań na rzecz międzynarodowego handlu drewnem tropikalnym pozyskiwanym ze źródeł zarządzanych w sposób zrównoważony; c) ODWOŁUJĄC SIĘ ponadto do deklaracji i planu działania z Johannesburga, przyjętych na Światowym Szczycie w sprawie Zrównoważonego Rozwoju we wrześniu 2002 r.; Forum Leśnego ONZ, utworzonego w październiku 2002 r., oraz związanego z tym utworzenia Partnerstwa we Współpracy na rzecz Lasów, którego członkiem jest Międzynarodowa Organizacja ds. Drewna Tropikalnego; jak również do Deklaracji z Rio de Janeiro w sprawie środowiska i rozwoju, do Niewiążącego prawnie oficjalnego oświadczenia na temat zasad będących podstawą globalnego porozumienia w sprawie gospodarowania wszelkimi rodzajami lasów, ich ochrony i zrównoważonego rozwoju oraz do stosownych rozdziałów agendy 21, przyjętych podczas Konferencji ONZ na temat środowiska i rozwoju w czerwcu 1992 r.; do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu; konwencji Narodów Zjednoczonych o różnorodności biologicznej oraz konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zwalczania pustynnienia; d) BĘDĄC świadomymi, że zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych i z zasadami prawa międzynarodowego państwa mają suwerenne prawo do eksploatowania swoich zasobów zgodnie z własną polityką w dziedzinie środowiska naturalnego i odpowiadają za to, aby ich działania w ramach ich jurysdykcji i władzy nie wywierały negatywnego wpływu na środowisko naturalne innych państw ani obszarów poza granicami jurysdykcji krajowej – jak głosi zasada 1a Niewiążącego prawnie oficjalnego oświadczenia na temat zasad będących podstawą globalnego porozumienia w sprawie gospodarowania wszelkimi rodzajami lasów, ich ochrony i zrównoważonego rozwoju; e) BĘDĄC świadomymi znaczenia drewna oraz handlu drewnem dla gospodarki państw produkujących drewno; f) BĘDĄC ŚWIADOMYMI również znaczenia wielorakich korzyści o charakterze gospodarczym, ekologicznym i społecznym, jakich w kontekście zrównoważonej gospodarki leśnej na szczeblu lokalnym, krajowym i światowym przysparzają lasy, w tym znaczenia drzewnych produktów leśnych, innych produktów leśnych oraz usług ekologicznych oraz wkładu zrównoważonej gospodarki leśnej w zrównoważony rozwój, w ograniczanie ubóstwa oraz w realizację uzgodnionych międzynarodowych celów rozwojowych, w tym celów zawartych w deklaracji milenijnej;

g) BĘDĄC ŚWIADOMYMI ponadto potrzeby promowania i stosowania porównywalnych kryteriów i wskaźników dotyczących zrównoważonej gospodarki leśnej jako ważnych narzędzi, dzięki którym wszyscy członkowie mogą oceniać, kontrolować i zwiększać postępy w dziedzinie zrównoważonej gospodarki leśnej; h) BIORĄC POD UWAGĘ związki pomiędzy handlem drewnem tropikalnym a międzynarodowym rynkiem drewna oraz szeroko pojętą gospodarką światową, a także konieczność przyjęcia podejścia globalnego w celu zwiększenia przejrzystości w międzynarodowym handlu drewnem; i) POTWIERDZAJĄC swoje zobowiązanie do tego, by jak najszybszej spowodować, że eksportowane drewno tropikalne i produkty drzewne będą pochodziły ze źródeł zarządzanych w sposób zrównoważony (cel ITTO z 2000 r.), oraz odwołując się do ustanowienia funduszu partnerskiego Bali; ODWOŁUJĄC się do zobowiązania podjętego w styczniu 1994 r. przez członków odbiorców, że utrzymają lub ustanowią zrównoważoną gospodarkę leśną;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 262 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L262 - 31 z 20079.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 8 października 2007 r. ustalająca ostateczne przydziały finansowe dla państw członkowskich w odniesieniu do liczby hektarów przeznaczonych na restrukturyzację i konwersję winnic na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 na rok budżetowy 2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4524)

 • Dz. U. L262 - 30 z 20079.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 1 października 2007 r. dotycząca mianowania członka Komitetu Doradczego Agencji Dostaw Euratomu

 • Dz. U. L262 - 29 z 20079.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 1 października 2007 r. w sprawie mianowania członka oraz dwóch zastępców członków z Niemiec do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L262 - 28 z 20079.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 1 października 2007 r. w sprawie mianowania członka z Austrii do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L262 - 27 z 20079.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 1 października 2007 r. w sprawie mianowania czterech członków i trzech zastępców członków Komitetu Regionów ze Szwecji

 • Dz. U. L262 - 26 z 20079.10.2007

  Deklaracja Wspólnoty Europejskiej zgodna z art. 36 ust. 3 umowy

 • Dz. U. L262 - 6 z 20079.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 26 września 2007 r. o podpisaniu w imieniu Wspólnoty Europejskiej i tymczasowym stosowaniu Międzynarodowej umowy w sprawie drewna tropikalnego z 2006 r.

 • Dz. U. L262 - 4 z 20079.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1176/2007 z dnia 8 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów argentyny wielkiej w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru ICES I oraz II przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L262 - 3 z 20079.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1175/2007 z dnia 8 października 2007 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1623/2000 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do mechanizmów rynkowych

 • Dz. U. L262 - 1 z 20079.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1174/2007 z dnia 8 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.