Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 265 POZ 22

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1186/2007 z dnia 10 października 2007 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003 ustanawiającego opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych, w odniesieniu do podziału ilości pomiędzy sprzedaż bezpośrednią i dostawy w Rumunii i Bułgarii

Data ogłoszenia:2007-10-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 265 POZ 22

L 265/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.10.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1186/2007 z dnia 10 października 2007 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003 ustanawiającego opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych, w odniesieniu do podziału ilości pomiędzy sprzedaż bezpośrednią i dostawy w Rumunii i Bułgarii

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Artykuł 1 uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1788/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 6 ust. 1 akapit szósty, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W pkt f) tabeli zawartej w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1788/2003 wprowadza się następujące zmiany:

1) wiersz dotyczący Bułgarii otrzymuje brzmienie:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1788/2003 Rumunia i Bułgaria przedstawiły Komisji dane za rok 2006 dotyczące dostaw i sprzedaży bezpośredniej. Biorąc pod uwagę przedstawione dane oraz wyniki badania przeprowadzonego przez Komisję, należy dostosować podział ilości referencyjnych na ilości dla dostaw oraz ilości dla sprzedaży bezpośredniej zgodnie z punktem f) tabeli zawartej w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1788/2003 w odniesieniu do Rumunii i Bułgarii. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1788/2003. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,

Ilości referencyjne dla dostaw Ilości referencyjne dla sprzew tonach daży bezpośredniej w tonach

„Bułgaria

889 000

90 000”

(2)

2) wiersz dotyczący Rumunii otrzymuje brzmienie:

Ilości referencyjne dla dostaw Ilości referencyjne dla sprzew tonach daży bezpośredniej w tonach

(3)

„Rumunia

1 251 000

1 806 000”

(4)

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 października 2007 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 123. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 336/2007 (Dz.U. L 88 z 29.3.2007, str. 43).

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 265 POZ 22 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L265 - 23 z 200711.10.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1187/2007 z dnia 10 października 2007 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń, o które złożono wnioski w okresie od dnia 1 do dnia 5 października 2007 r., na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

  • Dz. U. L265 - 20 z 200711.10.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1185/2007 z dnia 10 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

  • Dz. U. L265 - 1 z 200711.10.2007

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 1184/2007 z dnia 9 października 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na przywóz nadtlenosiarczanów (nadsiarczanów) pochodzący ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, Chińskiej Republiki Ludowej i Tajwanu

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.