Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 266 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 46/2007 z dnia 8 czerwca 2007 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2007-10-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 266 POZ 1

11.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 266/1

IV

(Inne akty)

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

WSPÓLNY KOMITET EOG

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 46/2007 z dnia 8 czerwca 2007 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 98, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik I do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 2/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. (1). W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2006/414/WE z dnia 7 czerwca 2006 r. zmieniającą decyzje 2001/881/WE i 2002/459/WE w odniesieniu do wykazu punktów kontroli granicznej (2). W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2006/559/WE z dnia 8 sierpnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2002/300/WE w odniesieniu do stref usuniętych z wykazu zatwierdzonych stref odnośnie do Bonamia ostreae i/lub Marteilia refringens (3). W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2006/590/WE z dnia 1 września 2006 r. zmieniającą decyzje Komisji 94/360/WE oraz 2001/812/WE w odniesieniu do kontroli weterynaryjnych produktów z państw trzecich (4). W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2006/674/WE z dnia 6 października 2006 r. zmieniającą załączniki I i II do decyzji 2002/308/WE ustanawiającej wykaz zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w zakresie jednej lub więcej chorób ryb: wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHN) (5).

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L 209 164 219 240 276 z z z z z 9.8.2007, str. 3. 16.6.2006, str. 27. 10.8.2006, str. 28. 2.9.2006, str. 11. 7.10.2006, str. 80.

(2)

(3)

(4)

(5)

(1) (2) (3) (4) (5)

L 266/2

PL

(6)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.10.2007

W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2006/685/WE z dnia 6 października 2006 r. zmieniającą załączniki I i II do decyzji 2003/634/WE zatwierdzającej programy w celu uzyskania statusu zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w strefach niezatwierdzonych w odniesieniu do wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN) (6). W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2006/775/EC z dnia 13 listopada 2006 r. zmieniającą załącznik D do dyrektywy Rady 95/70/WE w odniesieniu do wykazu egzotycznych chorób mięczaków podlegających wspólnotowym zharmonizowanym środkom kontrolnym (7). Niniejsza decyzja nie stosuje się do Liechtensteinu,

(7)

(8)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 W rozdziale I załącznika I do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany: 1) w pkt 25 (decyzja Komisji 94/360/WE) w części 1.2 dodaje się tiret w brzmieniu: „— 32006 D 0590: decyzją Komisji 2006/590/WE z dnia 1 września 2006 r. (Dz.U. L 240 z 2.9.2006, str. 11).”; 2) w pkt 111 w części 1.2 (decyzja Komisji 2001/812/WE) dodaje się, co następuje: „zmieniona: — 32006 D 0590: decyzją Komisji 2006/590/WE z dnia 1 września 2006 r. (Dz.U. L 240 z 2.9.2006, str. 11).”;

3)

w pkt 39 (decyzja Komisji 2001/881/WE) i 46 (decyzja Komisji 2002/459/WE) w części 1.2 dodaje się tiret w brzmieniu: „— 32006 D 0414: decyzją Komisji 2006/414/WE z dnia 7 czerwca 2006 r. (Dz.U. L 164 z 16.6.2006, str. 27).”;

4)

w pkt 8 (dyrektywa Rady 95/70/EWG) w części 3.1 dodaje się tiret w brzmieniu: „— 32006 D 0775: decyzją Komisji 2006/775/WE z dnia 13 listopada 2006 r. (Dz.U. L 314 z 15.11.2006, str. 33).”;

5)

w pkt 65 (decyzja Komisji 2002/300/WE) w części 4.2 dodaje się tiret w brzmieniu: „— 32006 D 0559: decyzją Komisji 2006/559/WE z dnia 8 sierpnia 2006 r. (Dz.U. L 219 z 10.8.2006, str. 28).”;

6)

w pkt 66 (decyzja Komisji 2002/308/WE) w części 4.2 dodaje się tiret w brzmieniu: „— 32006 D 0674: decyzją Komisji 2006/674/WE z dnia 6 października 2006 r. (Dz.U. L 276 z 7.10.2006, str. 80).”;

(6) Dz.U. L 282 z 13.10.2006, str. 44. (7) Dz.U. L 314 z 15.11.2006, str. 33.

11.10.2007 7)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 266/3

w tytule „AKTY PRAWNE DO UWZGLĘDNIENIA PRZEZ PAŃSTWA EFTA I URZĄD NADZORU EFTA” w części 4.2 w pkt 55 (decyzja Komisji 2003/634/WE) dodaje się tiret w brzmieniu: „— 32006 D 0685: decyzją Komisji 2006/685/WE z dnia 6 października 2006 r. (Dz.U. L 282 z 13.10.2006, str. 44).”. Artykuł 2

Teksty decyzji 2006/414/WE, 2006/559/WE, 2006/590/WE, 2006/674/WE, 2006/685/WE oraz 2006/775/ WE w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne. Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 9 czerwca 2007 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia (*). Artykuł 4 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli dnia 8 czerwca 2007 r. W imieniu Wspólnego Komitetu EOG Alan SEATTER Przewodniczący

(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 266 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L266 - 27 z 200711.10.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 62/2007 z dnia 8 czerwca 2007 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L266 - 25 z 200711.10.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 61/2007 z dnia 8 czerwca 2007 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L266 - 24 z 200711.10.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 60/2007 z dnia 8 czerwca 2007 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L266 - 23 z 200711.10.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 59/2007 z dnia 8 czerwca 2007 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L266 - 21 z 200711.10.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 58/2007 z dnia 8 czerwca 2007 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L266 - 19 z 200711.10.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 57/2007 z dnia 8 czerwca 2007 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L266 - 17 z 200711.10.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 56/2007 z dnia 8 czerwca 2007 r. zmieniająca załącznik XVII (Własność intelektualna) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L266 - 15 z 200711.10.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 55/2007 z dnia 8 czerwca 2007 r. zmieniająca załącznik XV (Pomoc państwa) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L266 - 14 z 200711.10.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG Nr 54/2007 z dnia 8 czerwca 2007 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L266 - 12 z 200711.10.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 53/2007 z dnia 8 czerwca 2007 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L266 - 11 z 200711.10.2007

  Wspólna deklaracja Umawiających się Stron do decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 52/2007 uwzględniającej w Porozumieniu rozporządzenie (WE) nr 1891/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady

 • Dz. U. L266 - 10 z 200711.10.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 52/2007 z dnia 8 czerwca 2007 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L266 - 9 z 200711.10.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 51/2007 z dnia 8 czerwca 2007 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L266 - 8 z 200711.10.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 50/2007 z dnia 8 czerwca 2007 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L266 - 7 z 200711.10.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 49/2007 z dnia 8 czerwca 2007 r. zmieniająca załącznik IV (Energia) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L266 - 6 z 200711.10.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 48/2007 z dnia 8 czerwca 2007 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L266 - 4 z 200711.10.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 47/2007 z dnia 8 czerwca 2007 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.