Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 266 POZ 25

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 61/2007 z dnia 8 czerwca 2007 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2007-10-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 266 POZ 25

11.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 61/2007 z dnia 8 czerwca 2007 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

L 266/25

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dalej zwane „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 98, a także mając na uwadze, co następuje: Załącznik XXI do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 38/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. (1). W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (2). Rozporządzenie (WE) nr 1893/2006 zastępuje odniesienia do statystycznej klasyfikacji NACE Rev. 1 odniesieniami do nowej statystycznej klasyfikacji NACE Rev. 2. W pkt 2 dostosowań sektorowych w załączniku XXI należy zatem zmienić odniesienia do NACE Rev. 1,

(1)

(2)

(3)

(4)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 W załączniku XXI do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany: 1) tekst ust. 2 dostosowań sektorowych otrzymuje brzmienie: „Z zastrzeżeniem innych postanowień odniesienia do »Nomenklatury działalności gospodarczych we Wspólnotach Europejskich (NACE Rev. 1)« otrzymują brzmienie »Nomenklatura działalności gospodarczych we Wspólnotach Europejskich (NACE Rev. 2)« w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych. Numery kodu, o których mowa, należy rozumieć jako odpowiednie numery kodu NACE Rev. 2”; 2) w pkt 20b (rozporządzenie Rady (EWG) nr 3696/93) dodaje się punkt w brzmieniu: „20c. 32006 R 1893: Rozporządzenie (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (Dz.U. L 393 z 30.12.2006, str. 1).”;

(1) Dz.U. L 209 z 9.8.2007, str. 68. (2) Dz.U. L 393 z 30.12.2006, str. 1.

L 266/26 3)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.10.2007

w pkt 1 (rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 58/97), 2 (rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98), 7f (rozporządzenie Rady (WE) nr 1172/98), 20 (rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90) i 27 (rozporządzenie (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady) dodaje się tiret w brzmieniu: „— 32006 R 1893: rozporządzeniem (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 20 grudnia 2006 r. (Dz.U. L 393 z 30.12.2006, str. 1).”;

4)

w pkt 4a (rozporządzenie Rady (EWG) nr 3924/91), 4c (rozporządzenie (WE) nr 48/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady), 18d (rozporządzenie Rady (WE) nr 530/1999, 18g (rozporządzenie (WE) nr 450/ 2003 Parlamentu Europejskiego i Rady), 18q (rozporządzenie (WE) nr 1552/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady) i 28 (rozporządzenie (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady) dodaje się, co następuje: „zmienione: — 32006 R 1893: rozporządzeniem (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 20 grudnia 2006 r. (Dz.U. L 393 z 30.12.2006, str. 1).”. Artykuł 2

Teksty rozporządzenia (WE) nr 1893/2006 w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne. Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 9 czerwca 2007 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia (*). Artykuł 4 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli dnia 8 czerwca 2007 r. W imieniu Wspólnego Komitetu EOG Alan SEATTER Przewodniczący

(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 266 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L266 - 27 z 200711.10.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 62/2007 z dnia 8 czerwca 2007 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L266 - 24 z 200711.10.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 60/2007 z dnia 8 czerwca 2007 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L266 - 23 z 200711.10.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 59/2007 z dnia 8 czerwca 2007 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L266 - 21 z 200711.10.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 58/2007 z dnia 8 czerwca 2007 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L266 - 19 z 200711.10.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 57/2007 z dnia 8 czerwca 2007 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L266 - 17 z 200711.10.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 56/2007 z dnia 8 czerwca 2007 r. zmieniająca załącznik XVII (Własność intelektualna) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L266 - 15 z 200711.10.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 55/2007 z dnia 8 czerwca 2007 r. zmieniająca załącznik XV (Pomoc państwa) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L266 - 14 z 200711.10.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG Nr 54/2007 z dnia 8 czerwca 2007 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L266 - 12 z 200711.10.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 53/2007 z dnia 8 czerwca 2007 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L266 - 11 z 200711.10.2007

  Wspólna deklaracja Umawiających się Stron do decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 52/2007 uwzględniającej w Porozumieniu rozporządzenie (WE) nr 1891/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady

 • Dz. U. L266 - 10 z 200711.10.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 52/2007 z dnia 8 czerwca 2007 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L266 - 9 z 200711.10.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 51/2007 z dnia 8 czerwca 2007 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L266 - 8 z 200711.10.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 50/2007 z dnia 8 czerwca 2007 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L266 - 7 z 200711.10.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 49/2007 z dnia 8 czerwca 2007 r. zmieniająca załącznik IV (Energia) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L266 - 6 z 200711.10.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 48/2007 z dnia 8 czerwca 2007 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L266 - 4 z 200711.10.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 47/2007 z dnia 8 czerwca 2007 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L266 - 1 z 200711.10.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 46/2007 z dnia 8 czerwca 2007 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.