Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 267 POZ 16

Tytuł:

Zalecenie Komisji z dnia 11 października 2007 r. w sprawie elektronicznej sieci urzędowo ustanowionych systemów scentralizowanego gromadzenia informacji regulowanych, o których mowa w dyrektywie 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4607) (1)

Data ogłoszenia:2007-10-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 267 POZ 16

Strona 1 z 7
L 267/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.10.2007

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

ZALECENIA

ZALECENIE KOMISJI z dnia 11 października 2007 r. w sprawie elektronicznej sieci urzędowo ustanowionych systemów scentralizowanego gromadzenia informacji regulowanych, o których mowa w dyrektywie 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4607)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/657/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

poziomie krajowym w celu gromadzenia tego rodzaju informacji (zwanych dalej „systemami gromadzenia informacji”).

(3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 211 tiret drugie, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym oraz zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE (1) wymaga, aby dostęp inwestorów do informacji o emitentach był lepiej zorganizowany na poziomie wspólnotowym w celu wspierania integracji europejskich rynków kapitałowych. Dyrektywa 2004/109/WE zobowiązuje właściwe organy państw członkowskich do opracowania wytycznych celem dalszego ułatwiania publicznego dostępu do informacji podlegających ujawnieniu na mocy dyrektywy 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku) (2), dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniającej dyrektywę 2001/34/WE (3) oraz dyrektywy 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, i stworzenie jednej sieci elektronicznej (zwanej dalej „siecią elektroniczną”) lub platformy sieci elektronicznych we wszystkich państwach członkowskich, łączącej różne systemy ustanowione na

(2)

Właściwe organy państw członkowskich przyjęły w dniu 30 czerwca 2006 r., w ramach Komitetu Europejskich Organów Nadzoru nad Papierami Wartościowymi (CESR) ustanowionego decyzją Komisji 2001/527/WE (4), opinię dla Komisji, w której opowiedziały się za prostą siecią elektroniczną umożliwiającą połączenie systemów gromadzenia informacji. Dostęp do tego rodzaju sieci byłby możliwy za pośrednictwem wspólnego interfejsu, który zawierałby wykaz wszystkich przedsiębiorstw notowanych we Wspólnocie i mógłby przekierowywać użytkownika do strony internetowej odpowiedniego systemu gromadzenia informacji. Tak więc odpowiednie dane byłyby nadal gromadzone na poziomie krajowym, bez konieczności tworzenia wspólnej infrastruktury powielającej wszystkie istotne informacje zgromadzone na poziomie krajowym i bez ponoszenia nadmiernych dodatkowych kosztów. Na tym etapie właściwe jest wprowadzenie dobrowolnych standardów zapewniających konieczną elastyczność systemów gromadzenia informacji, tak aby możliwe było ich dostosowanie do funkcjonowania sieci elektronicznej. Wskazane jest, aby systemy gromadzenia informacji były w stanie elektronicznie łączyć się ze sobą tak, aby inwestorzy i zainteresowane strony mogli uzyskać łatwy dostęp do informacji finansowych dotyczących przedsiębiorstw notowanych we Wspólnocie. Aby zapewnić szybkie utworzenie tego rodzaju sieci elektronicznej, należy ją oprzeć na prostych warunkach takich jak proponowane przez właściwe organy państw członkowskich. Prosta sieć powinna również uwzględniać świadczenie usług o wartości dodanej dla inwestorów.

(4)

(5)

(1) Dz.U. L 390 z 31.12.2004, str. 38. (2) Dz.U. L 96 z 12.4.2003, str. 16. (3) Dz.U. L 345 z 31.12.2003, str. 64.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 267 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L267 - 14 z 200712.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1196/2007 z dnia 11 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów smuklic w wodach WE obszaru IIa oraz IV przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L267 - 12 z 200712.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1195/2007 z dnia 11 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów karmazyna w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru ICES V, wodach międzynarodowych obszarów ICES XII i XIV przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L267 - 11 z 200712.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1194/2007 z dnia 11 października 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L267 - 10 z 200712.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1193/2007 z dnia 11 października 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L267 - 8 z 200712.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1192/2007 z dnia 11 października 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L267 - 7 z 200712.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1191/2007 z dnia 11 października 2007 r. wprowadzające odstępstwo, w odniesieniu do roku gospodarczego 2006/2007, od rozporządzenia (WE) nr 1623/2000 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do mechanizmów rynkowych

 • Dz. U. L267 - 5 z 200712.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1190/2007 z dnia 11 października 2007 r. ustalające stopy procentowe, które mają być stosowane do obliczania kosztów finansowania środków interwencyjnych obejmujących skup, składowanie i zbyt zapasów na rok budżetowy 2008 EFGR

 • Dz. U. L267 - 3 z 200712.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1189/2007 z dnia 11 października 2007 r. ustalające współczynniki amortyzacji mające zastosowanie przy skupie interwencyjnym produktów rolnych na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L267 - 1 z 200712.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1188/2007 z dnia 11 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.