Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 267 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1190/2007 z dnia 11 października 2007 r. ustalające stopy procentowe, które mają być stosowane do obliczania kosztów finansowania środków interwencyjnych obejmujących skup, składowanie i zbyt zapasów na rok budżetowy 2008 EFGR

Data ogłoszenia:2007-10-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 267 POZ 5

12.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 267/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1190/2007 z dnia 11 października 2007 r. ustalające stopy procentowe, które mają być stosowane do obliczania kosztów finansowania środków interwencyjnych obejmujących skup, składowanie i zbyt zapasów na rok budżetowy 2008 EFGR

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1883/78 z dnia 2 sierpnia 1978 r. ustanawiające ogólne reguły finansowania interwencji przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej, Sekcja Gwarancji (1), w szczególności jego art. 5,

Jednakże, jeśli zgłoszona przez dane państwo członkowskie stopa procentowa jest niższa od jednolitej stopy procentowej ustalonej dla całej Wspólnoty, dla tego państwa członkowskiego ustala się specjalną stopę procentową zgodnie z załącznikiem IV pkt I.2 akapit drugi do rozporządzenia (WE) nr 884/2006. Ponadto w razie braku zgłoszenia przez państwo członkowskie średnich kosztów odsetek przed zakończeniem roku budżetowego, Komisja ustala stopę procentową dla tego państwa członkowskiego na poziomie jednolitej stopy procentowej ustalonej dla Wspólnoty. W świetle informacji otrzymanych przez Komisję od państw członkowskich, należy ustalić stopy procentowe stosowane dla roku budżetowego 2008 EFGR, mając na uwadze powyższe elementy. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Funduszy Rolniczych,

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

(1)

Na mocy art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (2), interwencje w zakresie regulacji rynków rolnych są finansowane przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG).

(6)

(2)

Artykuł 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Komisji (WE) nr 884/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w odniesieniu do finansowania przez EFRG środków interwencyjnych w postaci składowania w magazynach państwowych i księgowania transakcji składowania w magazynach państwowych przez agencje płatnicze państw członkowskich (3) przewiduje, że koszty finansowe związane z funduszami uruchomionymi przez państwa członkowskie na zakup produktów są obliczane zgodnie z warunkami rozliczeń określonymi w załączniku IV do wspomnianego rozporządzenia na podstawie jednolitej stopy procentowej ustalonej dla całej Wspólnoty.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W odniesieniu do kosztów finansowych związanych z funduszami uruchomionymi przez państwa członkowskie na zakup produktów w ramach skupu interwencyjnego poniesionych w czasie roku budżetowego 2008 Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG), stopy procentowe, o których mowa w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 884/2006 zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a) wspomnianego rozporządzenia ustala się następująco:

(3)

Wymieniona stopa procentowa jednolita dla całej Wspólnoty stanowi średnią terminowych kwartalnych i rocznych stóp EURIBOR, odnotowanych w ciągu sześciu miesięcy poprzedzających przekazanie informacji państwom członkowskim przewidziane w pkt I.2 załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 884/2006, obliczanych odpowiednio w wysokości jednej trzeciej i dwóch trzecich. Przedmiotową stopę procentową należy ustalić na początku każdego roku budżetowego Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG).

a) 3,0 % dla specjalnej w Republice Czeskiej;

stopy

procentowej

stosowanej

b) 3,4 % dla w Szwecji;

specjalnej

stopy

procentowej

stosowanej

c) 3,7 % dla specjalnej stopy procentowej stosowanej w Grecji;

(1) Dz.U. L 216 z 5.8.1978, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 734/2007 (Dz.U. L 169 z 29.6.2007, str. 5). (2) Dz.U. L 209 z 11.8.2005, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 378/2007 (Dz.U. L 95 z 5.4.2007, str. 1). (3) Dz.U. L 171 z 23.6.2006, str. 35. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 721/2007 (Dz.U. L 164 z 26.6.2007, str. 4).

d) 3,8 % dla specjalnej stopy procentowej stosowanej w Austrii;

e) 3,9 % dla specjalnej stopy we Francji, Finlandii i Litwie;

procentowej

stosowanej

f) 4,0 % dla specjalnej stopy procentowej stosowanej w Irlandii;

L 267/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.10.2007

g) 4,1 % dla specjalnej we Włoszech;

stopy

procentowej

stosowanej

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 października 2007 r.

h) 4,3 % dla stopy procentowej jednolitej dla Wspólnoty stosowanej w państwach członkowskich, dla których nie ustalono specjalnej stopy procentowej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 października 2007 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 267 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L267 - 16 z 200712.10.2007

  Zalecenie Komisji z dnia 11 października 2007 r. w sprawie elektronicznej sieci urzędowo ustanowionych systemów scentralizowanego gromadzenia informacji regulowanych, o których mowa w dyrektywie 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4607) (1)

 • Dz. U. L267 - 14 z 200712.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1196/2007 z dnia 11 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów smuklic w wodach WE obszaru IIa oraz IV przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L267 - 12 z 200712.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1195/2007 z dnia 11 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów karmazyna w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru ICES V, wodach międzynarodowych obszarów ICES XII i XIV przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L267 - 11 z 200712.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1194/2007 z dnia 11 października 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L267 - 10 z 200712.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1193/2007 z dnia 11 października 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L267 - 8 z 200712.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1192/2007 z dnia 11 października 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L267 - 7 z 200712.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1191/2007 z dnia 11 października 2007 r. wprowadzające odstępstwo, w odniesieniu do roku gospodarczego 2006/2007, od rozporządzenia (WE) nr 1623/2000 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do mechanizmów rynkowych

 • Dz. U. L267 - 3 z 200712.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1189/2007 z dnia 11 października 2007 r. ustalające współczynniki amortyzacji mające zastosowanie przy skupie interwencyjnym produktów rolnych na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L267 - 1 z 200712.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1188/2007 z dnia 11 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.