Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 270 POZ 12 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 9 października 2007 r. upoważniająca Francję do stosowania obniżonej stawki podatku akcyzowego na rum „tradycyjny” produkowany we francuskich departamentach zamorskich i uchylająca decyzję 2002/166/WE

Data ogłoszenia:2007-10-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 270 POZ 12 - Strona 3

Strona 3 z 3

(13)

(14)

(15) (8)

Wszystkie te koszty, które znacznie wzrosły od 2001 roku, sprawiają, że przedsiębiorstwa z departamentów zamorskich znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Jedynym rozwiązaniem pozwalającym zapewnić długofalowy rozwój sektora jest amortyzacja tych kosztów poprzez zwiększenie produkcji.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W drodze odstępstwa od art. 90 Traktatu Francja zostaje upoważniona do przedłużenia stosowania na terytorium Francji metropolitalnej stawki podatku akcyzowego na rum „tradycyjny”, produkowany w jej departamentach zamorskich, niższej niż pełna stawka podatku akcyzowego na alkohol wyznaczona w art. 3 dyrektywy 92/84/EWG. Artykuł 2 Odstępstwo, o którym mowa w art. 1, jest ograniczone do rumu określonego w art. 1 ust. 4 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 1576/89 z dnia 29 maja 1989 r. ustanawiającego ogólne zasady definicji, opisu i prezentacji napojów spirytusowych (2), wyprodukowanego w departamentach zamorskich z trzciny cukrowej zebranej w miejscu produkcji, o zawartości substancji lotnych innych niż alkohol etylowy i alkohol metylowy równej 225 gramów na hektolitr czystego alkoholu lub wyższej i zawartości alkoholu równej 40 % obj. lub wyższej.

(2) Dz.U. L 160 z 12.6.1989, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem przystąpienia z 2005 r.

(9)

Od roku 2002 całkowita ilość towaru wysłanego na rynek wspólnotowy spadła o 12 % z 176 791 do 155 559 hektolitrów czystego alkoholu. Sektor rumu w departamentach zamorskich utrzymał się wyłącznie dzięki rynkowi we Francji metropolitalnej, na którym jest objęty specjalnym systemem podatkowym umożliwiającym częściowe zrekompensowanie wysokich kosztów wytwarzania. Aby zabezpieczyć działalność sektora trzciny cukrowej, cukru i rumu w departamentach zamorskich, należy wspierać konkurencyjność rumu tradycyjnego z tych departamentów na rynku we Francji metropolitalnej i dlatego konieczna jest weryfikacja, jaką ilość rumu tradycyjnego pochodzącego z tych obszarów można – przy wprowadzaniu na ten rynek – objąć obniżoną stawką podatku akcyzowego.

(1) Dz.U. L 42 z 14.2.2006, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem 2013/2006 (Dz.U. L 384 z 29.12.2006, str. 13).

L 270/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.10.2007

Artykuł 3 1. Obniżona stawka podatku akcyzowego stosowana w odniesieniu do produktu, o którym mowa w art. 2, jest ograniczona do rocznego kontyngentu 108 000 hektolitrów czystego alkoholu. 2. Obniżona stawka może być niższa od minimalnej stawki podatku akcyzowego na alkohol wyznaczonej dyrektywą 92/84/EWG, lecz nie może być niższa o ponad 50 % od normalnej krajowej stawki podatku akcyzowego na alkohol. Artykuł 4 Najpóźniej w dniu 30 czerwca 2010 r. Francja przekaże Komisji sprawozdanie, które pozwoli jej ocenić, czy przyznanie obniżonej stawki jest nadal uzasadnione, oraz w razie konieczności, czy należy dostosować wielkość kontyngentu w związku ze zmianami na rynku. Artykuł 5 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

Artykuł 6 1. Niniejszym uchyla się decyzję Rady 2002/166/WE z dnia 18 lutego 2002 r. 2. Odniesienia do uchylonej decyzji rozumiane są jako odniesienia do niniejszej decyzji. Artykuł 7 Niniejsza decyzja jest skierowana do Republiki Francuskiej.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 9 października 2007 r.

W imieniu Rady

F. TEIXEIRA DOS SANTOS

Przewodniczący

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 270 POZ 12 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L270 - 32 z 200713.10.2007

  Sprostowanie do dyrektywy 2005/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie reasekuracji oraz zmieniającej dyrektywy Rady 73/239/EWG, 92/49/EWG, a także dyrektywy 98/78/WE i 2002/83/WE (  Dz.U. L 323 z 9.12.2005)

 • Dz. U. L270 - 28 z 200713.10.2007

  Umowa między Unią Europejską a Republiką Chorwacji w sprawie udziału Republiki Chorwacji w misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN)

 • Dz. U. L270 - 27 z 200713.10.2007

  Decyzja Rady 2007/665/WPZiB z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zawarcia umowy między Unią Europejską a Republiką Chorwacji w sprawie udziału Republiki Chorwacji w misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN)

 • Dz. U. L270 - 21 z 200713.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 12 października 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/554/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4674) (1)

 • Dz. U. L270 - 18 z 200713.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 12 października 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/554/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4660) (1)

 • Dz. U. L270 - 17 z 200713.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 9 października 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów pięciu członków i trzech zastępców członków ze Słowenii

 • Dz. U. L270 - 16 z 200713.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 9 października 2007 r. w sprawie mianowania członka i zastępcy członka z Włoch do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L270 - 15 z 200713.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 9 października 2007 r. w sprawie mianowania czterech członków i czterech zastępców członków z Niderlandów do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L270 - 6 z 200713.10.2007

  Dodatkowe porozumienie pomiędzy Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu rozszerzające na Księstwo Liechtensteinu stosowanie umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi

 • Dz. U. L270 - 5 z 200713.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 26 września 2007 r. dotycząca zawarcia pomiędzy Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu dodatkowego porozumienia rozszerzającego na Księstwo Liechtensteinu stosowanie umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi

 • Dz. U. L270 - 3 z 200713.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1198/2007 z dnia 12 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów karmazyna w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru ICES V; wodach międzynarodowych obszarów ICES XII i XIV przez statki pływające pod banderą Łotwy

 • Dz. U. L270 - 1 z 200713.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1197/2007 z dnia 12 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.