Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 270 POZ 12

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 9 października 2007 r. upoważniająca Francję do stosowania obniżonej stawki podatku akcyzowego na rum „tradycyjny” produkowany we francuskich departamentach zamorskich i uchylająca decyzję 2002/166/WE

Data ogłoszenia:2007-10-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 270 POZ 12

Strona 1 z 3
L 270/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.10.2007

DECYZJA RADY z dnia 9 października 2007 r. upoważniająca Francję do stosowania obniżonej stawki podatku akcyzowego na rum „tradycyjny” produkowany we francuskich departamentach zamorskich i uchylająca decyzję 2002/166/WE (2007/659/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 299 ust. 2,

stawek podatku akcyzowego dla alkoholu i napojów alkoholowych (3), lecz nie może być niższa o ponad 50 % od normalnej krajowej stawki podatku akcyzowego na alkohol. Ta decyzja Rady miała być stosowana do dnia 31 grudnia 2009 r., przy czym najpóźniej w czerwcu 2006 r. należało sporządzić sprawozdanie śródokresowe.

(3)

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 299 ust. 2 Traktatu postanowienia tego Traktatu stosują się do francuskich departamentów zamorskich, Azorów, Madery i Wysp Kanaryjskich. Jednak biorąc pod uwagę strukturalną sytuację gospodarczą i społeczną francuskich departamentów zamorskich, Azorów, Madery i Wysp Kanaryjskich, pogorszoną ich oddaleniem, charakterem wyspiarskim, niewielkimi rozmiarami, trudną topografią i klimatem, ich zależnością gospodarczą od niewielkiej liczby produktów, podczas gdy trwałość i łączne występowanie tych czynników poważnie szkodzą ich rozwojowi, Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną na wniosek Komisji i po konsultacji z Parlamentem Europejskim, przyjmuje specyficzne środki zmierzające w szczególności do określenia warunków stosowania Traktatu do tych regionów, w tym wspólnych polityk. Przyjmując takie środki, Rada jest zobowiązana uwzględniać takie dziedziny jak polityka fiskalna. Przyjmując takie środki, Rada bierze pod uwagę szczególne cechy charakterystyczne i ograniczenia regionów peryferyjnych, bez podważania integralności i spójności wspólnotowego porządku prawnego, w tym rynku wewnętrznego i wspólnych polityk.

W dniu 27 grudnia 2005 r. rząd francuski przedstawił sprawozdanie śródokresowe, w którym stwierdzono, że konieczne jest utrzymanie mechanizmu podatkowego stosowanego w odniesieniu do rumu tradycyjnego wprowadzanego do obrotu we Francji metropolitalnej. Ponadto biorąc pod uwagę rozwój wspólnotowego rynku rumu, który to rozwój przynosi korzyści głównie produktom pochodzącym z krajów trzecich, a także uwzględniając znaczenie gospodarcze i społeczne tego sektora oraz strukturalny charakter warunków produkcji, które osłabiają produktywność sektora w departamentach zamorskich oraz utrudniają utrzymanie produkcji na rynku wspólnotowym, Francja zwróciła się z wnioskiem o rozszerzenie zakresu – pod względem ilości i czasu obowiązywania – mechanizmu podatkowego stosowanego w odniesieniu do rumu tradycyjnego sprzedawanego we Francji metropolitalnej. Utrzymanie sektora trzciny cukrowej, cukru i rumu w departamentach zamorskich jest niezbędne, aby zapewnić w nich równowagę ekonomiczną i społeczną. W trzech departamentach, których problem najbardziej dotyczy, tj. w Reunion, Gwadelupie i Martynice, w sektorze tym obroty sięgają ponad 250 000 000 EUR rocznie i zapewnionych jest około 40 000 miejsc pracy, w tym 22 000 bezpośrednich miejsc pracy. Należy również zwrócić uwagę na pozytywny wpływ upraw trzciny cukrowej na ochronę środowiska w departamentach zamorskich. Obok sektora bananów jest to jedyna istotna działalność eksportowa w tych regionach, w których wartość wywozu nie przekracza 7 % wartości przywozu. Dlatego też konieczne i uzasadnione jest utrzymanie przez Francję – w drodze odstępstwa od art. 90 Traktatu – obniżonej stawki podatku akcyzowego na rum „tradycyjny” produkowany w jej departamentach zamorskich, po to by rozwój tych obszarów nie został zagrożony.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 270 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L270 - 32 z 200713.10.2007

  Sprostowanie do dyrektywy 2005/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie reasekuracji oraz zmieniającej dyrektywy Rady 73/239/EWG, 92/49/EWG, a także dyrektywy 98/78/WE i 2002/83/WE (  Dz.U. L 323 z 9.12.2005)

 • Dz. U. L270 - 28 z 200713.10.2007

  Umowa między Unią Europejską a Republiką Chorwacji w sprawie udziału Republiki Chorwacji w misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN)

 • Dz. U. L270 - 27 z 200713.10.2007

  Decyzja Rady 2007/665/WPZiB z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zawarcia umowy między Unią Europejską a Republiką Chorwacji w sprawie udziału Republiki Chorwacji w misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN)

 • Dz. U. L270 - 21 z 200713.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 12 października 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/554/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4674) (1)

 • Dz. U. L270 - 18 z 200713.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 12 października 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/554/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4660) (1)

 • Dz. U. L270 - 17 z 200713.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 9 października 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów pięciu członków i trzech zastępców członków ze Słowenii

 • Dz. U. L270 - 16 z 200713.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 9 października 2007 r. w sprawie mianowania członka i zastępcy członka z Włoch do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L270 - 15 z 200713.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 9 października 2007 r. w sprawie mianowania czterech członków i czterech zastępców członków z Niderlandów do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L270 - 6 z 200713.10.2007

  Dodatkowe porozumienie pomiędzy Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu rozszerzające na Księstwo Liechtensteinu stosowanie umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi

 • Dz. U. L270 - 5 z 200713.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 26 września 2007 r. dotycząca zawarcia pomiędzy Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu dodatkowego porozumienia rozszerzającego na Księstwo Liechtensteinu stosowanie umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi

 • Dz. U. L270 - 3 z 200713.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1198/2007 z dnia 12 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów karmazyna w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru ICES V; wodach międzynarodowych obszarów ICES XII i XIV przez statki pływające pod banderą Łotwy

 • Dz. U. L270 - 1 z 200713.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1197/2007 z dnia 12 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.