Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 270 POZ 18

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 12 października 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/554/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4660) (1)

Data ogłoszenia:2007-10-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 270 POZ 18

Strona 1 z 2
L 270/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.10.2007

DECYZJA KOMISJI z dnia 12 października 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/554/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4660)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/663/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

ograniczeniami, lub które zostały poddane zabiegowi o udowodnionej skuteczności w zakresie inaktywacji ewentualnego wirusa pryszczycy. W celu zagwarantowania jasności prawodawstwa wspólnotowego właściwe jest przeformułowanie pierwszego i drugiego akapitu art. 2 ust. 6 decyzji 2007/554/WE. Właściwe jest zezwolenie, zgodnie ze szczególnymi warunkami wydawania świadectw, na ponowną wysyłkę zamrożonego nasienia i zarodków owiec i kóz przywożonych do Zjednoczonego Królestwa zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym i przechowywanych oddzielnie od nasienia, komórek jajowych i zarodków nie kwalifikujących się do wysłania z obszarów wysokiego i niskiego ryzyka wymienionych w załącznikach I i II do decyzji 2007/554/WE. Trzeba wprowadzić dodatkowe warunki wydawania świadectw weterynaryjnych, należy zatem odpowiednio zmienić art. 6 ust. 2 lit. b) tej decyzji. Właściwe jest też dokonanie zmiany wymogów dotyczących wydawania świadectw ustanowionych w decyzji 2007/554/WE w odniesieniu do produktów zwierzęcych, w tym karmy dla zwierząt domowych, które zostały poddane obróbce termicznej o udowodnionej skuteczności w zakresie inaktywacji ewentualnego wirusa pryszczycy w omawianych produktach. Należy zatem odpowiednio zmienić art. 8 ust. 4 i 6 tej decyzji. Ponadto konieczne jest wyjaśnienie, których części terytorium Zjednoczonego Królestwa dotyczą środki, których powzięcia wymagają inne państwa członkowskie w odniesieniu do zwierząt z gatunków podatnych na pryszczycę wysyłanych w okresie, gdy zwierzęta mogły zostać wysłane z części Zjednoczonego Królestwa niewłączonych do obszaru zagrożonego ustanowionego w hrabstwie Surrey w związku z wystąpieniem dwóch ognisk choroby potwierdzonych w sierpniu 2007 r. Należy zatem zmienić art. 13 ust. 2 decyzji 2007/554/ WE, aby odnosił się konkretnie do Wielkiej Brytanii. Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2007/554/ WE. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(3)

uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), a w szczególności jej art. 9 ust. 4,

(4)

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (2), a w szczególności jej art. 10 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

Po ostatnim wystąpieniu ognisk pryszczycy w Wielkiej Brytanii została przyjęta decyzja Komisji 2007/554/WE z dnia 9 sierpnia 2007 r. dotycząca niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie (3) w celu wzmocnienia środków zwalczania podjętych przez to państwo członkowskie w ramach dyrektywy Rady 2003/85/WE z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania pryszczycy (4).

(6)

(2)

Decyzja 2007/554/WE ustanawia zasady mające zastosowanie do wysyłania z obszarów wysokiego i niskiego ryzyka w Wielkiej Brytanii produktów uznanych za bezpieczne, które wyprodukowano przed wprowadzeniem ograniczeń w Zjednoczonym Królestwie, z surowców pochodzących spoza obszarów objętych

(1) Dz.U. L 395 z 30.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 270 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L270 - 32 z 200713.10.2007

  Sprostowanie do dyrektywy 2005/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie reasekuracji oraz zmieniającej dyrektywy Rady 73/239/EWG, 92/49/EWG, a także dyrektywy 98/78/WE i 2002/83/WE (  Dz.U. L 323 z 9.12.2005)

 • Dz. U. L270 - 28 z 200713.10.2007

  Umowa między Unią Europejską a Republiką Chorwacji w sprawie udziału Republiki Chorwacji w misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN)

 • Dz. U. L270 - 27 z 200713.10.2007

  Decyzja Rady 2007/665/WPZiB z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zawarcia umowy między Unią Europejską a Republiką Chorwacji w sprawie udziału Republiki Chorwacji w misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN)

 • Dz. U. L270 - 21 z 200713.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 12 października 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/554/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4674) (1)

 • Dz. U. L270 - 17 z 200713.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 9 października 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów pięciu członków i trzech zastępców członków ze Słowenii

 • Dz. U. L270 - 16 z 200713.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 9 października 2007 r. w sprawie mianowania członka i zastępcy członka z Włoch do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L270 - 15 z 200713.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 9 października 2007 r. w sprawie mianowania czterech członków i czterech zastępców członków z Niderlandów do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L270 - 12 z 200713.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 9 października 2007 r. upoważniająca Francję do stosowania obniżonej stawki podatku akcyzowego na rum „tradycyjny” produkowany we francuskich departamentach zamorskich i uchylająca decyzję 2002/166/WE

 • Dz. U. L270 - 6 z 200713.10.2007

  Dodatkowe porozumienie pomiędzy Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu rozszerzające na Księstwo Liechtensteinu stosowanie umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi

 • Dz. U. L270 - 5 z 200713.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 26 września 2007 r. dotycząca zawarcia pomiędzy Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu dodatkowego porozumienia rozszerzającego na Księstwo Liechtensteinu stosowanie umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi

 • Dz. U. L270 - 3 z 200713.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1198/2007 z dnia 12 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów karmazyna w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru ICES V; wodach międzynarodowych obszarów ICES XII i XIV przez statki pływające pod banderą Łotwy

 • Dz. U. L270 - 1 z 200713.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1197/2007 z dnia 12 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.