Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 270 POZ 28

Tytuł:

Umowa między Unią Europejską a Republiką Chorwacji w sprawie udziału Republiki Chorwacji w misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN)

Data ogłoszenia:2007-10-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 270 POZ 28

Strona 1 z 3
L 270/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.10.2007

TŁUMACZENIE

UMOWA między Unią Europejską a Republiką Chorwacji w sprawie udziału Republiki Chorwacji w misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN)

UNIA EUROPEJSKA (UE), z jednej strony, oraz REPUBLIKA CHORWACJI, z drugiej strony, zwane dalej „Stronami”, UWZGLĘDNIAJĄC: — przyjęcie przez Radę Unii Europejskiej dnia 30 maja 2007 r. wspólnego działania 2007/369/WPZiB w sprawie ustanowienia misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN) (1), — zaproszenie Republiki Chorwacji do udziału w EUPOL AFGANISTAN, — decyzję Republiki Chorwacji o udziale w EUPOL AFGANISTAN, — decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa w sprawie przyjęcia wkładu Republiki Chorwacji do EUPOL AFGANISTAN, UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Udział w operacji 1. Republika Chorwacji przystępuje do wspólnego działania 2007/369/WPZiB oraz do wszelkich wspólnych działań lub decyzji, w których drodze Rada Unii Europejskiej decyduje o rozszerzeniu EUPOL AFGANISTAN, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i wszelkich koniecznych uzgodnień wykonawczych.

— planem operacji,

— środkami wykonawczymi.

4. Personel oddelegowany do udziału w EUPOL AFGANISTAN przez Republikę Chorwacji wykonuje swoje obowiązki i postępuję mając na uwadze wyłącznie interes EUPOL AFGANISTAN.

2. Wkład Republiki Chorwacji do EUPOL AFGANISTAN nie narusza autonomii podejmowania decyzji przez Unię Europejską.

3. Republika Chorwacji gwarantuje, że personel uczestniczący w EUPOL AFGANISTAN prowadzi swoją misję zgodnie z:

5. Republika Chorwacji informuje w odpowiednim czasie dowódcę misji EUPOL AFGANISTAN i Sekretariat Generalny Rady Unii Europejskiej o wszelkich zmianach związanych z udziałem tego państwa w misji.

— wspólnym działaniem 2007/369/WPZiB wraz ewentualnymi późniejszymi zmianami,

(1) Dz.U. L 139 z 31.5.2007, str. 33.

6. Personel oddelegowany do udziału w EUPOL AFGANISTAN poddawany jest badaniom lekarskim oraz szczepieniom i uzyskuje od właściwego organu w Republice Chorwacji zaświadczenie lekarskie o zdolności do służby. Personel oddelegowany do udziału w EUPOL AFGANISTAN okazuje kopię tego zaświadczenia.

13.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 270/29

Artykuł 2 Status personelu 1. Status personelu oddelegowanego przez Republikę Chorwacji do EUPOL AFGANISTAN jest regulowany umową w sprawie statusu misji zawartą między Unią Europejską a Islamską Republiką Afganistanu.

2. Organy krajowe dokonują przeniesienia kontroli operacyjnej na szefa misji EUPOL AFGANISTAN, który sprawuje dowództwo poprzez hierarchiczną strukturę dowodzenia i kontroli.

2. Nie naruszając umowy, o której mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, Republika Chorwacji sprawuje jurysdykcję nad swoim personelem uczestniczącym w EUPOL AFGANISTAN.

3. Szef misji dowodzi/stoi na czele EUPOL AFGANISTAN i odpowiada za bieżące zarządzanie.

3. Republika Chorwacji jest odpowiedzialna za zaspokojenie wszelkich roszczeń członków personelu lub ich dotyczących, związanych z ich uczestniczeniem w EUPOL AFGANISTAN. Republika Chorwacji jest odpowiedzialna za wszczynanie wszelkich postępowań, w szczególności sądowych lub dyscyplinarnych, przeciwko członkom swojego personelu, zgodnie ze swoimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi.

4. Republika Chorwacji ma takie same prawa i obowiązki w zakresie bieżącego zarządzania operacją jak państwa członkowskie Unii Europejskiej biorące udział w operacji, zgodnie z instrumentami prawnymi, o których mowa w art. 1 ust. 1 niniejszej umowy.

4. Republika Chorwacji zobowiązuje się do wydania oświadczenia dotyczącego zrzeczenia się roszczeń w stosunku do któregokolwiek z państw biorących udział w EUPOL AFGANISTAN oraz do uczynienia tego w momencie podpisania niniejszej umowy. Wzór takiego oświadczenia jest załączony do niniejszej umowy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 270 POZ 28 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L270 - 32 z 200713.10.2007

  Sprostowanie do dyrektywy 2005/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie reasekuracji oraz zmieniającej dyrektywy Rady 73/239/EWG, 92/49/EWG, a także dyrektywy 98/78/WE i 2002/83/WE (  Dz.U. L 323 z 9.12.2005)

 • Dz. U. L270 - 27 z 200713.10.2007

  Decyzja Rady 2007/665/WPZiB z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zawarcia umowy między Unią Europejską a Republiką Chorwacji w sprawie udziału Republiki Chorwacji w misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN)

 • Dz. U. L270 - 21 z 200713.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 12 października 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/554/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4674) (1)

 • Dz. U. L270 - 18 z 200713.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 12 października 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/554/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4660) (1)

 • Dz. U. L270 - 17 z 200713.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 9 października 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów pięciu członków i trzech zastępców członków ze Słowenii

 • Dz. U. L270 - 16 z 200713.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 9 października 2007 r. w sprawie mianowania członka i zastępcy członka z Włoch do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L270 - 15 z 200713.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 9 października 2007 r. w sprawie mianowania czterech członków i czterech zastępców członków z Niderlandów do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L270 - 12 z 200713.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 9 października 2007 r. upoważniająca Francję do stosowania obniżonej stawki podatku akcyzowego na rum „tradycyjny” produkowany we francuskich departamentach zamorskich i uchylająca decyzję 2002/166/WE

 • Dz. U. L270 - 6 z 200713.10.2007

  Dodatkowe porozumienie pomiędzy Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu rozszerzające na Księstwo Liechtensteinu stosowanie umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi

 • Dz. U. L270 - 5 z 200713.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 26 września 2007 r. dotycząca zawarcia pomiędzy Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu dodatkowego porozumienia rozszerzającego na Księstwo Liechtensteinu stosowanie umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi

 • Dz. U. L270 - 3 z 200713.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1198/2007 z dnia 12 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów karmazyna w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru ICES V; wodach międzynarodowych obszarów ICES XII i XIV przez statki pływające pod banderą Łotwy

 • Dz. U. L270 - 1 z 200713.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1197/2007 z dnia 12 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.