Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 270 POZ 6

Tytuł:

Dodatkowe porozumienie pomiędzy Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu rozszerzające na Księstwo Liechtensteinu stosowanie umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi

Data ogłoszenia:2007-10-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 270 POZ 6

Strona 1 z 3
L 270/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.10.2007

DODATKOWE POROZUMIENIE pomiędzy Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu rozszerzające na Księstwo Liechtensteinu stosowanie umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA („Wspólnota”), KONFEDERACJA SZWAJCARSKA („Szwajcaria”) oraz KSIĘSTWO LIECHTENSTEINU („Liechtenstein”), mając na uwadze, co następuje:

(1)

Liechtenstein tworzy unię celną ze Szwajcarią zgodnie z Traktatem z dnia 29 marca 1923 r. pomiędzy Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu włączającym Liechtenstein do szwajcarskiego obszaru celnego („traktat celny”). Na mocy traktatu celnego postanowienia dotyczące poprawy dostępu do rynku szwajcarskiego dla produktów rolnych pochodzących z Wspólnoty, które są przedmiotem umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi z dnia 21 czerwca 1999 r. („umowa rolna”), mają zastosowanie do Liechtensteinu. Do celów administrowania umową rolną i, aby zapewnić jej dobre funkcjonowanie, w art. 6 powołuje się Wspólny Komitet ds. Rolnictwa, a w art. 19 załącznika 11 Wspólny Komitet Weterynaryjny, przy czym oba komitety mogą wprowadzać zmiany do poszczególnych części umowy rolnej. Zgodnie z porozumieniem dodatkowym dotyczącym ważności dla Księstwa Liechtensteinu porozumienia między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską z dnia 22 lipca 1972 r. porozumienie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską z dnia 22 lipca 1972 r. ma zastosowanie do Liechtensteinu: protokół nr 3 stanowi, że produkty Liechtensteinu uznaje się za produkty szwajcarskiego pochodzenia. Artykuł 4 umowy rolnej stanowi że reguły pochodzenia, które mają zastosowanie zgodnie z załącznikami 1, 2 i 3, są wymienione w protokole nr 3 do Umowy pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską z dnia 22 lipca 1972 r. Wszystkie postanowienia umowy rolnej, w tym wszelkie zmiany wprowadzone przez wspólne komitety, powinny mieć zastosowanie do Liechtensteinu. Jednocześnie na czas stosowania umowy rolnej do Liechtensteinu odpowiednie części Porozumienia EOG, tj. załącznik I, rozdziały XII i XXVII załącznika II i protokół nr 47, powinny zostać zawieszone w odniesieniu do Liechtensteinu,

(2)

(3)

(4)

(5)

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 1. Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi z dnia 21 czerwca 1999 r. („umowa rolna”) wraz ze wszelkimi zmianami wprowadzonymi przez Wspólny Komitet ds. Rolnictwa oraz Wspólny Komitet Weterynaryjny, ma zastosowanie do Liechtensteinu.

w szwajcarskiej delegacji we Wspólnym Komitecie ds. Rolnictwa i Wspólnym Komitecie Weterynaryjnym oraz ich grupach roboczych. 2. Wspólny Komitet ds. Rolnictwa może wprowadzać zmiany do załącznika do niniejszego porozumienia dodatkowego zgodnie z postanowieniami art. 6 i 11 umowy rolnej. Wspólny Komitet Weterynaryjny może wprowadzać zmiany do załącznika do niniejszego porozumienia dodatkowego w zakresie dotyczącym załącznika 11 do umowy rolnej, zgodnie z postanowieniami art. 19 tego załącznika. Zmiany podlegają zatwierdzeniu przez przedstawiciela Liechtensteinu. Artykuł 3 Niniejsze porozumienie dodatkowe: a) wchodzi w życie z dniem jego podpisania;

2. Szczególne dostosowania dotyczące Liechtensteinu, odnoszące się do załączników 4–11 do umowy rolnej, wymienione są w załączniku do niniejszego porozumienia („dodatkowe porozumienie”), stanowiącym jego integralną część. Artykuł 2 1. Do celów stosowania i rozwoju umowy rolnej oraz aby zachować jej dwustronny charakter interesy Liechtensteinu będzie reprezentować przedstawiciel Liechtensteinu

13.10.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 270 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L270 - 32 z 200713.10.2007

  Sprostowanie do dyrektywy 2005/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie reasekuracji oraz zmieniającej dyrektywy Rady 73/239/EWG, 92/49/EWG, a także dyrektywy 98/78/WE i 2002/83/WE (  Dz.U. L 323 z 9.12.2005)

 • Dz. U. L270 - 28 z 200713.10.2007

  Umowa między Unią Europejską a Republiką Chorwacji w sprawie udziału Republiki Chorwacji w misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN)

 • Dz. U. L270 - 27 z 200713.10.2007

  Decyzja Rady 2007/665/WPZiB z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zawarcia umowy między Unią Europejską a Republiką Chorwacji w sprawie udziału Republiki Chorwacji w misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN)

 • Dz. U. L270 - 21 z 200713.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 12 października 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/554/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4674) (1)

 • Dz. U. L270 - 18 z 200713.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 12 października 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/554/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4660) (1)

 • Dz. U. L270 - 17 z 200713.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 9 października 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów pięciu członków i trzech zastępców członków ze Słowenii

 • Dz. U. L270 - 16 z 200713.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 9 października 2007 r. w sprawie mianowania członka i zastępcy członka z Włoch do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L270 - 15 z 200713.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 9 października 2007 r. w sprawie mianowania czterech członków i czterech zastępców członków z Niderlandów do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L270 - 12 z 200713.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 9 października 2007 r. upoważniająca Francję do stosowania obniżonej stawki podatku akcyzowego na rum „tradycyjny” produkowany we francuskich departamentach zamorskich i uchylająca decyzję 2002/166/WE

 • Dz. U. L270 - 5 z 200713.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 26 września 2007 r. dotycząca zawarcia pomiędzy Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu dodatkowego porozumienia rozszerzającego na Księstwo Liechtensteinu stosowanie umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi

 • Dz. U. L270 - 3 z 200713.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1198/2007 z dnia 12 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów karmazyna w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru ICES V; wodach międzynarodowych obszarów ICES XII i XIV przez statki pływające pod banderą Łotwy

 • Dz. U. L270 - 1 z 200713.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1197/2007 z dnia 12 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.