Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 273 POZ 1 - Strona 14

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1182/2007 z dnia 26 września 2007 r. ustanawiające przepisy szczegółowe dotyczące sektora owoców i warzyw, zmieniające dyrektywy 2001/112/WE, 2001/113/WE i rozporządzenia (EWG) nr 827/68, (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96, (WE) nr 2826/2000, (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 318/2006 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2202/96

Data ogłoszenia:2007-10-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 273 POZ 1 - Strona 14

Strona 14 z 32

b)

Akapit pierwszy stosuje się pod warunkiem, że zasady te: a) b) c) obwiązują od co najmniej jednego roku gospodarczego; są ujęte w pełnym wykazie w załączniku I; będą obowiązywać przez nie więcej niż trzy lata gospodarcze.

Warunków, o których mowa w akapicie drugim lit. a), nie stosuje się jednak, jeżeli dane zasady należą do grupy zasad wymienionych w pkt 1, 3 i 5 załącznika I. W tym przypadku rozszerzenie zasad nie może być stosowane przez okres dłuższy niż jeden rok gospodarczy. 2. Do celów niniejszego rozdziału „obszar gospodarczy” oznacza strefę geograficzną utworzoną z przylegających lub sąsiadujących ze sobą regionów produkcyjnych, w których warunki produkcji i wprowadzania do obrotu są jednolite. Państwa członkowskie powiadamiają Komisji o wykazie obszarów gospodarczych. W terminie miesiąca od powiadomienia Komisja zatwierdza wykaz lub po konsultacji z danym państwem członkowskim podejmuje decyzję o zmianach, które muszą być przez to państwo wprowadzone. Komisja podaje zatwierdzony wykaz do wiadomości publicznej w sposób, jaki uzna za właściwy.

17.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 17

L 273/11

3. Organizacja producentów jest uważana za reprezentatywną w rozumieniu ust. 1, jeżeli jej członkowie stanowią co najmniej 50 % producentów w obszarze gospodarczym, w którym ona działa, jeżeli obejmuje ona co najmniej 60 % wielkości produkcji tego obszaru. Bez uszczerbku dla ust. 5 obliczając te wielkości procentowe nie uwzględnia się producentów ani produkcji produktów ekologicznych objętych rozporządzeniem (EWG) nr 2092/91. 4. Zasady obowiązujące wszystkich producentów w określonym obszarze gospodarczym: a) nie szkodzą innym producentom w danym państwie członkowskim lub we Wspólnocie; nie mają zastosowania w odniesieniu do produktów dostarczanych do przetworzenia na podstawie umowy zawartej przed rozpoczęciem roku gospodarczego, chyba że są one wyraźnie nimi objęte, z wyłączeniem zasad dotyczących sprawozdawczości produkcyjnej, o których mowa w art. 3 ust. 2 lit. a); nie są sprzeczne z obowiązującymi zasadami wspólnotowymi i krajowymi.

Wkłady finansowe producentów niebędących członkami W przypadku gdy stosuje się art. 14 ust. 1, zainteresowane państwo członkowskie może zdecydować na podstawie przedstawionego dowodu, że producenci niebędący członkami są zobowiązani wobec organizacji producentów do wnoszenia części wkładów finansowych płaconych przez producentów będących członkami, w takim stopniu, w jakim są one wykorzystane na pokrycie: a) kosztów administracyjnych wynikających ze stosowania zasad, o których mowa w art. 14 ust. 1; kosztów prac badawczych, badań rynku i promowania sprzedaży podejmowanych przez organizację lub stowarzyszenie i przynoszących korzyści wszystkim producentom w tym obszarze. Artykuł 18 Rozszerzenie zasad stowarzyszeń organizacji producentów

b) b)

c)

5. Zasady nie mogą obowiązywać producentów produktów ekologicznych objętych rozporządzeniem (EWG) nr 2092/91, chyba że na taki środek wyraziło zgodę co najmniej 50 % tych producentów w obszarze gospodarczym, w którym działa organizacja producentów, i że organizacja obejmuje co najmniej 60 % tej produkcji w danym obszarze. Artykuł 15 Powiadomienie Państwa członkowskie niezwłocznie powiadamiają Komisję o zasadach, do których przestrzegania zobowiązały wszystkich producentów w określonym obszarze gospodarczym zgodnie z art. 14 ust. 1. Komisja podaje te zasady do wiadomości publicznej w sposób, jaki uzna za właściwy. Artykuł 16 Uchylenie Komisja podejmuje decyzję o uchyleniu przez państwo członkowskie rozszerzenia zasad, o którym zdecydowało to państwo członkowskie zgodnie z art. 14 ust. 1: a) jeżeli uzna, że przedmiotowe rozszerzenie na innych producentów eliminuje konkurencję na znacznej części rynku wewnętrznego lub zagraża wolnemu handlowi lub że zagrożone są cele art. 33 Traktatu; jeżeli uzna, że art. 81 ust. 1 Traktatu ma zastosowanie do zasad rozszerzonych na innych producentów. Decyzja Komisji w odniesieniu do tych zasad stosuje się dopiero od dnia takiego ustalenia; jeżeli po dokonaniu kontroli uzna, że przepisy zawarte w niniejszym rozdziale nie były przestrzegane.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 273 POZ 1 - Strona 14 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.