Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 273 POZ 1 - Strona 16

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1182/2007 z dnia 26 września 2007 r. ustanawiające przepisy szczegółowe dotyczące sektora owoców i warzyw, zmieniające dyrektywy 2001/112/WE, 2001/113/WE i rozporządzenia (EWG) nr 827/68, (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96, (WE) nr 2826/2000, (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 318/2006 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2202/96

Data ogłoszenia:2007-10-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 273 POZ 1 - Strona 16

Strona 16 z 32

Artykuł 21 Uznawanie 1. Jeżeli struktury państwa członkowskiego to uzasadniają, państwa członkowskie mogą uznać za organizacje międzybranżowe wszystkie organizacje ustanowione na ich terytorium, które złożyły odpowiedni wniosek, pod warunkiem że: a) prowadzą swoją działalność w co najmniej jednym regionie danego państwa członkowskiego; reprezentują znaczną część produkcji lub przetwórstwa owoców i warzyw oraz produktów uzyskanych w drodze przetworzenia owoców i warzyw lub handlu tymi owocami i warzywami lub produktami we wspomnianym regionie lub regionach i w przypadku więcej niż jednego regionu d) iii)

w terminie dwóch miesięcy powiadamiają Komisję o wszelkich decyzjach dotyczących uznania, odmowy uznania lub wycofania uznania.

b)

4. Zasady i warunki, na jakich państwa członkowskie mają przekazywać Komisji sprawozdania dotyczące działalności organizacji międzybranżowych, oraz częstotliwość sporządzania tych sprawozdań są określane zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 46 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2200/96. W wyniku przeprowadzenia kontroli Komisja może zwrócić się do państwa członkowskiego o wycofanie uznania.

17.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej d)

L 273/13

5. Uznanie stanowi upoważnienie do wykonywania działań, o których mowa w art. 20 lit. c), z zastrzeżeniem innych przepisów niniejszego rozporządzeniu. 6. Komisja podaje wykaz uznanych organizacji międzybranżowych do wiadomości publicznej, w sposób, jaki uzna za odpowiedni, ze wskazaniem sfery gospodarczej lub obszaru ich działalności oraz działań realizowanych w rozumieniu art. 23. Wycofanie uznania również podaje się do wiadomości publicznej.

ROZDZIAŁ II

umowy, decyzje i uzgodnione praktyki wymagające ustalania cen, bez uszczerbku dla działań podjętych przez organizacje międzybranżowe w zakresie stosowania szczegółowych przepisów wspólnotowych;

e)

umowy, decyzje i uzgodnione praktyki mogące prowadzić do dyskryminacji lub wyeliminowania konkurencji w odniesieniu do znacznej części danych produktów.

Reguły konkurencji Artykuł 22 Stosowanie reguł konkurencji 1. Nie naruszając przepisów art. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 z dnia 24 lipca 2006 r. dotyczące stosowania niektórych reguł konkurencji w odniesieniu do produkcji rolnej i handlu produktami rolnymi (1), art. 81 ust. 1 Traktatu nie stosuje się do umów, decyzji i uzgodnionych praktyk uznanych organizacji międzybranżowych, mających za cel prowadzenie działań, o których mowa w art. 20 lit. c) niniejszego rozporządzenia. 2. Ustęp 1 stosuje się tylko pod warunkiem, że: a) o umowach, decyzjach i uzgodnionych praktykach została powiadomiona Komisja; w terminie dwóch miesięcy od uzyskania wszystkich wymaganych szczegółowych danych Komisja nie uznała umów, decyzji lub uzgodnionych praktyk za niezgodne z przepisami wspólnotowymi.

5. Jeżeli po upływie dwumiesięcznego okresu, o którym mowa w ust. 2 lit. b), Komisja uzna, że nie zostały spełnione warunki stosowania ust. 1, podejmuje ona decyzję, w której stwierdzi, że do danej umowy, decyzji lub uzgodnionej praktyki stosuje się art. 81 ust. 1 Traktatu.

Tej decyzji Komisji nie stosuje się przed datą powiadomienia o niej zainteresowanej organizacji międzybranżowej, chyba że organizacja ta podała nieprawidłowe informacje lub nadużyła zwolnienia przewidzianego w ust. 1.

6. W przypadku umów wieloletnich powiadomienie dotyczące pierwszego roku obowiązuje w odniesieniu do następnych lat umowy. Jednak w takim przypadku Komisja może w dowolnym momencie, z własnej inicjatywy lub na wniosek innego państwa członkowskiego, stwierdzić brak zgodności.

ROZDZIAŁ III

Rozszerzenie zasad b) Artykuł 23 Rozszerzenie zasad 3. Umowom, decyzjom i uzgodnionym praktykom nie można nadać mocy obowiązującej przed upłynięciem terminu, o którym mowa w ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 273 POZ 1 - Strona 16 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.