Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 273 POZ 1 - Strona 19

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1182/2007 z dnia 26 września 2007 r. ustanawiające przepisy szczegółowe dotyczące sektora owoców i warzyw, zmieniające dyrektywy 2001/112/WE, 2001/113/WE i rozporządzenia (EWG) nr 827/68, (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96, (WE) nr 2826/2000, (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 318/2006 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2202/96

Data ogłoszenia:2007-10-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 273 POZ 1 - Strona 19

Strona 19 z 32

W przypadku gdy zadeklarowana cena wejścia danej partii towaru jest wyższa niż zryczałtowana wartość w przywozie zwiększona o margines ustanowiony zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 46 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2200/96, i która to wartość nie może przekroczyć zryczałtowanej wartości o więcej niż 10 %, wymagane jest złożenie zabezpieczenia równego należności celnej przywozowej ustalonej na podstawie zryczałtowanej wartości w przywozie. 3. Jeżeli cena wejścia danej partii towaru nie została zadeklarowana podczas odprawy celnej, stosowana stawka celna wspólnej taryfy celnej zależy od zryczałtowanej wartości w przywozie lub jest obliczana poprzez zastosowanie odpowiednich przepisów prawodawstwa celnego w ramach warunków określanych zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 46 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2200/96. 4. Szczegółowe przepisy wykonawcze regulujące stosowanie niniejszego artykułu przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 46 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2200/96. Artykuł 35 Dodatkowe należności celne przywozowe 1. Dodatkowe należności celne przywozowe stosuje się – według stawki celnej ustanowionej w art. 33 i 34 – do przywozu co najmniej jednego lub więcej produktów objętych niniejszym rozporządzenia, w celu zapobieżenia lub przeciwdziałania niekorzystnym skutkom na rynku wspólnotowym, które mogłyby wyniknąć z tego przywozu, w przypadku gdy: a) przywóz realizowany jest po cenie niższej od poziomu, jaki Wspólnota zgłosiła Światowej Organizacji Handlu („cena progowa”); lub wielkość przywozu w dowolnym roku przekracza pewien poziom („wielkość progowa”).

b)

Wielkość progowa określana jest na podstawie możliwości dostępu do rynku, zdefiniowanych jako wielkość przywozu określana jako procentowy udział konsumpcji krajowej w ciągu trzech poprzednich lat. 2. Nie nakłada się dodatkowych należności celnych przywozowych, jeżeli przywóz prawdopodobnie nie zakłóci funkcjonowania rynku wspólnotowego lub jeżeli skutki takiego nałożenia byłyby nieproporcjonalne do zakładanego celu. 3. Do celów ust. 1 lit. a) ceny przywozowe określa się na podstawie cen przywozowych cif danej przesyłki. Ceny przywozowe cif są porównywane z cenami reprezentatywnymi dla danego produktu na rynku światowym lub na wspólnotowym rynku przywozowym. 4. Szczegółowe przepisy dotyczące stosowania niniejszego artykułu przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 46 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2200/96. Takie szczegółowe przepisy określają w szczególności: a) produkty, do których mają zastosowanie dodatkowe należności celne przywozowe; inne kryteria konieczne do zapewnienia stosowania ust. 1.

b)

L 273/16

PL Sekcja III

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Sekcja IV

17.10.2007

Zarządzanie kontyngentami przywozowymi Artykuł 36 Kontyngenty taryfowe 1. Kontyngenty taryfowe na przywóz produktów objętych niniejszym rozporządzeniem, wynikające z umów zawartych zgodnie z art. 300 Traktatu lub z aktów prawnych Rady, są otwierane i zarządzane przez Komisję na podstawie szczegółowych przepisów przyjętych zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 46 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2200/96. 2. Zarządzanie kontyngentami taryfowymi odbywa się w sposób pozwalający uniknąć dyskryminowania któregokolwiek z zainteresowanych podmiotów gospodarczych, przy użyciu jednej lub więcej z poniższych metod lub też innej stosownej metody: a) metoda oparta na chronologicznej kolejności składania wniosków (według zasady „kto pierwszy, ten lepszy”); metoda dystrybucji proporcjonalnej do ilości zgłoszonych przy składaniu wniosków (metoda „równoczesnego analizowania”); metoda oparta na uwzględnianiu tradycyjnych modeli handlu (metoda „podmiotów gospodarczych tradycyjnych lub nowych”).

Środki ochronne i uszlachetnianie czynne Artykuł 38 Środki ochronne 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 273 POZ 1 - Strona 19 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.