Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 273 POZ 1 - Strona 24

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1182/2007 z dnia 26 września 2007 r. ustanawiające przepisy szczegółowe dotyczące sektora owoców i warzyw, zmieniające dyrektywy 2001/112/WE, 2001/113/WE i rozporządzenia (EWG) nr 827/68, (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96, (WE) nr 2826/2000, (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 318/2006 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2202/96

Data ogłoszenia:2007-10-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 273 POZ 1 - Strona 24

Strona 24 z 32

państwo członkowskie oblicza kwotę referencyjną na podstawie okresu 1997–1999. W przypadku buraków cukrowych, trzciny cukrowej i cykorii kwotę referencyjną oblicza się na podstawie najbliższego roku gospodarczego przed okresem reprezentatywnym wybranym zgodnie z pkt K załącznika VII. W przypadku bananów kwotę referencyjną oblicza się na podstawie najbliższego roku gospodarczego przed okresem reprezentatywnym wybranym zgodnie z pkt L załącznika VII. W przypadku owoców i warzyw, ziemniaków jadalnych i szkółek kwotę referencyjną oblicza się na podstawie najbliższego roku gospodarczego przed okresem reprezentatywnym wybranym zgodnie z pkt M załącznika VII. W takich przypadkach ust. 1 stosuje się mutatis mutandis.”; 4) w art. 42 ust. 8 dodaje się akapit w brzmieniu: „W przypadku stosowania ust. 5 państwa członkowskie mogą jednak zdecydować w odniesieniu do roku 2007, że niewykorzystane uprawnienia do płatności odpowiadające równoważnej liczbie hektarów zgłoszonych przez rolnika i wykorzystywanych pod uprawę ziemniaków jadalnych lub owoców i warzyw nie powracają do rezerwy krajowej.”; 5) artykuł 43 ust. 2 lit. a) otrzymuje brzmienie: „a) w przypadku pomocy z tytułu skrobi ziemniaczanej, suszu paszowego, nasion, gajów oliwnych i tytoniu wyszczególnionej w załączniku VII liczbę hektarów, z których produkcja została objęta pomocą w okresie referencyjnym, obliczoną zgodnie z załącznikiem VII pkt B, D, F, H i I;

W art. 7 dyrektywy 2001/112/WE dodaje się tiret w brzmieniu: „— w stosownych przypadkach dostosowanie niniejszej dyrektywy do zmian w odpowiednich normach międzynarodowych.”. Artykuł 51 Zmiany w dyrektywie 2001/113/WE W art. 5 dyrektywy 2001/113/WE dodaje się tiret w brzmieniu: „— w stosownych przypadkach dostosowanie niniejszej dyrektywy do zmian w odpowiednich normach międzynarodowych.”. Artykuł 52 Zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 1782/2003 W rozporządzeniu (WE) nr 1782/2003 wprowadza się niniejszym następujące zmiany: 1) artykuł 33 ust. 1 lit. a) otrzymuje brzmienie: „a) przyznano im płatność w okresie referencyjnym, o którym mowa w art. 38, w ramach co najmniej jednego z systemów wsparcia, o których mowa w załączniku VI, lub w przypadku oliwy z oliwek w latach gospodarczych, o których mowa w art. 37 ust. 1 akapit drugi, lub w przypadku buraków cukrowych, trzciny cukrowej oraz cykorii, jeżeli skorzystali ze wsparcia rynkowego w okresie reprezentatywnym, o którym mowa w pkt K załącznika VII, lub w przypadku bananów, jeżeli skorzystali z rekompensaty za utratę dochodów w okresie reprezentatywnym, o którym mowa w pkt L załącznika VII, lub w przypadku owoców i warzyw, ziemniaków jadalnych i szkółek, jeżeli byli oni producentami owoców i warzyw, ziemniaków jadalnych lub materiału szkółkarskiego w okresie reprezentatywnym stosowanym przez państwa członkowskie w odniesieniu do tych produktów zgodnie z pkt M załącznika VII;”;

aa) w przypadku buraków cukrowych, trzciny cukrowej oraz cykorii liczbę hektarów obliczoną zgodnie z pkt K pkt 4 załącznika VII; ab) w przypadku bananów liczbę hektarów obliczoną zgodnie z pkt L załącznika VII; ac) w przypadku owoców i warzyw, ziemniaków jadalnych oraz szkółek liczbę hektarów obliczoną zgodnie z pkt M załącznika VII;”; 6) artykuł 44 ust. 2 akapit drugi otrzymuje brzmienie: „»Kwalifikujący się hektar« oznacza również: a) obszary obsadzone chmielem lub obszary podlegające obowiązkowi odłogowania tymczasowego; obszary obsadzone drzewami oliwnymi; obszary obsadzone bananowcami; obszary, na których znajdują się stałe uprawy owoców i warzyw. szkółki.”;

2)

w art. 37 ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu: „Kwota referencyjna w odniesieniu do owoców i warzyw, ziemniaków jadalnych i szkółek jest obliczana i dostosowywana zgodnie z pkt M załącznika VII.”; b) c) d)

3)

artykuł 40 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Jeżeli w całym okresie referencyjnym miało miejsce działanie siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 273 POZ 1 - Strona 24 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.