Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 273 POZ 1 - Strona 28

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1182/2007 z dnia 26 września 2007 r. ustanawiające przepisy szczegółowe dotyczące sektora owoców i warzyw, zmieniające dyrektywy 2001/112/WE, 2001/113/WE i rozporządzenia (EWG) nr 827/68, (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96, (WE) nr 2826/2000, (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 318/2006 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2202/96

Data ogłoszenia:2007-10-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 273 POZ 1 - Strona 28

Strona 28 z 32

L 273/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 143bc

17.10.2007

18) artykuł 143b ust. 3 trzecie tiret otrzymuje brzmienie: „— skorygowane przy zastosowaniu odpowiedniego wskaźnika procentowego określonego w art. 143a do stopniowego wprowadzenia płatności bezpośrednich, z wyjątkiem kwot dostępnych zgodnie z załącznikiem VII pkt K ppkt 2 lub zgodnie z różnicą między tymi kwotami a kwotami faktycznie zastosowanymi, o których mowa w art. 143ba ust. 4, oraz z wyjątkiem kwot odpowiadających sektorowi owoców i warzyw zgodnie z art. 68b ust. 3 i 4 lub zgodnie z różnicą między tymi kwotami a kwotami faktycznie zastosowanymi zgodnie z określeniem, o którym mowa w art. 143bb ust. 4 i art. 143bc ust. 3.”; 19) po art. 143ba dodaje się artykuł w brzmieniu: „Artykuł 143bb Oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw 1. Na zasadzie odstępstwa od art. 143b nowe państwa członkowskie stosujące system jednolitej płatności obszarowej mogą do dnia 1 listopada 2007 r. podjąć decyzję o przyznaniu oddzielnej płatności z tytułu owoców i warzyw rolnikom kwalifikującym się w ramach systemu jednolitej płatności obszarowej. Płatność ta jest przyznawana na podstawie obiektywnych i niedyskryminacyjnych kryteriów, takich jak kryteria określone w załączniku VII pkt M podpunkt pierwszy, oraz w odniesieniu do reprezentatywnego okresu przewidzianego w tym podpunkcie. 2. Oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw jest przyznawana w granicach składowej krajowego pułapu, o którym mowa w art. 71c, odpowiadającego owocom i warzywom. 3. Na zasadzie odstępstwa od ust. 2 każde zainteresowane nowe państwo członkowskie może do dnia 1 listopada 2007 r. na podstawie obiektywnych kryteriów podjąć decyzję o zastosowaniu w odniesieniu do oddzielnej płatności z tytułu owoców i warzyw pułapu niższego niż pułap określony w tym ustępie. 4. Środki finansowe udostępnione w celu przyznania oddzielnej płatności z tytułu owoców i warzyw zgodnie z ust. 1, 2 i 3 nie są ujęte w corocznej puli środków finansowych, o której mowa w art. 143b ust. 3. 5. Artykułów 143a i 143c nie stosuje się do oddzielnej płatności z tytułu owoców i warzyw. 6. W przypadku rzeczywistego lub przewidywanego dziedziczenia oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw jest przyznawana rolnikowi, który odziedziczył gospodarstwo, pod warunkiem że dany rolnik kwalifikuje się w ramach systemu jednolitej płatności obszarowej.

Przejściowa płatność z tytułu owoców i warzyw 1. W drodze odstępstwa od art. 143b nowe państwa członkowskie stosujące system jednolitej płatności obszarowej mogą do dnia 1 listopada 2007 r. podjąć decyzję o zatrzymaniu do dnia 31 grudnia 2011 r. do 50 % składowej krajowych pułapów, o których mowa w art. 41, odpowiadających pomidorom oznaczonym kodem CN 0702 00 00. W takim przypadku oraz w ramach limitu pułapu ustanowionego zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 144 ust. 2, dane państwo członkowskie dokonuje, w ujęciu rocznym, dodatkowej płatności na rzecz rolników. Dodatkowa płatność przyznawana jest rolnikom produkującym pomidory na warunkach przewidzianych w tytule IV rozdział 10 g. 2. Na zasadzie odstępstwa od art. 143b nowe państwa członkowskie stosujące system jednolitej płatności obszarowej do dnia 1 listopada 2007 r. podejmują decyzję o zatrzymaniu: a) do dnia 31 grudnia 2010 r. do 100 % składowej pułapów krajowych, o których mowa w art. 71c, odpowiadających uprawom owoców i warzyw innym niż uprawy roczne wymienione w akapicie trzecim artykułu 68b ust. 2.. od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. do 75 % składowej pułapów krajowych, o których mowa w art. 71c, odpowiadających uprawom owoców i warzyw innym niż uprawy roczne wymienione w akapicie trzecim art. 68b ust. 2..

b)

W takim przypadku oraz w ramach limitu pułapu ustanowionego zgodnie z procedurą określoną w art. 144 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 273 POZ 1 - Strona 28 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.