Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 273 POZ 1 - Strona 29

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1182/2007 z dnia 26 września 2007 r. ustanawiające przepisy szczegółowe dotyczące sektora owoców i warzyw, zmieniające dyrektywy 2001/112/WE, 2001/113/WE i rozporządzenia (EWG) nr 827/68, (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96, (WE) nr 2826/2000, (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 318/2006 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2202/96

Data ogłoszenia:2007-10-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 273 POZ 1 - Strona 29

Strona 29 z 32

2 dane państwo członkowskie dokonuje, w ujęciu rocznym, dodatkowej płatności na rzecz rolników. Dodatkowa płatność przyznawana jest rolnikom produkującym co najmniej jeden z rodzajów owoców i warzyw określonych przez zainteresowane państwo członkowskie i wymienionych w art. 68b ust. 2 akapit trzeci. 3. Środki finansowe udostępnione w celu przyznania przejściowej płatności z tytułu owoców i warzyw zgodnie z ust. 1 i 2 nie są ujęte w corocznej puli środków finansowych, o której mowa w art. 143b ust. 3. 4. Artykułów 143a i 143c nie stosuje się do przejściowej płatności z tytułu owoców i warzyw.”; 20) w art. 145 po lit. d)c) dodaje się literę w brzmieniu: „d)d) szczegółowe przepisy wykonawcze dotyczące włączenia wsparcia z tytułu owoców i warzyw, ziemniaków jadalnych i szkółek do systemu płatności jednolitych oraz dotyczące płatności, o których mowa w rozdziałach 10 g i 10h tytułu IV.”;

17.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 273/25

21) artykuł 155 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 155 Inne przepisy przejściowe Dalsze środki wymagane dla ułatwienia przejścia od uregulowań przewidzianych w rozporządzeniach, o których mowa w art. 152 i 153, oraz w rozporządzeniach (EWG) nr 404/93, (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96, (WE) nr 2202/96 i (WE) nr 1260/2001 do uregulowań przewidzianych na mocy niniejszego rozporządzenia, w szczególności uregulowań dotyczących stosowania art. 4 i 5 oraz załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1259/1999 i art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1251/ 1999, oraz od przepisów dotyczących planów poprawy, o których mowa w rozporządzeniu (EWG) nr 1035/72 do przepisów określonych w art. 83–87 niniejszego rozporządzenia, mogą zostać przyjęte zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 144 ust. 2 niniejszego rozporządzenia. Rozporządzenia i artykuły, o których mowa w art. 152 i 153, stosuje się nadal do celów ustanowienia kwot referencyjnych, o których mowa w załączniku VII.”; 22) w załącznikach wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 53 Zmiany do rozporządzenia (WE) nr 318/2006 W rozporządzeniu (WE) nr 318/2006 wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 32 ust. 1, 2 i 4 po słowach „w załączniku VII” dodaje się słowa „lub załączniku VIII”; po załączniku VII dodaje się załącznik w brzmieniu:

„ZAŁĄCZNIK VIII Przetworzone produkty z owoców i warzyw

rozporządzenia, nadal mają zastosowanie do wszystkich stosownych produktów w roku gospodarczym tych produktów, który kończy się w 2008 r.

2. Organizacje producentów i stowarzyszenia organizacji producentów uznane na mocy rozporządzenia (WE) nr 2200/ 96 jeszcze przed datą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia są nadal uznawane na mocy niniejszego rozporządzenia. W razie konieczności powinny one do dnia 31 grudnia 2010 r. dostosować się do wymogów niniejszego rozporządzenia.

3. Na wniosek organizacji producentów program operacyjny, który został zatwierdzony na mocy rozporządzenia (WE) nr 2200/96 przed datą stosowania niniejszego rozporządzenia:

a)

może obowiązywać do momentu jego zakończenia; lub

b)

może zostać dostosowany do wymogów niniejszego rozporządzenia; lub

c)

może zostać zastąpiony nowym programem operacyjnym zatwierdzonym na mocy niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 10 ust. 3 lit. e) i f) stosuje się do programów operacyjnych złożonych w 2007 r., ale jeszcze niezatwierdzonych w momencie stosowania niniejszego rozporządzenia, które w innych przypadkach spełniają kryteria określone w tych literach.

2)

Produkty wymienione w art. 1 ust. 2 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków przetworów owocowych i warzywnych (*). (*) * Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 29. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1182/ 2007 (Dz.U. L 273 z 17.10.2007, str. 1).”. Artykuł 54 Przepis uchylający Uchyla się rozporządzenie (WE) nr 2202/96. Artykuł 55 Przepisy przejściowe 1. Systemy pomocy określone w rozporządzeniach (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 2202/96, zniesione na mocy niniejszego

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 273 POZ 1 - Strona 29 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.