Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 273 POZ 1 - Strona 30

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1182/2007 z dnia 26 września 2007 r. ustanawiające przepisy szczegółowe dotyczące sektora owoców i warzyw, zmieniające dyrektywy 2001/112/WE, 2001/113/WE i rozporządzenia (EWG) nr 827/68, (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96, (WE) nr 2826/2000, (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 318/2006 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2202/96

Data ogłoszenia:2007-10-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 273 POZ 1 - Strona 30

Strona 30 z 32

4. W odniesieniu do grup producentów, które zostały wstępnie uznane na mocy rozporządzenia (WE) nr 2200/96, takie wstępne uznanie nadal obowiązuje na mocy niniejszego rozporządzenia. Plany uznawania zaakceptowane na mocy rozporządzenia (WE) nr 2200/96 są nadal akceptowane na mocy niniejszego rozporządzenia. W razie konieczności plany te zostają zmienione w taki sposób, aby grupa producentów mogła spełnić odnoszące się do rganizacji producentów kryteria uznawania określone w art. 4 niniejszego rozporządzenia. W odniesieniu do grup producentów z państw członkowskich, które przystąpiły do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r. lub później, wysokość pomocy określona w art. 7 ust. 4 lit. a) ma zastosowanie do planów uznawania od daty rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia.

5. Umowy, o których mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2202/96, obejmujące więcej niż jeden rok gospodarczy systemu pomocy dla przetwarzania owoców cytrusowych, i które odnoszą się do roku gospodarczego rozpoczynającego się w dniu 1 października 2008 r. lub do kolejnych lat gospodarczych, za zgodą obu stron umowy mogą zostać zmienione lub rozwiązane, tak aby uwzględnić fakt, że wspomniane rozporządzenie zostało uchylone, co skutkuje wycofaniem pomocy. Taka zmiana lub rozwiązanie umowy nie skutkuje nałożeniem na mocy wspomnianego rozporządzenia lub jego przepisów wykonawczych sankcji na strony tej umowy.

L 273/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 56 Wejście w życie

17.10.2007

6. W przypadku gdy państwo członkowskie korzysta z uregulowań przejściowych na mocy art. 68b lub art. 143bc rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, zasady przyjęte zgodnie z art. 6 rozporządzenia (WE) nr 2201/96 lub art. 6 rozporządzenia (WE) nr 2202/96 dotyczące minimalnych właściwości surowców dostarczanych w celu przetworzenia i minimalnych wymogów jakościowych w zakresie wyrobów gotowych nadal podlegają stosowaniu w odniesieniu do surowców zbieranych na terytorium tego państwa członkowskiego.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2008 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 26 września 2007 r. W imieniu Rady J. SILVA Przewodniczący

17.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK I

L 273/27

Pełny wykaz zasad, które mogą być rozszerzone na producentów niebędących członkami zgodnie z art. 14 i 23

1.

Zasady dotyczące informacji o produkcji: a) b) c) d) powiadamianie o zamierzonych uprawach według produktów i, w stosownych przypadkach, według odmian; powiadamianie o siewie i sadzeniu; powiadamianie o łącznej powierzchni uprawnej według produktów i, w miarę możliwości, według odmian; powiadamianie o przewidywanych zbiorach w tonach i prawdopodobnych terminach zbiorów według produktów i, w miarę możliwości, według odmian; okresowe powiadamianie o wielkości plonów i dostępnych zapasach, według odmian; informacja o możliwościach przechowywania.

e) f) 2.

Zasady produkcji: a) dobór nasion pod kątem zamierzonego wykorzystania (rynek produktów świeżych/przetwórstwo przemysłowe); przerzedzanie sadów.

b) 3.

Zasady wprowadzania do obrotu: a) b) c) d) określone terminy rozpoczęcia zbiorów, stopniowe wprowadzanie do obrotu; minimalne wymagania co do jakości i wielkości; przygotowanie, prezentacja, pakowanie i oznaczanie na pierwszym etapie wprowadzania do obrotu; wskazanie pochodzenia produktu.

4.

Zasady dotyczące ochrony środowiska: a) b) c) d) e) stosowanie nawozów i obornika; stosowanie środków ochrony roślin i innych metod ochrony plonów; maksymalna zawartość pozostałości środków ochrony roślin i nawozów w owocach i warzywach; zasady zagospodarowania produktów ubocznych i zużytych materiałów; zasady dotyczące produktów wycofanych z rynku.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 273 POZ 1 - Strona 30 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.