Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 273 POZ 1 - Strona 31

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1182/2007 z dnia 26 września 2007 r. ustanawiające przepisy szczegółowe dotyczące sektora owoców i warzyw, zmieniające dyrektywy 2001/112/WE, 2001/113/WE i rozporządzenia (EWG) nr 827/68, (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96, (WE) nr 2826/2000, (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 318/2006 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2202/96

Data ogłoszenia:2007-10-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 273 POZ 1 - Strona 31

Strona 31 z 32

5.

Zasady dotyczące promowania i informowania w kontekście zapobiegania kryzysom i zarządzania nimi, zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. c).

L 273/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK II

17.10.2007

W załącznikach do rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 wprowadza się niniejszym następujące zmiany: 1) w załączniku I: a) b) skreśla się wiersz „Rodzynki”; i po wierszu „Buraki cukrowe i trzcina cukrowa wykorzystywane do produkcji cukru” dodaje się wiersze w brzmieniu: Tytuł IV rozdział 10 g niniejszego rozporządzenia Tytuł IV rozdział 10h niniejszego rozporządzenia Artykuł 143bb niniejszego rozporządzenia Przejściowe płatności z tytułu owoców i warzyw Przejściowa płatność z tytułu owoców miękkich Oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw”

„Owoce i warzywa dostarczane do przetworzenia Truskawki i maliny dostarczane do przetworzenia Owoce i warzywa 2) załącznik II otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK II Pułapy krajowe, o których mowa w art. 12 ust. 2

(w mln EUR) Państwo członkowskie 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Belgia Dania Niemcy Grecja Hiszpania Francja Irlandia Włochy Luksemburg Niderlandy Austria Portugalia Finlandia Szwecja Zjednoczone Królestwo

4,7 7,7 40,4 45,4 56,9 51,4 15,3 62,3 0,2 6,8 12,4 10,8 8,0 6,6 17,7

6,4 10,3 54,6 61,1 77,3 68,7 20,5 84,5 0,3 9,5 17,1 14,6 10,9 8,8 23,6

8,0 12,9 68,3 76,4 97,0 85,9 25,6 106,4 0,4 12,0 21,3 18,2 13,7 11,0 29,5

8,0 12,9 68,3 79,7 103,8 87,0 25,6 116,5 0,4 12,0 21,4 19,6 13,8 11,0 29,5

8,1 12,9 68,3 79,7 103,9 87,0 25,6 116,6 0,4 12,0 21,4 19,6 13,8 11,0 29,5

8,1 12,9 68,3 79,7 103,9 87,0 25,6 116,6 0,4 12,0 21,4 19,6 13,8 11,0 29,5

8,1 12,9 68,3 79,7 103,9 87,0 25,6 116,6 0,4 12,0 21,4 19,6 13,8 11,0 29,5

8,1 12,9 68,3 79,7 103,9 87,0 25,6 116,6 0,4 12,0 21,4 19,6 13,8 11,0 29,5”

3)

w załączniku V skreśla się wiersz „Rodzynki”, „Cytrusy przeznaczone do przetworzenia” i „Pomidory przeznaczone do przetworzenia”;

4)

w załączniku VII dodaje się punkt w brzmieniu:

„M.

Owoce i warzywa, ziemniaki jadalne i szkółki

Państwa członkowskie określają kwotę, jaką należy włączyć do kwoty referencyjnej każdego rolnika na podstawie obiektywnych i niedyskryminacyjnych kryteriów, takich jak:

kwota wsparcia rynkowego otrzymanego przez rolnika, bezpośrednio lub pośrednio, w odniesieniu do owoców i warzyw, ziemniaków jadalnych i szkółek,

obszar użytkowany do produkcji owoców i warzyw, ziemniaków jadalnych i szkółek,

ilość wyprodukowanych owoców i warzyw, ziemniaków jadalnych i szkółek,

17.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

w odniesieniu do okresu reprezentatywnego, który wynosi jeden rok gospodarczy lub więcej lat gospodarczych, począwszy od roku gospodarczego kończącego się w 2001 r., oraz, w przypadku państw członkowskich, które przystąpiły do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r. lub później, od roku gospodarczego kończącego się w 2004 r. do roku gospodarczego kończącego się w 2007 r.; okres ten może być inny dla każdego produktu. Państwa członkowskie obliczają liczbę kwalifikujących się hektarów, o których mowa w art. 43 ust. 2, na podstawie obiektywnych i niedyskryminacyjnych kryteriów, takich jak obszary, o których mowa w akapicie pierwszym tiret drugie. Stosowanie kryteriów określonych w niniejszym punkcie może różnić się w zależności od poszczególnych produktów z owoców i warzyw, ziemniaków jadalnych i szkółek, o ile we właściwy sposób uzasadniają to obiektywne podstawy. Na tej samej podstawie państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o nieokreślaniu kwot, jakie należy włączyć do kwoty referencyjnej, ani kwalifikujących się hektarów na mocy niniejszego punktu przed końcem trzyletniego okresu przejściowego kończącego się dnia 31 grudnia 2010 r. Do celów niniejszego rozporządzenia »warzywa i owoce« oznaczają produkty wymienione w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2200/96 i w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2201/96, a »ziemniaki jadalne« oznaczają ziemniaki oznaczone kodem CN 0701 inne niż ziemniaki przeznaczone do produkcji skrobi ziemniaczanej, z tytułu których przysługuje pomoc na mocy art. 93.”;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 273 POZ 1 - Strona 31 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.