Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 273 POZ 1 - Strona 5

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1182/2007 z dnia 26 września 2007 r. ustanawiające przepisy szczegółowe dotyczące sektora owoców i warzyw, zmieniające dyrektywy 2001/112/WE, 2001/113/WE i rozporządzenia (EWG) nr 827/68, (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96, (WE) nr 2826/2000, (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 318/2006 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2202/96

Data ogłoszenia:2007-10-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 273 POZ 1 - Strona 5

Strona 5 z 32

(20) Mając na uwadze opracowanie bardziej ukierunkowanego

nego w rozporządzeniu (WE) nr 1782/2003 zakłada, że w celu zachowania właściwego funkcjonowania jednolitego rynku na podstawie wspólnych cen, postanowienia Traktatu regulujące pomoc państwa powinny mieć zastosowanie również do ziemniaków jadalnych z zastrzeżeniem okresu przejściowego umożliwiającego dostosowanie sektora.

(23) Rozporządzenie Rady (WE) nr 2826/2000 z dnia 19 grud-

i jednocześnie elastycznego systemu wsparcia dla sektora owoców i warzyw oraz jego uproszczenie, należy zatem zlikwidować istniejące programy pomocy i w pełni włączyć owoce i warzywa do systemu ustanowionego w rozporządzeniu (WE) nr 1782/2003. W tym celu należy zadbać o to, by rolnicy, którzy wyprodukowali owoce i warzywa w okresie referencyjnym, kwalifikowali się do objęcia

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 552/2007 (Dz. U. L 131 z 23.5.2007, str. 10).

nia 2000 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym (2) przewiduje udział Wspólnoty w pewnych działaniach promocyjnych mogący sięgać 50 %. W celu promowania spożycia owoców i warzyw wśród dzieci w placówkach edukacyjnych udział ten należy zwiększyć w przypadku działań promujących spożycie owoców i warzyw w tym przypadku.

(2) Dz.U. L 328 z 23.12.2000, str. 2. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2060/2004 (Dz.U. L 357 z 2.12.2004, str. 3).

L 273/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.10.2007

(24) Organizacje międzybranżowe utworzone z inicjatywy indy-

widualnych lub już zrzeszonych podmiotów gospodarczych, jeżeli należy do nich znaczna część członków różnych kategorii zawodowych sektora owoców i warzyw, mogą przyczyniać się do tego, że w większym stopniu uwzględniane będą realne warunki rynkowe oraz mogą ułatwiać działania handlowe, które będą miały korzystny wpływ na sprawozdawczość produkcyjną, w szczególności jeśli chodzi o organizację produkcji, prezentację produktów i ich wprowadzanie do obrotu. Ponieważ praca tych organizacji może przyczynić się ogólnie do osiągnięcia celów określonych w art. 33 Traktatu, w szczególności celów niniejszego rozporządzenia, powinna istnieć możliwość, gdy zostaną określone odpowiednie formy działania, udzielenia uznania tych organizacji, które udowodnią, że są w wystarczającym stopniu reprezentatywne i które prowadzą praktyczne działania na rzecz osiągnięcia wymienionych celów. Przepisy dotyczące rozszerzenia zasad przyjętych przez organizacje producentów i ich stowarzyszenia oraz udziału w kosztach wynikających z takiego rozszerzenia powinny również obejmować organizacje międzybranżowe, biorąc pod uwagę zbieżność celów.

(25) Stworzenie jednolitego rynku wspólnotowego wymaga

granicach Wspólnoty. W wyjątkowych okolicznościach system rynku wewnętrznego i opłat celnych może okazać się niewystarczający. W takich przypadkach, aby nie pozostawić rynku wspólnotowego bez ochrony przed możliwymi zakłóceniami, Wspólnota powinna mieć możliwość bezzwłocznego przedsiębrania wszelkich niezbędnych środków. Środki te powinny być zgodne z międzynarodowymi zobowiązaniami Wspólnoty.

(31) W celu zapewnienia właściwego funkcjonowania tych

porozumień handlowych należy przewidzieć możliwość wprowadzenia regulacji lub, gdy wymaga tego sytuacja na rynku, zakazu stosowania procedur uszlachetniania czynnego i biernego.

(32) W celu dalszego zapewnienia podstawy prawnej dla

refundacji wywozowych w odniesieniu do cukru dodanego do niektórych przetworów owocowych i warzywnych, o których mowa w art. 16 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 2201/96, wykaz odnośnych produktów powinien zostać dołączony do wykazu zawartego w załączniku VII do rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (1).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 273 POZ 1 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.