Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 273 POZ 1 - Strona 6

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1182/2007 z dnia 26 września 2007 r. ustanawiające przepisy szczegółowe dotyczące sektora owoców i warzyw, zmieniające dyrektywy 2001/112/WE, 2001/113/WE i rozporządzenia (EWG) nr 827/68, (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96, (WE) nr 2826/2000, (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 318/2006 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2202/96

Data ogłoszenia:2007-10-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 273 POZ 1 - Strona 6

Strona 6 z 32

(33) Dyrektywy 2001/112/WE i 2001/113/WE oraz rozporzą-

wprowadzenia systemu wymiany handlowej na zewnętrznych granicach Wspólnoty. System ten powinien obejmować należności celne przywozowe i powinien co do zasady stabilizować rynek wspólnotowy. System wymiany handlowej powinien opierać się na zobowiązaniach podjętych podczas wielostronnych negocjacji handlowych w ramach rundy urugwajskiej.

(26) Stosowanie systemu cen wejścia w odniesieniu do owoców

dzenie (EWG) nr 827/68, (WE) n2 2200/96, (WE) nr 2201/ 96, (WE) nr 2826/2000, (WE) nr 1782/2003 i (WE) nr 318/2006 należy odpowiednio zmienić.

(34) Ponieważ wspólne rynki produktów rolnych podlegają

i warzyw wymaga przyjęcia przepisów szczegółowych w celu uwzględnienia międzynarodowych zobowiązań Wspólnoty.

(27) Monitorowanie rozmiaru handlu produktami rolnymi

ciągłym zmianom, państwa członkowskie i Komisja powinny przekazywać sobie nawzajem informacje na temat rozwoju sytuacji na tych rynkach.

(35) Przyznawanie pomocy krajowej byłoby zagrożeniem dla

z państwami trzecimi może w odniesieniu do niektórych produktów wymagać wprowadzenia systemów pozwoleń na przywóz i wywóz, w tym obowiązku złożenia zabezpieczenia w celu zagwarantowania, że transakcje, na które wydaje się takie pozwolenia, są faktycznie przeprowadzane. Komisja powinna zatem mieć możliwość wprowadzenia systemów pozwoleń w odniesieniu do takich produktów.

(28) W celu zapobieżenia lub przeciwdziałania niekorzystnym

właściwego funkcjonowania jednolitego rynku opartego na wspólnych cenach. Dlatego do produktów objętych zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia powinny co do zasady mieć zastosowanie postanowienia Traktatu regulujące pomoc państwa. Należy jednak przewidzieć możliwość jednorazowej pomocy państwa dla sektora przetwarzania pomidorów we Włoszech i Hiszpanii, aby ułatwić jego dostosowanie do przepisów niniejszego rozporządzenia.

(36) Wydatki poniesione przez państwa członkowskie w wyniku

skutkom na rynku wspólnotowym w związku z przywozem niektórych produktów rolnych, przywóz takich produktów powinien podlegać obowiązkowi wniesienia dodatkowej należności celnej, jeśli spełnione zostały określone warunki.

(29) Na określonych warunkach należy zatem przyznać Komisji

zobowiązań wynikających ze stosowania niniejszego rozporządzenia powinny być finansowane przez Wspólnotę zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (2).

(37) System dotyczący owoców i warzyw wprowadza określone

uprawnienia dotyczące zarówno otwierania kontyngentów taryfowych wynikających z umów międzynarodowych zawartych zgodnie z Traktatem lub z innych aktów prawnych Rady, jak i zarządzania tymi kontyngentami.

(30) System należności celnych umożliwia zrezygnowanie

obowiązki, których należy przestrzegać. W celu zapewnienia wykonania tych obowiązków konieczne jest wprowadzenie kontroli oraz, w przypadku stwierdzenia niewykonania tych obowiązków, stosowanie sankcji. Należy zatem przyznać Komisji uprawnienia do wprowadzenia

(1) Dz.U. L 58 z 28.2.2006, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 247/2007 (Dz.U. L 69 z 9.3.2007, str. 3). (2) Dz.U. L 209 z 11.8.2005, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 378/2007 (Dz.U. L 95 z 5.4.2007, str. 1).

z wszelkich innych środków ochronnych na zewnętrznych

17.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 273/5

stosownych przepisów, obejmujących przepisy dotyczące zwrotu nienależnych płatności oraz obowiązków sprawozdawczych państw członkowskich. Specjalny zespół inspektorów w sektorze owoców i warzyw nie będzie już potrzebny w nowym systemie i powinien w związku z tym zostać rozwiązany.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 273 POZ 1 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.