Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 273 POZ 1 - Strona 7

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1182/2007 z dnia 26 września 2007 r. ustanawiające przepisy szczegółowe dotyczące sektora owoców i warzyw, zmieniające dyrektywy 2001/112/WE, 2001/113/WE i rozporządzenia (EWG) nr 827/68, (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96, (WE) nr 2826/2000, (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 318/2006 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2202/96

Data ogłoszenia:2007-10-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 273 POZ 1 - Strona 7

Strona 7 z 32

(38) Należy zlikwidować program pomocy ustanowiony rozpo-

rozporządzenia (WE) nr 2200/96 lub do takich produktów przeznaczonych wyłącznie do przetworzenia. Artykuł 43 stosuje się również do ziemniaków świeżych lub schłodzonych oznaczonych kodem CN 0701.

TYTUŁ II KLASYFIKACJA PRODUKTÓW

rządzeniem (WE) nr 2202/96. Rozporządzenie to stanie się tym samym bezprzedmiotowe i w związku z tym należy je uchylić.

(39) Środki niezbędne do wdrożenia niniejszego rozporządzenia

Artykuł 2 Normy handlowe 1. Produkty wymienione w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2200/96, które są przeznaczone do sprzedaży konsumentom jako świeże, mogą być wprowadzane do obrotu jedynie, jeśli są dobrej jakości handlowej zgodnej z obowiązującymi przepisami oraz jeżeli oznaczono kraj pochodzenia. 2. Komisja może przewidzieć wprowadzenie norm handlowych w odniesieniu do co najmniej jednego z produktów wymienionych w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2200/96 i w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2201/96. 3. Dokonując powyższego, Komisja uwzględnia zalecenia dotyczące norm przyjęte przez Komisję Gospodarczą ds. Europy działającą na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych. 4. Normy handlowe, o których mowa w ust. 1 i 2: a) stosuje się na wszystkich etapach wprowadzania produktu do obrotu, w tym w wywozie i przywozie, chyba że Komisja postanowi inaczej; ustanawia się, uwzględniając w szczególności specyfikę odnośnych produktów, konieczność zapewnienia warunków dla płynnego wprowadzenia tych produktów na rynek oraz interes konsumentów w zakresie otrzymania dokładnych i jasnych informacji na temat produktów, w szczególności na temat kraju pochodzenia, klasy i w odpowiednich przypadkach odmiany (lub rodzaju handlowego) danego produktu; mogą w szczególności odnosić się do jakości, podziału na klasy, rozmiaru, opakowania, sposobu pakowania, składowania, transportu, prezentacji, wprowadzania do obrotu i etykietowania.

powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/ 468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (1).

(40) W celu uproszczenia Komitet ds. Świeżych Owoców

i Warzyw oraz Komitet ds. Przetworzonych Owoców i Warzyw powinny zostać rozwiązane i zastąpione jednym komitetem ds. owoców i warzyw, jaki należy ustanowić na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 2200/96.

(41) Przejście od obowiązujących zasad do zasad przewidzia-

nych w niniejszym rozporządzeniu może spowodować wystąpienie utrudnień, jakie nie zostały przewidziane w niniejszym rozporządzeniu. W celu sprostania takim utrudnieniom należy umożliwić Komisji stosowanie środków przejściowych. Ponadto należy zagwarantować dalsze uznanie organizacji producentów i stowarzyszeń organizacji producentów uznanych na mocy rozporządzenia (WE) nr 2200/96 oraz ewentualną kontynuację programów operacyjnych zatwierdzonych na mocy tego rozporządzenia, a także podobne przepisy odnoszące się do grup producentów uznanych na mocy rozporządzenia (WE) nr 2200/96 i ich planów uznawania.

(42) Niniejsze rozporządzenia co do zasady powinno stosować

b)

się od dnia 1 stycznia 2008 r. Jednak aby nie przerywać programów pomocy dotyczących produktów z przetworzonych owoców i warzyw oraz owoców cytrusowych w trakcie roku gospodarczego, należy zezwolić na stosowanie takich programów pomocy do końca roku gospodarczego 2007/2008,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: TYTUŁ I PRZEPISY WSTĘPNE

c)

Artykuł 1 Zakres stosowania Niniejsze rozporządzenie ustanawia przepisy szczegółowe, które stosuje się do produktów wymienionych w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2200/96 oraz w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2201/96. Jednak tytuły III i IV niniejszego rozporządzenia stosuje się wyłącznie do produktów wymienionych w art. 1 ust. 2

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 273 POZ 1 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.