Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 273 POZ 1 - Strona 8

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1182/2007 z dnia 26 września 2007 r. ustanawiające przepisy szczegółowe dotyczące sektora owoców i warzyw, zmieniające dyrektywy 2001/112/WE, 2001/113/WE i rozporządzenia (EWG) nr 827/68, (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96, (WE) nr 2826/2000, (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 318/2006 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2202/96

Data ogłoszenia:2007-10-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 273 POZ 1 - Strona 8

Strona 8 z 32

(1) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23. Decyzja zmieniona decyzją 2006/ 512/WE (Dz.U. L 200 z 22.7.2006, str. 11).

5. Posiadacz produktów objętych przyjętymi normami handlowymi nie może wystawiać lub przekazywać tych produktów do sprzedaży albo dostarczać ich lub wprowadzać do obrotu w obrębie Wspólnoty w jakikolwiek sposób inny niż zgodny z tymi normami. Posiadacz ten ponosi odpowiedzialność za zapewnienie takiej zgodności. 6. Bez uszczerbku dla jakichkolwiek przepisów szczegółowych, które Komisja może przyjąć zgodnie z art. 42, państwa członkowskie kontrolują wybiórczo na podstawie analizy ryzyka, czy produkty te są zgodne z normami handlowymi. Kontrole te koncentrują się na etapie poprzedzającym wysyłkę z miejsc produkcji, w trakcie pakowania lub ładowania produktów. W przypadku produktów z państw trzecich kontrole dokonywane są przed dopuszczeniem ich do swobodnego obrotu.

L 273/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej d)

17.10.2007

7. Do czasu przyjęcia nowych norm handlowych nadal stosuje się normy handlowe opracowane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2200/96 i rozporządzeniem (WE) nr 2201/96.

TYTUŁ III ORGANIZACJE PRODUCENTÓW ROZDZIAŁ I

dostarczania informacji wymaganych przez organizację producentów do celów statystycznych, w szczególności w odniesieniu do obszarów uprawnych, wielkości zbiorów, wydajności upraw i sprzedaży bezpośredniej; wpłacania wkładów finansowych przewidzianych w statucie, przeznaczonych na tworzenie i uzupełnianie funduszu operacyjnego przewidzianego w art. 8.

e)

Wymogi i uznawanie Artykuł 3 Wymogi 1. Do celów niniejszego rozporządzenia organizacja producentów oznacza każdy podmiot prawny lub jasno określoną część podmiotu prawnego, który(-a) spełnia następujące wymogi: a) został(-a) utworzony(-a) z inicjatywy rolników w rozumieniu art. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, którzy wytwarzają co najmniej jeden z produktów wymienionych w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2200/96 lub takie produkty przeznaczone wyłącznie do przetworzenia; ma na celu stosowanie korzystnych dla środowiska metod uprawy, technologii produkcji i metod gospodarki odpadami, w szczególności w celu ochrony jakości zasobów wodnych, gleby i krajobrazu oraz zachowania lub stymulacji różnorodności biologicznej; ma co najmniej jeden z następujących celów: (i) zagwarantowanie, że produkcja jest planowana i dostosowana do popytu, zwłaszcza w odniesieniu do jakości i ilości; koncentracja podaży i wprowadzanie do obrotu produktów wytwarzanych przez jego/jej członków;

3. Niezależnie od przepisów ust. 2 lit. c), jeżeli organizacja producentów wyrazi na to zgodę i gdy jest to zgodne z zasadami i warunkami określonymi przez organizację producentów, producenci będący jej członkami mają prawo do: a) sprzedaży konsumentom na ich własne potrzeby nie więcej niż określonej części ich produkcji lub produktów bezpośrednio w ich gospodarstwach lub poza nimi, przy czym część kwalifikująca się do takiej sprzedaży jest ustalona przez państwa członkowskie na poziomie co najmniej 10 %; wprowadzania do obrotu we własnym zakresie lub za pośrednictwem innej organizacji producentów wyznaczonej przez ich własną organizację producentów, produktów w ilościach, które mają charakter marginalny w stosunku do wielkości nadającej się do wprowadzenia do obrotu produkcji przez ich organizację; wprowadzania do obrotu we własnym zakresie lub za pośrednictwem innej organizacji producentów wyznaczonej przez ich własną organizację produktów, które ze względu na ich specyfikę nie są zwykle objęte działalnością handlową danej organizacji producentów.

b)

b)

c)

c)

4. Statut organizacji producentów przewiduje również: a) procedury określania, przyjmowania i zmieniania zasad określonych w ust. 2; zobowiązanie członków do wpłacania wkładów finansowych potrzebnych do finansowania organizacji producentów; zasady umożliwiające członkom będącym producentami demokratyczną kontrolę organizacji, do której należą, i jej decyzji; sankcje za naruszenie zobowiązań określonych w statucie, w szczególności za nieuiszczenie wkładów finansowych lub naruszenie zasad ustalonych przez organizację producentów; zasady przyjmowania nowych członków, w szczególności minimalny okres członkostwa; zasady prowadzenia rachunkowości i opracowywania budżetu niezbędne do funkcjonowania organizacji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 273 POZ 1 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.