Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 273 POZ 1 - Strona 9

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1182/2007 z dnia 26 września 2007 r. ustanawiające przepisy szczegółowe dotyczące sektora owoców i warzyw, zmieniające dyrektywy 2001/112/WE, 2001/113/WE i rozporządzenia (EWG) nr 827/68, (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96, (WE) nr 2826/2000, (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 318/2006 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2202/96

Data ogłoszenia:2007-10-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 273 POZ 1 - Strona 9

Strona 9 z 32

(ii)

(iii) optymalizacja kosztów produkcji i stabilizowanie cen producentów; d) jego (jej) statut przewiduje pewne wymogi określone w ust. 2; oraz został(-a) uznany(-a) przez dane państwo członkowskie zgodnie z art. 4.

b)

c)

e)

d) 2. Statut organizacji producentów wymaga od producentów będących jej członkami w szczególności: a) stosowania zasad przyjętych przez organizację producentów dotyczących sprawozdawczości produkcyjnej, produkcji, wprowadzania do obrotu i ochrony środowiska; przynależności do tylko jednej organizacji producentów z tytułu wytwarzania w danym gospodarstwie jednego z produktów, o których mowa w ust. 1 lit. a); wprowadzenia do obrotu całej wspomnianej produkcji za pośrednictwem organizacji producentów;

e)

b)

f)

c)

5. Uważa się, że w sprawach gospodarczych organizacje producentów działają w imieniu i na rzecz swoich członków.

17.10.2007

PL Artykuł 4 Uznawanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej b)

L 273/7

stowarzyszenie nie zajmuje dominującej pozycji na danym rynku, chyba że jest to niezbędne do osiągnięcia celów określonych w art. 33 Traktatu.

1. Państwa członkowskie uznają organizacje producentów w rozumieniu art. 3 ust.1. ubiegające się o takie uznanie, o ile: a) b) spełniają one wymogi określone w art. 3 i odpowiednio to udokumentują; w ich skład wchodzi minimalna grupa członków, a działalność tych podmiotów obejmuje minimalną wielkość lub wartość produkcji towarowej, określanej przez państwa członkowskie, o ile odpowiednio to udokumentują; istnieje wystarczająca dokumentacja, że mogą one w odpowiedni sposób prowadzić swoją działalność, jeśli chodzi o czas oraz o efektywność i koncentrację podaży, w którym to celu każde z państw członkowskich może zdecydować, które z produktów lub grup produktów, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. a), powinny być objęte działalnością organizacji producentów; skutecznie umożliwiają swoim członkom uzyskanie wsparcia technicznego w zakresie stosowania korzystnych dla środowiska metod uprawy; w razie potrzeby skutecznie zapewniają swoim członkom środki techniczne umożliwiające zbieranie, przechowywanie, pakowanie i wprowadzanie do obrotu ich produktów; zapewniają właściwe zarządzanie swoją działalnością pod względem handlowym i rachunkowym; oraz nie zajmują dominującej pozycji na danym rynku, chyba że jest to niezbędne do osiągnięcia celów określonych w art. 33 Traktatu.

Artykuł 3 ust. 5 stosuje się mutatis mutandis do działalności prowadzonej przez stowarzyszenia organizacji producentów. Artykuł 6 Zlecanie usługodawcom zewnętrznym wybranych rodzajów działalności Państwa członkowskie mogą zezwolić uznanej organizacji producentów lub uznanemu stowarzyszeniu organizacji producentów na zlecanie usługodawcom zewnętrznym każdego rodzaju działalności organizacji lub stowarzyszenia, w tym w odniesieniu do podmiotów zależnych, o ile organizacja lub stowarzyszenie przedstawią państwu członkowskiemu w wystarczający sposób to udokumentują, że zlecanie usługodawcom zewnętrznym wybranych rodzajów działalności jest odpowiednim sposobem osiągnięcia celów danej organizacji producentów lub danego stowarzyszenia organizacji producentów. Artykuł 7 Grupy producentów 1. Do celów niniejszego rozporządzenia grupą producentów jest każdy podmiot prawny lub jasno określona część podmiotu prawnego, która została utworzona z inicjatywy rolników w rozumieniu art. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1782/ 2003, którzy uprawiają co najmniej jeden z produktów wymienionych w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2200/ 96 lub takie produkty przeznaczone wyłącznie do przetworzenia; celem takiej grupy jest jej uznanie za organizację producentów. W odniesieniu do grup producentów w państwach członkowskich, które przystąpiły do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 273 POZ 1 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.