Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 274 POZ 11

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie tymczasowego wykonywania przez Wspólnotę Europejską praw i obowiązków identycznych z prawami i obowiązkami członka Światowej Organizacji Celnej

Data ogłoszenia:2007-10-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 274 POZ 11

Strona 1 z 3
18.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 274/11

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie tymczasowego wykonywania przez Wspólnotę Europejską praw i obowiązków identycznych z prawami i obowiązkami członka Światowej Organizacji Celnej (2007/668/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133 w związku z art. 300 ust. 2 akapit drugi,

Celna zbadały możliwość wykonywania przez Wspólnotę Europejską praw i obowiązków identycznych z prawami i obowiązkami członków Światowej Organizacji Celnej do momentu ratyfikacji zmienionej Konwencji ustanawiającej Radę Współpracy Celnej przez wszystkich członków Światowej Organizacji Celnej. Oczekuje się, że Wspólnota Europejska będzie mogła przyjąć na siebie prawa i obowiązki wynikające z Konwencji ustanawiającej Radę Współpracy Celnej w zakresie spraw pozostających w jej kompetencji.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

(1)

W dniu 19 marca 2001 r. Rada postanowiła upoważnić Komisję do podjęcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej negocjacji w sprawie przystąpienia Wspólnoty Europejskiej do Światowej Organizacji Celnej (1). Oczekuje się, że na swojej 109./110. sesji w czerwcu 2007 r. Rada Światowej Organizacji Celnej dokona zmiany Konwencji ustanawiającej Radę Współpracy Celnej, tak by umożliwić uniom celnym lub gospodarczym, w tym Wspólnocie Europejskiej, uzyskanie członkostwa w Światowej Organizacji Celnej.

(6)

Państwa członkowskie Wspólnoty Europejskiej zachowują swój dotychczasowy status w Światowej Organizacji Celnej.

(2)

(7)

Zarówno Wspólnota Europejska, jak i jej państwa członkowskie posiadają kompetencje w obszarach objętych Konwencją ustanawiającą Radę Współpracy Celnej.

(3)

Państwa członkowskie Wspólnoty Europejskiej powinny wesprzeć projekt zmiany, która po jej przyjęciu przez Radę Światowej Organizacji Celnej pozwoliłaby na przystąpienie Wspólnoty do zmienionej Konwencji. Po wstępnych rozmowach z Światową Organizacją Celną, Wspólnota Europejska i Światowa Organizacja

(8)

(4)

W sprawach wchodzących w zakres kompetencji Wspólnoty Europejskiej musi być określone stanowisko Wspólnoty Europejskiej. W sprawach wchodzących częściowo w zakres kompetencji Wspólnoty, państwa członkowskie Wspólnoty Europejskiej powinny dążyć do przyjęcia wspólnego stanowiska, tak by zapewnić jedność zewnętrznej reprezentacji Wspólnoty Europejskiej i jej państw członkowskich.

(1) Światowa Organizacja Celna została utworzona na mocy Konwencji ustanawiającej Radę Współpracy Celnej, która została podpisana dnia 15 grudnia 1950 r. i weszła w życie w 1952 r. W roku 1994 Rada Współpracy Celnej przyjęła roboczą nazwę „Światowa Organizacja Celna”, która lepiej oddaje jej zakres. Światowa Organizacja Celna liczy obecnie 171 członków.

(9)

Z powyższych względów Rada powinna umożliwić tymczasowe wykonywanie przez Wspólnotę Europejską praw i obowiązków identycznych z prawami i obowiązkami członka Światowej Organizacji Celnej, w tym zapłacenie składki rocznej,

L 274/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.10.2007

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1. Państwa członkowskie Wspólnoty Europejskiej głosują za przyjęciem decyzji Rady Światowej Organizacji Celnej, zgodnie z którą Wspólnocie Europejskiej przyznane są tymczasowo prawa identyczne z prawami przysługującymi członkom Światowej Organizacji Celnej, na warunkach określonych w tej decyzji. 2. Wspólnota Europejska przyjmuje określone w decyzji Rady Światowej Organizacji Celnej prawa i obowiązki identyczne z prawami i obowiązkami członków Światowej Organizacji Celnej do momentu wejścia w życie zmiany Konwencji ustanawiającej Radę Współpracy Celnej. 3. Niniejszym upoważnia się Komisję do zakomunikowania Światowej Organizacji Celnej przyjęcia przez Wspólnotę Euro-

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 274 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L274 - 18 z 200718.10.2007

  Umowa między Unią Europejską a Nową Zelandią w sprawie udziału Nowej Zelandii w misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN)

 • Dz. U. L274 - 17 z 200718.10.2007

  Decyzja Rady 2007/670/WPZiB z dnia 1 października 2007 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Nową Zelandią w sprawie udziału Nowej Zelandii w misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN)

 • Dz. U. L274 - 15 z 200718.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 15 października 2007 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia substancji: Adoxophyes orana granulovirus, amisulbrom, emamektyna, pyridalil oraz Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4647) (1)

 • Dz. U. L274 - 9 z 200718.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1213/2007 z dnia 17 października 2007 r. obniżające kwotę pomocy, na rok gospodarczy 2007/2008, dla producentów niektórych owoców cytrusowych po przekroczeniu progu dla przetwórstwa w niektórych państwach członkowskich

 • Dz. U. L274 - 7 z 200718.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1212/2007 z dnia 17 października 2007 r. zmieniające kilka rozporządzeń w odniesieniu do kodów nomenklatury scalonej dla niektórych produktów kwiatowych, owoców i warzyw oraz niektórych przetworów owocowych i warzywnych

 • Dz. U. L274 - 5 z 200718.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1211/2007 z dnia 17 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 883/2001 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do handlu z państwami trzecimi produktami w sektorze wina

 • Dz. U. L274 - 3 z 200718.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1210/2007 z dnia 17 października 2007 r. otwierające przetarg na przyznanie pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe i jabłka)

 • Dz. U. L274 - 1 z 200718.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1209/2007 z dnia 17 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.