Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 274 POZ 18

Tytuł:

Umowa między Unią Europejską a Nową Zelandią w sprawie udziału Nowej Zelandii w misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN)

Data ogłoszenia:2007-10-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 274 POZ 18

Strona 1 z 3
L 274/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.10.2007

TŁUMACZENIE

UMOWA między Unią Europejską a Nową Zelandią w sprawie udziału Nowej Zelandii w misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN)

UNIA EUROPEJSKA (UE), z jednej strony, oraz NOWA ZELANDIA, z drugiej strony, zwane dalej „Stronami”, UWZGLĘDNIAJĄC: — przyjęcie przez Radę Unii Europejskiej wspólnego działania 2007/369/WPZiB z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie utworzenia misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN), — zaproszenie do udziału w EUPOL AFGANISTAN wystosowane do Nowej Zelandii, — decyzję podjętą przez Nową Zelandią o wzięciu udziału w EUPOL AFGANISTAN, — decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa w sprawie przyjęcia wkładu Nowej Zelandii do EUPOL AFGANISTAN,

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE

Artykuł 1 Udział w operacji 1. Nowa Zelandia przystępuje do wspólnego działania 2007/369/WPZiB z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie utworzenia misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN) oraz do wszelkich wspólnych działań lub decyzji, w drodze których Rada Unii Europejskiej decyduje o rozszerzeniu EUPOL AFGANISTAN, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i wszelkich koniecznych uzgodnień wykonawczych.

— planem operacji, — środkami wykonawczymi. 4. Personel oddelegowany do udziału w EUPOL AFGANISTAN przez Nową Zelandię wykonuje swoje obowiązki i postępuje, mając na uwadze wyłącznie interes EUPOL AFGANISTAN.

2. Wkład Nowej Zelandii do EUPOL AFGANISTAN nie narusza autonomii podejmowania decyzji przez Unię Europejską.

5. Nowa Zelandia informuje w odpowiednim czasie dowódcę misji EUPOL AFGANISTAN i Sekretariat Generalny Rady Unii Europejskiej o wszelkich zmianach związanych z jej wkładem w EUPOL AFGANISTAN.

3. Nowa Zelandia zapewnia prowadzenie przez jej personel biorący udział w EUPOL AFGANISTAN swojej misji zgodnie z: — wspólnym działaniem 2007/369/WPZiB wraz z ewentualnymi późniejszymi zmianami,

6. Personel oddelegowany do udziału w EUPOL AFGANISTAN poddawany jest badaniom lekarskim oraz szczepieniom i uzyskuje od właściwego organu w Nowej Zelandii zaświadczenie lekarskie o zdolności do służby. Personel oddelegowany do udziału w EUPOL AFGANISTAN okazuje kopię tego zaświadczenia.

18.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 274/19

Artykuł 2 Status personelu 1. Bez uszczerbku dla wszelkich ustaleń zawartych między rządem Nowej Zelandii a rządem Islamskiego Państwa Afganistanu status personelu oddelegowanego przez Nową Zelandię do EUPOL AFGANISTAN jest regulowany umową w sprawie statusu misji zawartą między Unią Europejską a Islamskim Państwem Afganistanu.

takiego porozumienia stosuje się w kontekście EUPOL AFGANISTAN.

Artykuł 4 Struktura dowodzenia 1. Cały personel biorący udział w EUPOL AFGANISTAN podlega w pełni dowództwu swoich organów krajowych.

2. Bez uszczerbku dla umowy, o której mowa w ust. 1, Nowa Zelandia sprawuje jurysdykcję nad swoim personelem uczestniczącym w EUPOL AFGANISTAN.

2. Organy krajowe dokonują przeniesienia kontroli operacyjnej na szefa misji EUPOL AFGANISTAN, który sprawuje dowództwo poprzez hierarchiczną strukturę dowodzenia i kontroli.

3. Nowa Zelandia jest odpowiedzialna za reagowanie na wszelkie roszczenia wynikłe z uczestnictwa jej personelu w EUPOL AFGANISTAN lub z nimi związane lub ich dotyczące. Nowa Zelandia jest odpowiedzialna za wszczęcie wszelkich postępowań, w szczególności sądowych lub dyscyplinarnych, przeciwko wszelkim członkom jej personelu zgodnie ze swoimi przepisami ustawodawczymi i wykonawczymi.

3. Szef misji dowodzi EUPOL AFGANISTAN i odpowiada za jego bieżące zarządzanie.

4. Nowa Zelandia zobowiązuje się do wydania oświadczenia dotyczącego zrzeczenia się roszczeń w stosunku do któregokolwiek z państw biorących udział w EUPOL AFGANISTAN oraz do uczynienia tego w momencie podpisania niniejszej umowy. Wzór takiego oświadczenia jest załączony do niniejszej umowy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 274 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L274 - 17 z 200718.10.2007

  Decyzja Rady 2007/670/WPZiB z dnia 1 października 2007 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Nową Zelandią w sprawie udziału Nowej Zelandii w misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN)

 • Dz. U. L274 - 15 z 200718.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 15 października 2007 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia substancji: Adoxophyes orana granulovirus, amisulbrom, emamektyna, pyridalil oraz Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4647) (1)

 • Dz. U. L274 - 11 z 200718.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie tymczasowego wykonywania przez Wspólnotę Europejską praw i obowiązków identycznych z prawami i obowiązkami członka Światowej Organizacji Celnej

 • Dz. U. L274 - 9 z 200718.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1213/2007 z dnia 17 października 2007 r. obniżające kwotę pomocy, na rok gospodarczy 2007/2008, dla producentów niektórych owoców cytrusowych po przekroczeniu progu dla przetwórstwa w niektórych państwach członkowskich

 • Dz. U. L274 - 7 z 200718.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1212/2007 z dnia 17 października 2007 r. zmieniające kilka rozporządzeń w odniesieniu do kodów nomenklatury scalonej dla niektórych produktów kwiatowych, owoców i warzyw oraz niektórych przetworów owocowych i warzywnych

 • Dz. U. L274 - 5 z 200718.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1211/2007 z dnia 17 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 883/2001 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do handlu z państwami trzecimi produktami w sektorze wina

 • Dz. U. L274 - 3 z 200718.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1210/2007 z dnia 17 października 2007 r. otwierające przetarg na przyznanie pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe i jabłka)

 • Dz. U. L274 - 1 z 200718.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1209/2007 z dnia 17 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.