Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 274 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1210/2007 z dnia 17 października 2007 r. otwierające przetarg na przyznanie pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe i jabłka)

Data ogłoszenia:2007-10-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 274 POZ 3

Strona 1 z 2
18.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 274/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1210/2007 z dnia 17 października 2007 r. otwierające przetarg na przyznanie pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe i jabłka)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Zgodnie z art. 35 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 2200/96 ceny na rynku Wspólnoty są ustalane przy uwzględnieniu cen najkorzystniejszych z punktu widzenia wywozu.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2200/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 35 ust. 3 akapit trzeci,

(6)

Sytuacja na rynkach światowych lub specyficzne wymogi niektórych rynków mogą spowodować konieczność zróżnicowania refundacji dla określonego produktu w zależności od jego miejsca przeznaczenia.

a także mając na uwadze, co następuje:

(7) (1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1961/2001 (2) ustanawia szczegółowe zasady stosowania refundacji wywozowych w sektorze owoców i warzyw.

Pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe i jabłka z klasy ekstra I i II wspólnotowych norm handlowych mogą obecnie być przedmiotem wywozu o istotnym znaczeniu gospodarczym.

(2)

Na mocy art. 35 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2200/96, w zakresie niezbędnym dla umożliwienia wywozu o istotnym znaczeniu gospodarczym, produkty wywożone przez Wspólnotę mogą podlegać refundacji wywozowej w granicach wynikających z porozumień zawartych zgodnie z art. 300 Traktatu.

(8)

Aby umożliwić jak najbardziej efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów oraz uwzględniając strukturę wywozów Wspólnoty, należy otworzyć przetarg i ustalić orientacyjną kwotę refundacji oraz ilości przewidziane dla przedmiotowego okresu.

(3)

Zgodnie z art. 35 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2200/96 należy zapewnić, aby przepływy handlowe wywołane wcześniej przez system refundacji nie zostały zakłócone. Z tego powodu, jak również z powodu sezonowego charakteru wywozów owoców i warzyw, należy ustalić ilości przewidziane dla każdego produktu na podstawie nomenklatury produktów rolnych dla refundacji wywozowych ustanowionej rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 3846/87 (3). Ilości te powinny zostać podzielone z uwzględnieniem stopnia podatności na psucie przedmiotowych produktów.

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Świeżych Owoców i Warzyw,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 1. Niniejszym otwiera się przetarg na przyznanie pozwoleń na wywóz w systemie A3. Przedmiotowe produkty, okres składania ofert, orientacyjne stawki refundacji i przewidziane ilości ustalone są w załączniku.

(4)

Na mocy art. 35 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 2200/96 przy ustalaniu refundacji należy uwzględnić istniejącą sytuację lub tendencje, z jednej strony, w odniesieniu do cen i dostępności owoców i warzyw na rynku Wspólnoty, a z drugiej strony – do cen stosowanych w handlu międzynarodowym. Należy również uwzględnić koszty wprowadzania do obrotu i koszty transportu oraz gospodarcze aspekty planowanego wywozu.

(1) Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 47/2003 (Dz.U. L 7 z 11.1.2003, str. 64). (2) Dz.U. L 268 z 9.10.2001, str. 8. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 548/2007 (Dz.U. L 130 z 22.5.2007, str. 3). (3) Dz.U. L 366 z 24.12.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 532/2007 (Dz.U. L 125 z 15.5.2007, str. 7).

2. Pozwolenia wydane z tytułu pomocy żywnościowej, określone w art. 16 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1291/2000 (4), nie są wliczane do ilości kwalifikowalnych, o których mowa w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 274 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L274 - 18 z 200718.10.2007

  Umowa między Unią Europejską a Nową Zelandią w sprawie udziału Nowej Zelandii w misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN)

 • Dz. U. L274 - 17 z 200718.10.2007

  Decyzja Rady 2007/670/WPZiB z dnia 1 października 2007 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Nową Zelandią w sprawie udziału Nowej Zelandii w misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN)

 • Dz. U. L274 - 15 z 200718.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 15 października 2007 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia substancji: Adoxophyes orana granulovirus, amisulbrom, emamektyna, pyridalil oraz Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4647) (1)

 • Dz. U. L274 - 11 z 200718.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie tymczasowego wykonywania przez Wspólnotę Europejską praw i obowiązków identycznych z prawami i obowiązkami członka Światowej Organizacji Celnej

 • Dz. U. L274 - 9 z 200718.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1213/2007 z dnia 17 października 2007 r. obniżające kwotę pomocy, na rok gospodarczy 2007/2008, dla producentów niektórych owoców cytrusowych po przekroczeniu progu dla przetwórstwa w niektórych państwach członkowskich

 • Dz. U. L274 - 7 z 200718.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1212/2007 z dnia 17 października 2007 r. zmieniające kilka rozporządzeń w odniesieniu do kodów nomenklatury scalonej dla niektórych produktów kwiatowych, owoców i warzyw oraz niektórych przetworów owocowych i warzywnych

 • Dz. U. L274 - 5 z 200718.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1211/2007 z dnia 17 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 883/2001 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do handlu z państwami trzecimi produktami w sektorze wina

 • Dz. U. L274 - 1 z 200718.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1209/2007 z dnia 17 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.