Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 274 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1211/2007 z dnia 17 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 883/2001 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do handlu z państwami trzecimi produktami w sektorze wina

Data ogłoszenia:2007-10-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 274 POZ 5

18.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 274/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1211/2007 z dnia 17 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 883/2001 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do handlu z państwami trzecimi produktami w sektorze wina

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

1) artykuł 9 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Działania określone w ust. 4 i 5 mogą być dostosowane do kategorii produktów oraz strefy przeznaczenia. Strefy przeznaczenia są następujące: — strefa 1: Afryka, — strefa 2: Azja oraz Oceania, oraz — strefa 3: Europa Wschodnia włączając WNP. Kraje w każdej w załączniku IV.”; strefie przeznaczenia są określone

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina (1), w szczególności jego art. 63 ust. 8, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1057/2007 (2) zmieniło stawki refundacji dla niektórych kodów produktów i wykaz miejsc przeznaczenia kwalifikujących się do uzyskania refundacji przewidzianych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2805/95 z dnia 5 grudnia 1995 r. ustanawiającym refundacje wywozowe w sektorze wina i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2137/93 (3). Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie Komisji (WE) nr 883/2001 (4). Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wina,

(2)

2) załącznik II zastępuje się tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia; 3) w załączniku IV skreśla się część „Strefa 4: Europa Zachodnia”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 883/2001 wprowadza się następujące zmiany:

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 października 2007 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 179 z 14.7.1999, str. 1. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L z 20.12.2006, str. 1). (2) Dz.U. L 241 z 14.9.2007, str. 14. (3) Dz.U. L 291 z 6.12.1995, str. 10. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 1057/2007. (4) Dz.U. L 128 z 10.5.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 560/2007 (Dz.U. L z 24.5.2007, str. 31).

zmie363 zmiezmie132

L 274/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.10.2007

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK II Kategorie produktów, o których mowa w art. 8 ust. 1

Kod

Kategoria

2009 69 11 9100 2009 69 19 9100 2009 69 51 9100 2009 69 71 9100 2204 30 92 9100 2204 30 96 9100 2204 30 94 9100 2204 30 98 9100 2204 21 79 9910 2204 29 62 9910 2204 29 64 9910 2204 29 65 9910 2204 21 79 9100 2204 29 62 9100 2204 29 64 9100 2204 29 65 9100 2204 21 80 9100 2204 29 71 9100 2204 29 72 9100 2204 29 75 9100 2204 21 79 9200 2204 29 62 9200 2204 29 64 9200 2204 29 65 9200 2204 21 80 9200 2204 29 71 9200 2204 29 72 9200 2204 29 75 9200 2204 21 84 9100 2204 29 83 9100 2204 21 85 9100 2204 29 84 9100 2204 21 94 9910 2204 21 98 9910 2204 29 94 9910 2204 29 98 9910 2204 21 94 9100 2204 21 98 9100 2204 29 94 9100 2204 29 98 9100

1

2 3.1 3.2

4.1.1 4.1.2

4.2.1 4.2.2

5.1.1 5.1.2

5.2.1 5.2.2

6.1.1 6.1.2 6.2.1 6.2.2 7

8”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 274 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L274 - 18 z 200718.10.2007

  Umowa między Unią Europejską a Nową Zelandią w sprawie udziału Nowej Zelandii w misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN)

 • Dz. U. L274 - 17 z 200718.10.2007

  Decyzja Rady 2007/670/WPZiB z dnia 1 października 2007 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Nową Zelandią w sprawie udziału Nowej Zelandii w misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN)

 • Dz. U. L274 - 15 z 200718.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 15 października 2007 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia substancji: Adoxophyes orana granulovirus, amisulbrom, emamektyna, pyridalil oraz Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4647) (1)

 • Dz. U. L274 - 11 z 200718.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie tymczasowego wykonywania przez Wspólnotę Europejską praw i obowiązków identycznych z prawami i obowiązkami członka Światowej Organizacji Celnej

 • Dz. U. L274 - 9 z 200718.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1213/2007 z dnia 17 października 2007 r. obniżające kwotę pomocy, na rok gospodarczy 2007/2008, dla producentów niektórych owoców cytrusowych po przekroczeniu progu dla przetwórstwa w niektórych państwach członkowskich

 • Dz. U. L274 - 7 z 200718.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1212/2007 z dnia 17 października 2007 r. zmieniające kilka rozporządzeń w odniesieniu do kodów nomenklatury scalonej dla niektórych produktów kwiatowych, owoców i warzyw oraz niektórych przetworów owocowych i warzywnych

 • Dz. U. L274 - 3 z 200718.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1210/2007 z dnia 17 października 2007 r. otwierające przetarg na przyznanie pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe i jabłka)

 • Dz. U. L274 - 1 z 200718.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1209/2007 z dnia 17 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.