Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 274 POZ 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1212/2007 z dnia 17 października 2007 r. zmieniające kilka rozporządzeń w odniesieniu do kodów nomenklatury scalonej dla niektórych produktów kwiatowych, owoców i warzyw oraz niektórych przetworów owocowych i warzywnych

Data ogłoszenia:2007-10-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 274 POZ 7

18.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 274/7

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1212/2007 z dnia 17 października 2007 r. zmieniające kilka rozporządzeń w odniesieniu do kodów nomenklatury scalonej dla niektórych produktów kwiatowych, owoców i warzyw oraz niektórych przetworów owocowych i warzywnych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

nr 1466/2003 z dnia 19 sierpnia 2003 r. ustanawiającym normę handlową dla karczochów oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 963/98 (7).

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 234/79 z dnia 5 lutego 1979 r. w sprawie procedury dostosowania nomenklatury Wspólnej Taryfy Celnej używanej dla produktów rolnych (1), w szczególności jego art. 2 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia (EWG) nr 316/68, (WE) nr 3223/94, (WE) nr 2201/96 oraz (WE) nr 1466/2003.

(4)

Zmiany przewidziane w niniejszym rozporządzeniu powinny obowiązywać od dnia 1 stycznia 2007 r., będącego dniem wejścia w życie rozporządzenia (WE) nr 1549/2006.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1549/2006 z dnia 17 października 2006 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (2) wprowadza zmiany w nomenklaturze scalonej w odniesieniu do niektórych owoców i warzyw oraz przetworów owocowych i warzywnych. W ubiegłych latach rozporządzenia zmieniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 (3) wprowadziły również zmiany do nomenklatury scalonej w odniesieniu do niektórych owoców i warzyw oraz niektórych przetworów owocowych i warzywnych, jednak nie wszystkie zmiany zostały uwzględnione w wymienionych poniżej rozporządzeniach regulujących wspólną organizację rynku produktów kwiatowych, owoców i warzyw oraz przetworów owocowych i warzywnych: rozporządzeniu Rady (EWG) nr 316/68 z dnia 12 marca 1968 r. ustalającym normy jakości świeżych kwiatów ciętych i świeżych liści ozdobnych (4), rozporządzeniu Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (5), rozporządzeniu Rady (WE) nr 2201/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków przetworów owocowych i warzywnych (6) oraz rozporządzeniu Komisji (WE)

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Żywych Roślin, Komitetu Zarządzającego ds. Świeżych Owoców i Warzyw oraz Komitetu Zarządzającego ds. Przetworów Owocowych i Warzywnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: (2)

Artykuł 1 W rozporządzeniu (EWG) nr 316/68 wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

a) w tiret pierwszym wpis „nr 06.03 A” zastępuje się wpisem „CN 0603”;

b) tiret drugie otrzymuje brzmienie:

(1) Dz.U. L 34 z 9.2.1979, str. 2. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 3290/94 (Dz.U. L 349 z 31.12.1994, str. 105). (2) Dz.U. L 301 z 31.10.2006, str. 1. (3) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 733/2007 (Dz.U. L 169 z 29.6.2007, str. 1). (4) Dz.U. L 71 z 21.3.1968, str. 8. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 309/79 (Dz.U. L 42 z 17.2.1979, str. 21). (5) Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 756/2007 (Dz.U. L 172 z 30.6.2007, str. 41). (6) Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 29. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem przystąpienia Bułgarii i Rumunii.

„— świeżych liści, gałęzi i innych części roślin objętych podpozycją CN 0604 Wspólnej Taryfy Celnej”;

2) w załączniku I pkt I wpis „nr 06.03 A” zastępuje się wpisem „CN 0603”; 3) w załączniku II pkt I wpis „nr 06.04 A II” zastępuje się wpisem „CN 0604”.

(7) Dz.U. L 210 z 20.8.2003, str. 6. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 907/2004 (Dz.U. L 163 z 30.4.2004, str. 50).

L 274/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.10.2007

Artykuł 2 W części A załącznika do rozporządzenia (WE) nr 3223/94 wpis „ex 0709 10 00” zastępuje się wpisem „ex 0709 90 80”.

2) w lit. b) pod pozycją „ex 2005” wpis „2005 90 10” zastępuje się wpisem „2005 99 10”. Artykuł 4 W art. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1466/2003 wpis „0709 10 00” zastępuje się wpisem „0709 90 80”. Artykuł 5 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 3 W art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2201/96 wprowadza się następujące zmiany: 1) w lit. a) pod pozycją „ex 0812” wpis „ex 0812 90 99” zastępuje się wpisem „ex 0812 90 98”;

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 października 2007 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 274 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L274 - 18 z 200718.10.2007

  Umowa między Unią Europejską a Nową Zelandią w sprawie udziału Nowej Zelandii w misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN)

 • Dz. U. L274 - 17 z 200718.10.2007

  Decyzja Rady 2007/670/WPZiB z dnia 1 października 2007 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Nową Zelandią w sprawie udziału Nowej Zelandii w misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN)

 • Dz. U. L274 - 15 z 200718.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 15 października 2007 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia substancji: Adoxophyes orana granulovirus, amisulbrom, emamektyna, pyridalil oraz Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4647) (1)

 • Dz. U. L274 - 11 z 200718.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie tymczasowego wykonywania przez Wspólnotę Europejską praw i obowiązków identycznych z prawami i obowiązkami członka Światowej Organizacji Celnej

 • Dz. U. L274 - 9 z 200718.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1213/2007 z dnia 17 października 2007 r. obniżające kwotę pomocy, na rok gospodarczy 2007/2008, dla producentów niektórych owoców cytrusowych po przekroczeniu progu dla przetwórstwa w niektórych państwach członkowskich

 • Dz. U. L274 - 5 z 200718.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1211/2007 z dnia 17 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 883/2001 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do handlu z państwami trzecimi produktami w sektorze wina

 • Dz. U. L274 - 3 z 200718.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1210/2007 z dnia 17 października 2007 r. otwierające przetarg na przyznanie pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe i jabłka)

 • Dz. U. L274 - 1 z 200718.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1209/2007 z dnia 17 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.