Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 274 POZ 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1213/2007 z dnia 17 października 2007 r. obniżające kwotę pomocy, na rok gospodarczy 2007/2008, dla producentów niektórych owoców cytrusowych po przekroczeniu progu dla przetwórstwa w niektórych państwach członkowskich

Data ogłoszenia:2007-10-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 274 POZ 9

18.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 274/9

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1213/2007 z dnia 17 października 2007 r. obniżające kwotę pomocy, na rok gospodarczy 2007/2008, dla producentów niektórych owoców cytrusowych po przekroczeniu progu dla przetwórstwa w niektórych państwach członkowskich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

2007/2008 muszą zostać obniżone we Włoszech o 55,91 %, w Grecji o 8,34 %, a w Portugalii o 52,88 %.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2202/96 z dnia 28 października 1996 r. wprowadzające program pomocy wspólnotowej dla producentów niektórych owoców cytrusowych (1), w szczególności jego art. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

Państwa członkowskie przekazały informacje o ilościach małych owoców cytrusowych przetworzonych w ramach tego programu pomocy zgodnie z art. 39 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 2111/2003. W oparciu o te informacje ustalono, że próg dla przetwórstwa wspólnotowego został przekroczony o 104 734 tony. W ramach tego przekroczenia swój próg przekroczyły Włochy, Hiszpania, Portugalia i Cypr. Dlatego kwoty pomocy dla mandarynek, klementynek i mandarynek „Satsuma” wskazane w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 2202/96 na rok gospodarczy 2007/2008 muszą zostać obniżone we Włoszech o 62,30 %, w Hiszpanii o 12 % w odniesieniu do małych owoców cytrusowych przeznaczonych do przetworzenia na sok, w Portugalii o 80,66 %, a na Cyprze o 53,27 %.

(1)

Artykuł 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2202/96 ustanawia, zgodnie z jego załącznikiem II, próg wspólnotowego przetwórstwa niektórych owoców cytrusowych, podzielony na państwa członkowskie.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Przetworów Owocowych i Warzywnych,

(2)

Artykuł 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2202/96 przewiduje, że w przypadku gdy próg ten zostaje przekroczony, kwoty pomocy wskazane w załączniku I do tego rozporządzenia zostają obniżone w każdym państwie członkowskim, w którym próg został przekroczony. Stopień, w jakim próg został przekroczony, jest oceniany w oparciu o średnią ilość przetworzoną w ramach programu pomocy w ciągu ostatnich trzech lat gospodarczych poprzedzających rok gospodarczy, dla którego została ustalona pomoc, lub w ciągu równoważnego okresu.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W odniesieniu do Grecji, Portugalii i Włoch kwoty pomocy, które mają zostać przyznane na rok gospodarczy 2007/2008 na podstawie rozporządzenia (WE) nr 2202/96 dla pomarańczy dostarczonych do przetworzenia, są wskazane w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

(3)

Państwa członkowskie przekazały informacje o ilościach pomarańczy przetworzonych w ramach tego programu pomocy zgodnie z art. 39 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Komisji (WE) nr 2111/2003 (2) ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 2202/96. W oparciu o te informacje ustalono, że próg dla przetwórstwa wspólnotowego został przekroczony o 376 023 tony. W ramach tego przekroczenia swój próg przekroczyły Włochy, Grecja i Portugalia. Dlatego kwoty pomocy dla pomarańczy wskazane w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 2202/96 na rok gospodarczy

Artykuł 2 W odniesieniu do Cypru, Hiszpanii, Portugalii i Włoch kwoty pomocy, które mają zostać przyznane na rok gospodarczy 2007/2008 na podstawie rozporządzenia (WE) nr 2202/96 dla mandarynek, klementynek i mandarynek „Satsuma” dostarczonych do przetworzenia, są wskazane w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

(1) Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 49. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem przystąpienia z 2003 r. (2) Dz.U. L 317 z 2.12.2003, str. 5.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

L 274/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.10.2007

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 17 października 2007 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK I

(EUR/100 kg) Umowy Wieloletnie Umowy obejmujące jeden rok gospodarczy Producenci indywidualni

Włochy Grecja Portugalia

4,97 10,33 5,31

4,32 8,98 4,62

3,89 8,08 4,16

ZAŁĄCZNIK II

(EUR/100 kg) Umowy wieloletnie Umowy obejmujące jeden rok gospodarczy Producenci indywidualni

Włochy Hiszpania – małe owoce cytrusowe przeznaczone do przetworzenia na sok Portugalia Cypr

3,95 9,21 2,03 4,89

3,43 8,01 1,76 4,25

3,09 7,21 1,58 3,83

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 274 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L274 - 18 z 200718.10.2007

  Umowa między Unią Europejską a Nową Zelandią w sprawie udziału Nowej Zelandii w misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN)

 • Dz. U. L274 - 17 z 200718.10.2007

  Decyzja Rady 2007/670/WPZiB z dnia 1 października 2007 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Nową Zelandią w sprawie udziału Nowej Zelandii w misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN)

 • Dz. U. L274 - 15 z 200718.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 15 października 2007 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia substancji: Adoxophyes orana granulovirus, amisulbrom, emamektyna, pyridalil oraz Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4647) (1)

 • Dz. U. L274 - 11 z 200718.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie tymczasowego wykonywania przez Wspólnotę Europejską praw i obowiązków identycznych z prawami i obowiązkami członka Światowej Organizacji Celnej

 • Dz. U. L274 - 7 z 200718.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1212/2007 z dnia 17 października 2007 r. zmieniające kilka rozporządzeń w odniesieniu do kodów nomenklatury scalonej dla niektórych produktów kwiatowych, owoców i warzyw oraz niektórych przetworów owocowych i warzywnych

 • Dz. U. L274 - 5 z 200718.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1211/2007 z dnia 17 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 883/2001 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do handlu z państwami trzecimi produktami w sektorze wina

 • Dz. U. L274 - 3 z 200718.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1210/2007 z dnia 17 października 2007 r. otwierające przetarg na przyznanie pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe i jabłka)

 • Dz. U. L274 - 1 z 200718.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1209/2007 z dnia 17 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.