Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 277 POZ 10

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1227/2007 z dnia 19 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 712/2007 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

Data ogłoszenia:2007-10-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 277 POZ 10

Strona 1 z 3
L 277/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.10.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1227/2007 z dnia 19 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 712/2007 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 6, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 712/2007 (2) otworzyło stałe przetargi na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich. W załączniku I do wspomnianego rozporządzenia wskazano 27 502 ton pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu węgierskiej agencji interwencyjnej. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1539/2006 z dnia 13 października 2006 r. przyjmujące plan podziału pomiędzy państwa członkowskie zasobów zapisanych na rok budżetowy 2007, przeznaczonych na dostawy żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie (3) określa, między innymi, ilość każdego rodzaju produktu, którą można wycofać z zapasów posiadanych przez agencje interwencyjne. W ramach tej ilości w pkt 9 załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 1539/2006 wymieniono w formie wewnątrzwspólnotowego zatwierdzonego przekazu 96 712 ton pszenicy zwyczajnej, znajdującej się w posiadaniu węgierskich agencji interwencyjnych i przeznaczonej dla Rumunii. Artykuł 3 ust. 2

(3) (4)

akapit drugi rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3149/92 z dnia 29 października 1992 r. ustanawiającego szczegółowe zasady dostaw żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie (4) stanowi, że ilości niewycofane z zapasów interwencyjnych do 30 września roku wykonywania planu nie przysługują dłużej państwu członkowskiemu, któremu zostały one przydzielone. Dnia 5 września 2007 r. władze Rumunii poinformowały służby Komisji o niemożności dotrzymania wymienionego terminu. W związku z tym oraz uwzględniając sytuację na rynku pszenicy zwyczajnej należy odzyskać pszenicę zwyczajną w ilości 96 712 ton i dodać ją do ilości udostępnionej do sprzedaży w ramach przetargu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 712/2007. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 712/2007. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 712/2007 zastępuje się tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 października 2007 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 735/2007 (Dz.U. L z 29.6.2007, str. 6). (2) Dz.U. L 163 z 23.6.2007, str. 7. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 1046/2007 (Dz.U. L z 12.9.2007, str. 65). (3) Dz.U. L 283 z 14.10.2006, str. 14. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 937/2007 (Dz.U. L z 7.8.2007, str. 5).

zmie169 zmie239 zmie206 (4) Dz.U. L 313 z 30.10.1992, str. 50. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1127/2007 (Dz.U. L 255 z 29.9.2007, str. 18).

20.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 277/11

ZAŁĄCZNIK I „ZAŁĄCZNIK I WYKAZ PRZETARGÓW

Państwo członkowskie

Ilości udostępnione do sprzedaży na rynku wewnętrznym (w tonach) Pszenica zwyczajna

Agencja interwencyjna Nazwa, adres i inne dane kontaktowe

Jęczmień

Kukurydza

Żyto

Belgique/België

0

Bureau d'intervention et de restitution belge Rue de Trèves, 82 B-1040 Bruxelles Telefon: (32-2) 287 24 78 Faks: (32-2) 287 25 24 E-mail: webmaster@birb.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 277 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L277 - 33 z 200720.10.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1222/2007 z dnia 18 października 2007 r. ustalającego ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1484/95 (  Dz.U. L 275 z 19.10.2007)

 • Dz. U. L277 - 29 z 200720.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 17 października 2007 r. ustanawiająca Grupę Ekspertów ds. Handlu Ludźmi

 • Dz. U. L277 - 25 z 200720.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie pomocy państwa N 575/04, przyznanej przez Francję na rzecz Ernault, oraz środka C 32/05 (ex N 250/05) objętego postępowaniem wszczętym na mocy art. 88 ust. 2 Traktatu (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1405) (1)

 • Dz. U. L277 - 23 z 200720.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 15 października 2007 r. zmieniająca akt Rady w sprawie przyjęcia przepisów dotyczących plików do analizy Europolu

 • Dz. U. L277 - 22 z 200720.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 15 października 2007 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Austrii

 • Dz. U. L277 - 18 z 200720.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1229/2007 z dnia 19 października 2007 r. kończące dochodzenie dotyczące możliwego obejścia środków antydumpingowych nałożonych rozporządzeniem Rady (WE) nr 1629/2004 na przywóz niektórych systemów elektrod grafitowych pochodzących z Indii

 • Dz. U. L277 - 15 z 200720.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1228/2007 z dnia 19 października 2007 r. kończące dochodzenie dotyczące możliwego obchodzenia środków nałożonych rozporządzeniem Rady (WE) nr 1628/2004 na przywóz niektórych systemów elektrod grafitowych pochodzących z Indii

 • Dz. U. L277 - 7 z 200720.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1226/2007 z dnia 17 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym

 • Dz. U. L277 - 5 z 200720.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1225/2007 z dnia 19 października 2007 r. w sprawie pozwoleń na przywóz czosnku w podokresie od dnia 1 grudnia 2007 r. do dnia 29 lutego 2008 r.

 • Dz. U. L277 - 3 z 200720.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1224/2007 z dnia 19 października 2007 r. ustanawiające współczynnik przydziału pozwoleń na wywóz serów do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2008 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT

 • Dz. U. L277 - 1 z 200720.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1223/2007 z dnia 19 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.