Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 277 POZ 29

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 17 października 2007 r. ustanawiająca Grupę Ekspertów ds. Handlu Ludźmi

Data ogłoszenia:2007-10-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 277 POZ 29

Strona 1 z 3
20.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 277/29

DECYZJA KOMISJI z dnia 17 października 2007 r. ustanawiająca Grupę Ekspertów ds. Handlu Ludźmi (2007/675/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

i zapobiegania mu (4), który odzwierciedla szereg uwag zawartych w komunikacie Komisji.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

W świetle cennych dokonań Grupy Ekspertów ds. Handlu Ludźmi od 2003 r., które umożliwiły Komisji dalszy rozwój polityki w tym obszarze, i biorąc pod uwagę rosnące znaczenie polityki w dziedzinie handlu ludźmi na poziomie światowym, grupa ekspertów powinna kontynuować swą pracę. W celu uwzględnienia rozszerzenia Unii Europejskiej konieczne jest wydanie nowej decyzji. Należy również rozszerzyć zakres działania grupy ekspertów i umożliwić jej korzystanie z szerszego zakresu wiedzy fachowej, co wymuszają zmiany zachodzące w zjawisku handlu ludźmi.

(1)

Mając na uwadze skuteczniejsze zwalczanie handlu ludźmi na poziomie europejskim i zgodnie z deklaracją brukselską (1) (2002 r.), w której wyrażono potrzebę powołania przez Komisję grupy ekspertów w dziedzinie handlu ludźmi, grupę powołano decyzją Komisji 2003/209/WE. Grupa konsultacyjna nosi nazwę „Grupy Ekspertów ds. Handlu Ludźmi” (2).

(5)

(2)

Grupa Ekspertów ds. Handlu Ludźmi ma za zadanie przyczyniać się do dalszego rozwoju zapobiegania i zwalczania handlu ludźmi, umożliwić Komisji zbieranie opinii dotyczących jej inicjatyw odnoszących się do handlu ludźmi oraz przygotować sprawozdanie oparte na zaleceniach wymienionych w deklaracji brukselskiej. W grudniu 2004 r. grupa ekspertów przedłożyła sprawozdanie wraz z zaleceniami w celu opracowania kolejnych propozycji na poziomie europejskim.

Grupa ekspertów powinna w dalszym ciągu doradzać Komisji, uwzględniając bieżące wydarzenia na poziomie europejskim, krajowym i międzynarodowym. W szczególności powinna ona wspierać Komisję we wprowadzaniu w życie i opracowywaniu działań przewidzianych w planie UE dotyczącym najlepszych wzorców, standardów i procedur zwalczania handlu ludźmi i zapobiegania mu z grudnia 2005 r., ze szczególnym uwzględnieniem problematyki wykorzystywania do celów pracy.

(6)

(3)

Komunikat Komisji z dnia 18 października 2005 r. „Zwalczanie handlu ludźmi – spójne podejście i wnioski dotyczące planu działania” (3) był w znacznej części oparty na sprawozdaniu i zaleceniach opracowanych przez grupę ekspertów. W dniu 1 grudnia 2005 r. Rada przyjęła plan UE dotyczący najlepszych wzorców, standardów i procedur zwalczania handlu ludźmi

W skład grupy wchodzić powinno nie więcej niż 21 członków reprezentujących w równym stopniu organy publiczne państw członkowskich UE i organizacje nienastawione na zysk działające w Unii Europejskiej oraz Europol. Do członkostwa w grupie uprawnieni są również eksperci wywodzący się ze środowiska akademickiego oraz doradcy specjalizujący się w sektorze organizacji nienastawionych na zysk.

(7)

(1) Deklarację brukselską uchwalono podczas Europejskiej Konferencji w sprawie Zapobiegania i Zwalczania Handlu Ludźmi – Globalne Wyzwanie XXI wieku, w dniach 18–20 września 2002 r., Dz.U. C 137 z 12.6.2003, str. 1. (2) Dz.U. L 79 z 26.3.2003, str. 25. (3) COM(2005) 514 wersja ostateczna.

Grupa ekspertów powinna mieć możliwość tworzenia podgrup w celu ułatwienia i przyspieszenia prac poprzez koncentrowanie się na szczególnych kwestiach. Grupa ekspertów w pełnym składzie ustala i w jasny sposób określa zakres obowiązków takich podgrup.

(4) Dz.U. C 311 z 9.12.2005, str. 1.

L 277/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.10.2007

(8)

Bez uszczerbku dla przepisów Komisji dotyczących bezpieczeństwa, przewidzianych w załączniku do decyzji Komisji 2001/844/WE, EWWiS, Euratom (1), należy określić zasady dotyczące ujawniania informacji przez członków grupy ekspertów.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 277 POZ 29 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L277 - 33 z 200720.10.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1222/2007 z dnia 18 października 2007 r. ustalającego ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1484/95 (  Dz.U. L 275 z 19.10.2007)

 • Dz. U. L277 - 25 z 200720.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie pomocy państwa N 575/04, przyznanej przez Francję na rzecz Ernault, oraz środka C 32/05 (ex N 250/05) objętego postępowaniem wszczętym na mocy art. 88 ust. 2 Traktatu (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1405) (1)

 • Dz. U. L277 - 23 z 200720.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 15 października 2007 r. zmieniająca akt Rady w sprawie przyjęcia przepisów dotyczących plików do analizy Europolu

 • Dz. U. L277 - 22 z 200720.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 15 października 2007 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Austrii

 • Dz. U. L277 - 18 z 200720.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1229/2007 z dnia 19 października 2007 r. kończące dochodzenie dotyczące możliwego obejścia środków antydumpingowych nałożonych rozporządzeniem Rady (WE) nr 1629/2004 na przywóz niektórych systemów elektrod grafitowych pochodzących z Indii

 • Dz. U. L277 - 15 z 200720.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1228/2007 z dnia 19 października 2007 r. kończące dochodzenie dotyczące możliwego obchodzenia środków nałożonych rozporządzeniem Rady (WE) nr 1628/2004 na przywóz niektórych systemów elektrod grafitowych pochodzących z Indii

 • Dz. U. L277 - 10 z 200720.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1227/2007 z dnia 19 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 712/2007 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L277 - 7 z 200720.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1226/2007 z dnia 17 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym

 • Dz. U. L277 - 5 z 200720.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1225/2007 z dnia 19 października 2007 r. w sprawie pozwoleń na przywóz czosnku w podokresie od dnia 1 grudnia 2007 r. do dnia 29 lutego 2008 r.

 • Dz. U. L277 - 3 z 200720.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1224/2007 z dnia 19 października 2007 r. ustanawiające współczynnik przydziału pozwoleń na wywóz serów do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2008 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT

 • Dz. U. L277 - 1 z 200720.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1223/2007 z dnia 19 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.