Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 279 POZ 15

Tytuł:

Decyzja nr 1/2007 Wspólnego Komitetu UE-Meksyk z dnia 14 czerwca 2007 r. w odniesieniu do załącznika III do decyzji nr 2/2000 Wspólnej Rady UE-Meksyk z dnia 23 marca 2000 r. dotyczącej definicji pojęcia „produktów pochodzących” oraz metod współpracy administracyjnej

Data ogłoszenia:2007-10-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 279 POZ 15

Strona 1 z 3
23.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 279/15

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA NR 1/2007 WSPÓLNEGO KOMITETU UE-MEKSYK z dnia 14 czerwca 2007 r. w odniesieniu do załącznika III do decyzji nr 2/2000 Wspólnej Rady UE-Meksyk z dnia 23 marca 2000 r. dotyczącej definicji pojęcia „produktów pochodzących” oraz metod współpracy administracyjnej (2007/676/WE)

WSPÓLNY KOMITET,

decyzji 2/2000, zapewniając w ten sposób kontynuację stosowania wzajemnych korzyści przewidzianych na mocy wspomnianej decyzji.

uwzględniając decyzję nr 2/2000 Wspólnej Rady UE-Meksyk z dnia 23 marca 2000 r. (1) (zwaną dalej „decyzją nr 2/2000”), w szczególności jej załącznik III dotyczący definicji pojęcia „produktów pochodzących” oraz metod współpracy administracyjnej,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

Zgodnie ze wspólną deklaracją VI do decyzji nr 2/2000 wspólny komitet przedłuży poza dzień 31 grudnia 2002 r. okres stosowania zasad pochodzenia ustanowionych w uwadze 4 w dodatku II(a) do załącznika III do decyzji nr 2/2000 do czasu zakończenia trwającej obecnie rundy wielostronnych negocjacji w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO).

(1)

Załącznik III do decyzji nr 2/2000 ustanawia zasady pochodzenia dla produktów pochodzących z terytorium Stron Umowy.

(5)

(2)

Zgodnie ze wspólną deklaracją V w sprawie decyzji nr 2/2000 wspólny komitet sprawdza konieczność przedłużenia poza dzień 30 czerwca 2003 r. stosowania zasad ustanowionych w uwagach 2 i 3 w dodatku II(a), jeśli uwarunkowania ekonomiczne stanowiące podstawę ustanowienia tych zasad nadal będą aktualne. Dnia 22 marca 2004 r. wspólny komitet przyjął decyzję nr 1/2004 wspólnego komitetu UE-Meksyk (2) przedłużającą okres stosowania zasad pochodzenia ustanowionych w uwagach 2 i 3 w dodatku II(a) do załącznika III do decyzji 2/2000 do dnia 30 czerwca 2006 r.

Decyzją nr 1/2002 Wspólnego Komitetu UE-Meksyk z dnia 20 grudnia 2002 r. (3) przedłużono okres stosowania zasad pochodzenia ustanowionych w uwadze 4 w dodatku II(a) do załącznika III do decyzji nr 2/2000 do dnia 31 grudnia 2004 r. Do chwili obecnej negocjacje WTO nie zostały zakończone i w związku z tym należy ponownie przedłużyć okres stosowania zasad pochodzenia, zapewniając w ten sposób kontynuację stosowania wzajemnych korzyści przewidzianych na mocy decyzji nr 2/2000.

(6)

(3)

Uważa się za właściwe kolejne tymczasowe przedłużenie okresu stosowania zasad pochodzenia ustanowionych w uwagach 2 i 3 w dodatku II(a) do załącznika III do

(1) Dz.U. L 157 z 30.6.2000, str. 10 i Dz.U. L 245 z 29.9.2000, str. 1 (załączniki). Decyzja ostatnio zmieniona decyzją nr 3/2004 Wspólnego Komitetu UE-Meksyk (Dz.U. L 293 z 16.9.2004, str. 15). (2) Dz.U. L 113 z 20.4.2004, str. 60.

Obecnie stosowana metoda zarządzania przyznawaniem kontyngentów rocznych, ustanowiona w dodatku II do załącznika III do decyzji nr 2/2000 dla produktów zaklasyfikowanych w HS (Zharmonizowanym Systemie) w pozycjach 5208 do 5212, 5407 i 5408, 5512 do 5516, 5801, 5806 i 5811 i wywożonych ze Wspólnoty do Meksyku, powinna zostać zmieniona z aktualnego systemu aukcji na system „kto pierwszy, ten lepszy” w celu uproszczenia dostępu do tych kontyngentów i zwiększenia stopnia ich wykorzystania.

(3) Dz.U. L 44 z 18.2.2003, str. 97.

L 279/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.10.2007

(7)

Obecnie stosowana metoda zarządzania przyznawaniem kontyngentów rocznych, ustanowiona w uwadze 9 w dodatku II(a) do załącznika III do decyzji nr 2/2000 dla produktów zaklasyfikowanych w HS w pozycjach 6402 do 6404 i wywożonych ze Wspólnoty do Meksyku, powinna zostać zmieniona z aktualnego systemu aukcji na system „kto pierwszy, ten lepszy” w celu uproszczenia dostępu do tych kontyngentów i zwiększenia stopnia ich wykorzystania.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 279 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L279 - 21 z 200723.10.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/677/WPZiB z dnia 15 października 2007 r. w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej

 • Dz. U. L279 - 10 z 200723.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1233/2007 z dnia 22 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 885/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w zakresie akredytacji agencji płatniczych i innych jednostek, jak również rozliczenia rachunków EFRG i EFRROW

 • Dz. U. L279 - 8 z 200723.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1232/2007 z dnia 22 października 2007 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzeń (WE) nr 2058/96, (WE) nr 1964/2006 i (WE) nr 1002/2007 w odniesieniu do terminów składania wniosków i wydawania pozwoleń na przywóz w grudniu 2007 r. w ramach kontyngentów taryfowych w sektorze ryżu

 • Dz. U. L279 - 3 z 200723.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1231/2007 z dnia 19 października 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L279 - 1 z 200723.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1230/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.