Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 279 POZ 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1232/2007 z dnia 22 października 2007 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzeń (WE) nr 2058/96, (WE) nr 1964/2006 i (WE) nr 1002/2007 w odniesieniu do terminów składania wniosków i wydawania pozwoleń na przywóz w grudniu 2007 r. w ramach kontyngentów taryfowych w sektorze ryżu

Data ogłoszenia:2007-10-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 279 POZ 8

L 279/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.10.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1232/2007 z dnia 22 października 2007 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzeń (WE) nr 2058/96, (WE) nr 1964/2006 i (WE) nr 1002/2007 w odniesieniu do terminów składania wniosków i wydawania pozwoleń na przywóz w grudniu 2007 r. w ramach kontyngentów taryfowych w sektorze ryżu

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

czącego przywozu do Wspólnoty ryżu pochodzącego i sprowadzanego z Egiptu (5) ustanawia szczegółowe przepisy dotyczące składania wniosków oraz wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentu o numerze porządkowym 09.4094.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1095/96 z dnia 18 czerwca 1996 r. w sprawie wprowadzania koncesji określonych na liście koncesyjnej CXL sporządzonej w wyniku zakończenia negocjacji GATT XXIV.6 (1), w szczególności jego art. 1 ust. 1,

(4)

Z uwagi na dni wolne od pracy w 2007 r. należy ustanowić odstępstwo od rozporządzeń (WE) nr 2058/96, (WE) nr 1964/2006 i (WE) nr 1002/2007 w odniesieniu do terminów składania wniosków o pozwolenia na przywóz i wydawania tych pozwoleń, w celu zapewnienia przestrzegania wielkości przedmiotowych kontyngentów.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1785/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku ryżu (2), w szczególności jego art. 13 ust. 1,

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

a także mając na uwadze, co następuje:

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: (1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2058/96 z dnia 28 października 1996 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na ryż łamany objęty kodem CN 1006 40 00 do produkcji przetworów spożywczych objętych kodem CN 1901 10 (3) ustanawia szczegółowe przepisy dotyczące składania wniosków oraz wydawania pozwoleń na przywóz ryżu łamanego w ramach kontyngentu o numerze porządkowym 09.4079.

Artykuł 1 1. W drodze odstępstwa od art. 2 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 2058/96 wnioski o pozwolenia na przywóz ryżu łamanego w ramach kontyngentu o numerze porządkowym 09.4079 nie mogą być składane, w odniesieniu do 2007 r., po dniu 17 grudnia 2007 r., godzina 13.00 czasu obowiązującego w Brukseli.

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1964/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady otwierania i zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz ryżu pochodzącego z Bangladeszu, zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3491/90 (4) ustanawia szczegółowe przepisy dotyczące składania wniosków oraz wydawania pozwoleń na przywóz ryżu pochodzącego z Bangladeszu w ramach kontyngentu o numerze porządkowym 09.4517.

2. W drodze odstępstwa od art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1964/2006 wnioski o pozwolenia na przywóz ryżu pochodzącego z Bangladeszu w ramach kontyngentu o numerze porządkowym 09.4517 nie mogą być składane, w odniesieniu do 2007 r., po dniu 17 grudnia 2007 r., godzina 13.00 czasu obowiązującego w Brukseli.

(3)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1002/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2184/96 dotyzmie144 zmie384 L 47

3. W drodze odstępstwa od art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1002/2007 wnioski o pozwolenia na przywóz ryżu pochodzącego i sprowadzanego z Egiptu w ramach kontyngentu o numerze porządkowym 09.4094 nie mogą być składane, w odniesieniu do 2007 r., po dniu 14 grudnia 2007 r., godzina 13.00 czasu obowiązującego w Brukseli.

(1) Dz.U. L 146 z 20.6.1996, str. 1. (2) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 96. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 797/2006 (Dz.U. L z 31.5.2006, str. 1). (3) Dz.U. L 276 z 29.10.1996, str. 7. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 2019/2006 (Dz.U. L z 29.12.2006, str. 48). (4) Dz.U. L 408 z 30.12.2006, str. 19. Sprostowanie w Dz.U. z 16.2.2007, str. 15.

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(5) Dz.U. L 226 z 30.8.2007, str. 15.

23.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 279/9

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 października 2007 r. W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 279 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L279 - 21 z 200723.10.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/677/WPZiB z dnia 15 października 2007 r. w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej

 • Dz. U. L279 - 15 z 200723.10.2007

  Decyzja nr 1/2007 Wspólnego Komitetu UE-Meksyk z dnia 14 czerwca 2007 r. w odniesieniu do załącznika III do decyzji nr 2/2000 Wspólnej Rady UE-Meksyk z dnia 23 marca 2000 r. dotyczącej definicji pojęcia „produktów pochodzących” oraz metod współpracy administracyjnej

 • Dz. U. L279 - 10 z 200723.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1233/2007 z dnia 22 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 885/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w zakresie akredytacji agencji płatniczych i innych jednostek, jak również rozliczenia rachunków EFRG i EFRROW

 • Dz. U. L279 - 3 z 200723.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1231/2007 z dnia 19 października 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L279 - 1 z 200723.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1230/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.